6

1Mtao Darius mtă brei arăng duah hlăm čar Ƀaƀilôn hlăm sang pioh hră ti anôk pioh hră. 2Leh anăn arăng ƀuh ti ƀuôn Êkbatana ƀuôn sang mtao hlăm čar Mêdơ sa pŏk hră arăng klĭt mâo klei čih snei: “Sa klei čih pioh: 3Hlăm thŭn tal sa Y-Sirus jing mtao, mtao Sirus ngă sa klei mtă: Bi kơ sang yang Aê Diê ti ƀuôn Yêrusalem, brei arăng lŏ mdơ̆ng sang anăn, anôk arăng myơr mnơ̆ng ngă yang leh anăn arăng ba mnơ̆ng myơr čuh; mdơ̆ng atur anăn bi kjăp; boh dlông gơ̆ srăng jing năm pluh heh, leh anăn boh găn gơ̆ năm pluh heh, 4mâo tlâo tal boh tâo prŏng leh anăn sa tal kyâo. Brei arăng bi liê ênoh sang yang arăng ngă anăn mơ̆ng ngăn sang mtao.
5Msĕ mơh čhiên mngan mah leh anăn prăk mơ̆ng sang yang Aê Diê, dŏ anăn Y-Nebukatnetsar mă leh mơ̆ng sang yang hlăm ƀuôn Yêrusalem leh anăn ba leh kơ ƀuôn Ƀaƀilôn, brei arăng lŏ bi wĭt leh anăn ba hĕ kơ sang yang hlăm ƀuôn Yêrusalem, grăp boh ti anôk gơ̆. Brei diih dưm dŏ anăn hlăm sang yang Aê Diê.
6Snăn ară anei, Ơ Y-Tatênai khua kiă kriê čar nah yŭ Êa Krông Ơphrat, Ơ Y-Sêthar-Bôsênai, leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng diih, phung khua kiă kriê phung dôk nah yŭ Êa Krông Ơphrat brei diih đuĕ mơ̆ng anôk anăn. 7Lui arăng ngă bruă sang yang Aê Diê anei. Brei khua kiă kriê phung Yuđa leh anăn phung khua mduôn phung Yuđa lŏ mdơ̆ng sang yang Aê Diê anei ti anôk gơ̆. 8Êngao kơ anăn, kâo ngă sa klei mtă djŏ hŏng klei diih srăng ngă kơ phung khua mduôn phung Yuđa anei kơ klei lŏ mdơ̆ng sang yang Aê Diê anei; brei arăng bi liê ênoh mưn phung mnuih anei bi ênŭm amâo lŏ bi krư̆i ôh mơ̆ng prăk mtao, prăk jia mơ̆ng čar nah yŭ Êa Krông Ơphrat. 9Leh anăn ya mta mnơ̆ng diñu kƀah: êmô knô êdam, biăp knô, amâodah êđai biăp pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh kơ Aê Diê hlăm adiê, mdiê, hra, kpiê, amâodah êa boh ôliwơ tui si phung khua ngă yang ti ƀuôn Yêrusalem akâo; brei arăng brei dŏ anăn kơ diñu grăp hruê amâo kƀah ôh, 10čiăng kơ diñu dưi myơr mnơ̆ng ngă yang bi mơak kơ Aê Diê hlăm adiê, leh anăn wah lač kơ klei hdĭp mtao leh anăn kơ phung anak êkei gơ̆. 11Msĕ mơh kâo ngă sa klei mtă, tơdah sa čô srăng bi mlih klei mtă anei, arăng srăng suê̆ hĕ sa ƀĕ êda mơ̆ng sang ñu, leh anăn arăng srăng tlŏ ñu hŏng êda anăn leh anăn yơr ti dlông, leh anăn mjing hĕ sang ñu sa kăm djah. 12Akâo kơ Aê Diê pô brei Anăn ñu dôk tinăn mdlưh hĕ mtao amâodah phung ƀuôn sang hlei pô yơr kngan čiăng bi mlih hĕ klei anei, amâodah čiăng bi rai hĕ sang yang Aê Diê anei hlăm ƀuôn Yêrusalem. Kâo gơ̆ Y-Darius ngă sa klei mtă; brei arăng hur har ngă klei anei.”
13Snăn tui si klei blŭ Y-Darius mơĭt leh, Y-Tatênai khua kiă kriê čar nah yŭ Êa Krông Ơphrat, Y-Sêthar-Bôsênai, leh anăn phung mă bruă mbĭt hŏng diñu ngă hŏng klei hur har jih klei mtao Darius mtă leh. 14 Phung khua mduôn phung Yuđa mdơ̆ng leh anăn bruă diñu čăt jing, tui si klei hưn êlâo mơ̆ng khua pô hưn êlâo Y-Hagai leh anăn khua pô hưn êlâo Y-Sakari, anak êkei Y-Idô. Diñu bi leh bruă mdơ̆ng sang tui si klei mtă mơ̆ng Aê Diê Israel, leh anăn tui si klei mtă mơ̆ng Y-Sirus, Y-Darius, leh anăn Y-Artasersês mtao Persơ. 15Sang yang anei arăng bi leh ti hruê tal tlâo mlan Adar, hlăm thŭn tal năm mtao Darius kiă kriê.
16Phung ƀuôn sang Israel, phung khua ngă yang, phung Lêwi, leh anăn phung mnă wĭt leh ngă klei myơr sang yang Aê Diê anei hŏng klei hơ̆k mơak. 17Hlăm klei myơr sang yang Aê Diê diñu myơr sa êtuh drei êmô knô, dua êtuh drei biăp knô, pă êtuh drei êđai biăp. Diñu myơr msĕ mơh pluh dua drei bê knô jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh jih jang phung Israel, tui si ênoh yap pluh dua phung găp djuê Israel. 18Diñu mdưm phung khua ngă yang tui si êpul digơ̆, leh anăn phung Lêwi tui si êpul digơ̆ kơ bruă mă kơ Aê Diê hlăm ƀuôn Yêrusalem, tui si čih leh hlăm hdruôm hră Y-Môis.
19 Ti hruê tal pluh pă mlan tal sa phung mnă mkŏ mjing knăm Klei Găn. 20Kyuadah phung khua ngă yang leh anăn phung Lêwi bi doh leh diñu pô mđrăm mbĭt; jih jang diñu jing doh leh. Snăn diñu bi mdjiê êđai biăp Klei Găn kyua jih jang phung mnă lŏ wĭt leh, kyua phung khua ngă yang mbĭt hŏng diñu, leh anăn kyua diñu pô. 21Phung ƀuôn sang Israel wĭt leh mơ̆ng anôk jing mnă ƀơ̆ng êđai biăp anăn, leh anăn wăt jih jang phung bi mguôp hŏng diñu leh anăn bi ktlah digơ̆ pô mơ̆ng klei čhŏ mrŏ phung ƀuôn sang hlăm čar, čiăng kkuh mpŭ kơ Yêhôwa Aê Diê phung Israel. 22Diñu hdơr ngă klei knăm Ƀơ̆ng Kpŭng Amâo Mâo Kpei êjai kjuh hruê hŏng klei hơ̆k mơak; kyuadah Yêhôwa bi mơak leh diñu, leh anăn bi wir leh ai tiê mtao čar Asiri kơ diñu, snăn gơ̆ đru leh diñu hlăm bruă sang yang Aê Diê, Aê Diê phung Israel.