6

Tshawb tau Vajntxwv Xailas Tsab Ntawv

1Huabtais Dali-us samhwm kom mus tshawb huabtais tej ntaub ntawv uas khaws tseg rau hauv lub nroog Npanpiloos. 2Yog li ntawd, nyob hauv lub nroog Enpatanas hauv lub xeev Medias, lawv nrhiav tau thooj ntawv ntawd uas muaj lus sau tseg cia hais li nram no:
3“Thawj xyoo uas Huabtais Xailas kav tebchaws, nws tau samhwm kom cia li rov txhim kho Vajtswv lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees thiaj tau qhov chaw fij khoom thiab nqa tej khoom tuaj hlawv fij; lub Tuamtsev qhov siab yuav tsum yog rau caum tshim thiab qhov dav yuav tsum yog rau caum tshim, 4cov phabntsa peb txheej pobzeb twg yuav tsum muab ib txheej ntoo kem. Txhua yam nqi yog muab nyiaj hauv vajntxwv lub txhab nyiaj mus them. 5Tagnrho tej tais kub thiab tej tais nyiaj uas Huabtais Nenpukajnexales coj hauv lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees mus rau tim lub nroog Npanpiloos lawm, nqa huv tibsi rov los tso rau ntawm tej qub chaw hauv lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees.”

Huabtais Dali-us Samhwm kom ua Haujlwm Ntxiv

6Huabtais Dali-us xa cov lus teb hais li no:
“Txog Tatenais uas yog tus tswvxeev uas kav ntawm tus dej Efalates sab hnubpoob, Sethas Npauxenais, thiab nej cov nomtswv uas nyob ntawm tus dej Efalates sab hnubpoob.
“Nej tsis txhob mus ze lub Tuamtsev
7thiab tsis txhob mus thab cov neeg uas ua tsev ntawd. Cia cov Yudas tus tswvxeev thiab cov Yudas tej thawjcoj rov txhim kho Vajtswv lub Tuamtsev rau ntawm qhov qub chaw thaum ub. 8Dua li ntawd, kuv samhwm kom nej cia li pab cov Yudas tej thawjcoj ua Vajtswv lub Tuamtsev; muab tej nyiaj se uas cov neeg hauv lub xeev uas nyob ntawm tus dej Efalates sab hnubpoob them tuaj coj mus them cov neeg uas ua lub Tuamtsev kom tes haujlwm ntawd thiaj tsis tu ncua. 9Yam twg uas cov povthawj hauv lub nroog Yeluxalees xav tau, tsis hais ntsuag nyuj, laug yaj lossis tej menyuam yaj uas coj mus tua hlawv fij rau Vajtswv tus uas nyob saum ntuj, tsis hais nplej, ntsev, cawv txiv hmab lossis roj txiv ntoo, pub rau lawv ib hnub dhau ib hnub tsis pub tu li. 10Nej yuav tsum tau ua li no, lawv thiaj muaj tej khoom fij rau Vajtswv tus uas nyob saum ntuj, thiab thov nws foom koob hmoov rau kuv thiab kuv cov tub. 11Kuv hais ntxiv hais tias yog ib tug twg tsis mloog tej lus samhwm no, mas yuav muab nws lub tsev ib tug qhab lauj los hliav ua hmuv nkaug nws lub cev kom tshab. Thiab muab nws lub tsev rhuav kom vau ua ib pawg. 12Thov Vajtswv tus uas xaiv lub nroog Yeluxalees no cia ua lub chaw pehawm nws txo tej vajntxwv lossis tej haivneeg uas xav tsa tes rhuav Vajtswv lub Tuamtsev uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees ntawd. Kuv uas yog Dali-us, tau tawm lus samhwm li cas lawm, yuav tsum tau ua kom raws li kuv tej lus samhwm txhua lo.”

Fij Lub Tuamtsev rau Vajtswv

13Tus tswvxeev Tatenais, Sethas Npauxenais, thiab cov nomtswv tau ua raws nraim li huabtais tej lus samhwm ntawd ntag. 14Idaus tus xeebntxwv Xakhaliyas thiab Hakais uas yog ob tug cev Vajtswv lus txhawb lawv zog kawg li. Cov Yudas tej thawjcoj thiaj ua tau lub Tuamtsev sai heev. Lawv ua lub Tuamtsev tiav raws li cov Yixalayees tus Vajtswv tej lus samhwm thiab raws li Xailas, Dali-us, thiab Ataxawxes uas yog cov huabtais kav tebchaws Pawxias tau samhwm kom lawv ua. 15Lawv ua tau lub Tuamtsev tiav tagnrho rau thaum lub hli Adas hnub xiab peb uas Dali-us ua huabtais kav tebchaws tau rau xyoo. 16Ces tagnrho cov Yixalayees, cov povthawj, cov Levis thiab cov neeg uas raug ntes mus thiab tau rov los muaj kev zoo siab heev thiab muab lub Tuamtsev fij rau Vajtswv. 17Thaum ua kevcai fij lub Tuamtsev ntawd, lawv muab ib puas tus heev nyuj, ob puas tus yaj thiab plaub puas tus thav yaj coj los tua fij thiab muab kaum ob tug tshis los tua daws txim, ib tug rau ib xeem Yixalayees. 18Lawv muab cov povthawj thiab cov Levis faib raws li tes haujlwm hauv lub Tuamtsev hauv lub nroog Yeluxalees raws li tej lus uas sau tseg rau hauv Mauxes phau ntawv lawm.

Kevcai Hla Dhau

19Thaum cov neeg uas raug luag ntes mus tau rov los rau hauv lawv lub tebchaws lawm, xyoo tom qab ntawd lawv ua kevcai Hla Dhau rau hmo kaum plaub lub ib hlis ntuj. 20Tagnrho cov povthawj thiab cov Levis puavleej ua kevcai ntxuav lawv kom huv raws li kevcai. Cov Levis tua tsiaj fij ua kevcai Hla Dhau rau cov neeg uas tau rov los rau cov povthawj thiab rau lawv txhua tus huv tibsi. 21Muab cov tsiaj uas tua ua khoom fij ntawd faib rau cov neeg uas tau rov los nyob hauv lawv lub qub teb qub chaw, cov neeg uas ibtxwm nyob hauv lub tebchaws ntawd, cov neeg uas tso kev pe mlom tseg thiab cov neeg uas tuaj koom kev pehawm tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tau noj. 22Lawv ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb zoo siab lomzem tau xya hnub. Lawv zoo siab heev, rau qhov tus TSWV ua rau cov Axilias tus vajntxwv txaus siab rau lawv, nws thiaj pab lawv txhim kho cov Yixalayees tus Vajtswv lub Tuamtsev dua tshiab.