6

Choâiq Atỡng Tễ Puo Sai-rut Ớn

1Chơ puo Dari-ut ớn cũai chuaq choâiq tâng ntốq máh puo cruang Ba-bulôn khoiq ramoat dŏq chơ, 2cớp bữn ramóh muoi parnĩal choâiq pỡ vil Ec-ba-thana tâng cruang Mê-dia khoiq chĩc neq: 3“Tâng cumo dâu Sai-rut cỡt puo, án ớn táq loah Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem dŏq cỡt ntốq bốh crơng chiau sang yỗn Yiang Sursĩ. Dống sang ki sarỡih tapoât chít coat, cớp la‑a tapoât chít coat. 4Ratâng cóq acữn toâq tamáu cỡt pái tran, chơ muoi tran ễn acữn chóq aluang. Cớp práq ễ táq dŏq táq ranáq ki cóq ĩt tễ hỗp práq puo. 5Cớp crơng tâc ca táq toâq yễng cớp práq, ca puo Nabũ-canêt-sa khoiq ĩt tễ Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem, chơ pỡq dŏq tâng cruang Ba-bulôn, cóq dững dŏq loah bân ntốq tiaq tâng Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem.”

Puo Dari-ut Ớn Táq Loah Dống Sang Toâr

6Chơ puo Dari-ut cơiq santoiq ta‑ỡi neq: “Choâiq thỡ cơiq yỗn Tatê-nai, la cũai sốt cruang coah moat mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat, cớp Sê-thar Bô-sanai, dếh máh cũai sốt parnơi cớp alới ki, cóq anhia ỡt yơng tễ Dống Sang Toâr ki. 7Chỗi catáng ntrớu ranáq noau táq tâng Dống Sang Toâr ki. Cóq anhia yỗn cũai sốt cruang Yuda cớp máh cũai sốt tỗp I-sarel táq bữm Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ bân ntốq tiaq. 8Yuaq ngkíq, cứq ớn anhia rachuai tỗp alới táq Dống Sang Toâr. Máh práq chỡng crơng crớu têq anhia ĩt tễ hỗp práq puo, la práq khoiq ĩt thễq tễ cũai ca ỡt coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat dŏq ranáq nâi tỡ bữn tangứt. 9Cóq anhia chuaq dŏq máh ntroŏq tangcáh voai-voai, máh cữu tôl, cớp máh cữu tôl con yỗn cũai tễng rit sang tâng vil Yaru-salem dŏq alới bốh chiau sang yỗn Yiang Sursĩ ca ỡt tâng paloŏng; cớp yỗn alới chiau sang máh thữ racáu, boi, blŏ́ng nho, cớp dỡq nsễng o‑li‑vê hỡ, puai máh cũai tễng rit sang khoiq anoat. 10Táq nneq dŏq alới chiau sang crơng yỗn Yiang Sursĩ sâng bũi pahỡm, cớp dŏq alới câu sễq ŏ́c bốn tễ Yiang Sursĩ yỗn hếq cớp máh con samiang hếq. 11Cứq pai tữm neq hỡ: Khân bữn manoaq cũai ma tỡ bữn táq puai santoiq patâp nâi, cóq anhia thot aloŏh chíq aluang raruaiq dống án, cớp coiq pứp aluang ki yỗn nhôiq, chơ tacáh tâng tỗ án yỗn sarloâiq loâng. Cớp táh chíq dống án yỗn cỡt ntốq bốq roac ễn. 12Cớp sễq Yiang Sursĩ rưoh vil Yaru-salem dŏq cỡt ntốq rôm sang toam án, cachĩt táh puo tỡ la cũai ca ễ phaq ŏ́c patâp nâi, tỡ la cũai ca ễ talốh Dống Sang Toâr nâi. Cứq Dari-ut la cũai aloŏh ŏ́c patâp nâi; cóq dũ náq cũai táq puai yỗn samoât.”

Chiau Dống Sang Yỗn Yiang Sursĩ

13Chơ Tatê-nai, la cũai sốt cruang ỡt coah angia mandang pât crỗng Ơ-phơ-rat, cớp Sê-thar Bô-sanai, dếh máh cũai sốt ca táq ranáq cớp alới, alới táq puai samoât santoiq puo patâp. 14Máh sốt tỗp Yuda bữn táq moâm la‑ữt Dống Sang Toâr, la cỗ nhơ tễ santoiq Hacai cớp Sa-chari châu I-dô khoiq atỡng. Alới bar náq ki la cũai tang bỗq Yiang Sursĩ. Tỗp alới bữn táq moâm Dống Sang Toâr, samoât Yiang Sursĩ, Ncháu cũai I-sarel, khoiq patâp chơ; cớp samoât santoiq Sai-rut, Dari-ut, cớp Ar-tasơc-si la máh puo tâng cruang Pơ-sia khoiq ớn. 15Tỗp alới bữn táq moâm Dống Sang Toâr tangái pái, casâi Adar, cumo tapoât Dari-ut bữn cỡt puo. 16Chơ máh cũai I-sarel, tỗp tễng rit sang, tỗp Lê-vi, cớp máh cũai ca bữn píh chu loah tễ noau cỗp dững pỡ cruang canŏ́h, alới toâq rôm parnơi dŏq chiau sang dống ki yỗn Yiang Sursĩ, cớp alới sâng bũi óh lứq. 17Tễ ranáq chiau sang dống ki, tỗp alới dững muoi culám ntroŏq tangcáh, bar culám cữu tôl, cớp pỗn culám cữu tôl con dŏq chiau sang yỗn Yiang Sursĩ; cớp alới chiau sang muoi chít la bar lám mbễq tangcáh dŏq cỡt crơng chiau sang pupứt lôih, muoi lám dŏq táq rit pupứt lôih yỗn muoi tỗp cũai I-sarel. 18Cớp tỗp alới chóh cũai tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi dŏq táq ranáq tâng Dống Sang Toâr tâng vil Yaru-salem, táq puai ariang khoiq chĩc dŏq tâng Pơ Saráq Môi-se.

Táq Rit Cha Bũi Sanhữ Tangái Loŏh

19Máh cũai ca khoiq píh chu loah tễ cruang Ba-bulôn toâq rôm parnơi dŏq táq rit cha bũi sanhữ Tangái Loŏh tâng tangái muoi chít la pỗn, casâi muoi, tâng cumo alới mbỡiq chu. 20Tỗp cũai tễng rit sang cớp tỗp Lê-vi khoiq sambráh tỗ bữm dŏq cỡt bráh puai phễp rit. Tỗp Lê-vi kiac máh cữu dŏq yỗn máh cũai proai, cớp yỗn máh cũai tễng rit sang ca píh chu loah tễ cruang Ba-bulôn, dếh dŏq yỗn alới bữm hỡ tâng tangái táq rit sanhữ Tangái Loŏh. 21Cũai ca têq cha máh crơng chiau sang la máh cũai I-sarel ca khoiq píh chu tễ cruang Ba-bulôn, dếh alới ca yám noap Yiang Sursĩ, Ncháu tỗp I-sarel. Alới ki tỡ bữn táq noâng ariang cũai canŏ́h ca ỡt tâng cruang cutễq alới. 22Tỗp alới táq rit cha bũi Bễng Mi Ŏ́q Crơng Pluoih tâng tapul tangái. Alới sâng bũi lứq, yuaq Yiang Sursĩ khoiq táq tâng mứt pahỡm puo Asi-ria yỗn án sâng bũi pahỡm chóq tỗp alới, cớp rachuai máh ranáq alới táq loah Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, Ncháu cũai I-sarel.