7

Exala lug txug Yeluxalee

1Lug rua tom qaab nuav thaus Athaxawxi ua vaajntxwv kaav Pawxia tebchaws, mas muaj ib tug hu ua Exala. Nwg yog Xelaya le tub, Xelaya yog Axaliya tub, Axaliya yog Hikhiya tub, 2Hikhiya yog Salu tub, Salu yog Xantau tub, Xantau yog Ahithu tub, 3Ahithu yog Amaliya tub, Amaliya yog Axaliya tub, Axaliya yog Melayau tub, 4Melayau yog Xelahiya tub, Xelahiya yog Uxi tub, Uxi yog Npukhi tub, 5Npukhi yog Anpisuva tub, Anpisuva yog Fineha tub, Fineha yog Ele‑axa tub, Ele‑axa yog tug tuam pov thawj hlub Aloo tug tub. 6Tug Exala nuav tawm huv Npanpiloo tebchaws lug. Nwg yog ib tug xwbfwb kws paub Mauxe txuj kevcai kws Yixayee tug Vaajtswv Yawmsaub pub rua puab. Hab vaajntxwv pub txhua yaam lawv le Exala thov vem yog nwg tug Vaajtswv Yawmsaub txhais teg roog rawv nwg.
7Muaj cov Yixayee qee leej hab cov pov thawj hab cov Levi qee leej hab cov tub hu nkauj hab cov zuv tej rooj loog hab cov kws ua num huv lub tuam tsev kuj tau nrug nwg lug rua huv Yeluxalee rua xyoo xyaa kws Athaxawxi ua vaajntxwv. 8Exala lug txug huv Yeluxalee rua lub tswb hlis rua xyoo xyaa kws vaajntxwv kaav. 9Nub xab ib lub ib hlis nwg sawv kev tawm huv Npanpiloo tebchaws, mas nub xab ib lub tswb hlis nwg lug txug huv Yeluxalee, vem yog nwg tug Vaajtswv txhais teg zoo roog rawv nwg. 10Exala yog tug rau sab ntso kawm Yawmsaub txuj kevcai hab ua lawv nraim, hab qha Yawmsaub tej kaab ke hab tej kevcai rua cov Yixayee.
11Nuav yog tej lug huv tsaab ntawv kws vaajntxwv Athaxawxi muab rua tug pov thawj Exala, kws yog tug xwbfwb kawm paub txug Yawmsaub tej lug nkaw hab tej kaab ke kws muab rua cov Yixayee.
12“Athaxawxi kws yog tug tuam vaajntxwv sau rua tug pov thawj Exala kws yog xwbfwb paub Vaajtswv Ntuj txuj kevcai. 13Nwgnuav kuv tso cai tas cov pejxeem Yixayee leejtwg lossws puab cov pov thawj hab cov Levi kws nyob huv kuv lub tebchaws leejtwg xaav moog rua Yeluxalee kuj nrug koj moog tau. 14Tsua qhov vaajntxwv hab nwg xyaa tug tim xyoob khaiv koj moog tshuaj saib Yuta hab Yeluxalee txug qhov kws ua lawv le koj tug Vaajtswv txuj kevcai kws nyob huv koj txhais teg hov, 15hab coj tej nyaj tej kub kws vaajntxwv hab nwg cov tim xyoob zoo sab pub rua Yixayee tug Vaajtswv kws muaj chaw nyob huv Yeluxalee moog, 16hab coj tej nyaj tej kub huvsw kws koj sau tau huv lub xeev Npanpiloo hab tej kws cov pejxeem hab cov pov thawj zoo sab pub, yog tej kws puab zoo sab yeem lug yuav pub rua puab tug Vaajtswv lub tuam tsev kws nyob huv Yeluxalee. 17Tej nyaj nuav koj yuav tsum rau sab ntso yuav tej txwv nyuj tej txwv yaaj hab tej mivnyuas yaaj hab tej kws ua kevcai xyeem qoob loos hab tej kws laub xyeem ua ke, mas koj yuav tsum muab tej nuav xyeem rua sau lub thaaj ntawm Vaajtswv lub tuam tsev huv Yeluxalee. 18Tej nyaj tej kub kws tseed tshuav koj hab koj cov kwvtij pum zoo ua yaam twg kuj ua tau lawv le koj tug Vaajtswv lub sab nyam. 19Tej pestwj kws muab cob rua koj swv ua num rua koj tug Vaajtswv lub tuam tsev, koj yuav tsum cob rua ntawm Yeluxalee tug Vaajtswv lub xubndag. 20Yog cheem tsum yaam twg ntxwv rua koj tug Vaajtswv lub tuam tsev kws koj yuav tsum nrhav, ca le muab nyaj huv vaajntxwv lub txhaab moog yuav.
21“Hab kuv kws yog vaajntxwv Athaxawxi tso cai moog rua txhua tug kws saib txhaab nyaj huv lub xeev saab dej Yufeti nub poob has tas yaam twg kws tug pov thawj Exala kws yog xwbfwb qha Vaajtswv Ntuj txuj kevcai thov ntawm mej, mej ca le ua tuab zoo pub rua nwg, 22txug le ib puas talaa nyaj hab ib puas khaula mog, ib puas npa cawv txwv maab hab ib puas npa roj, hab ntsev mas pub tsw xob xaam tas npaum twg. 23Yaam twg kws Vaajtswv Ntuj has lawd, kuj ua lawv le ntawd puv npo rua Vaajtswv Ntuj lub tuam tsev, sub Vaajtswv txujkev npau tawg txhad tsw tshwm rua vaajntxwv hab nwg tej tub lub tebchaws. 24Kuv kuj qha rua mej tas tsw raug cai kws yuav sau se qoob loos se laag luam se laj teb ntawm cov pov thawj hab cov Levi hab cov tub hu nkauj hab cov kws zuv tej rooj loog hab cov tub teg tub taw kws ua num huv lub tuam tsev hab lwm tug kws ua num huv Vaajtswv lub tuam tsev nuav ib tug le.
25“Exala, koj ca le swv koj tug Vaajtswv tug tswvyim kws nyob huv koj txhais teg tsaa cov num tswv hab cov kws tu plaub rua cov pejxeem suavdawg kws nyob huv lub xeev saab dej Yufeti nub poob, yog txhua tug kws paub koj tug Vaajtswv txuj kevcai. Cov kws tsw tau paub mej yuav tsum qha. 26Yog leejtwg tsw noog koj tug Vaajtswv txuj kevcai hab vaajntxwv txuj kevcai, mas ca le txav txem nruj rua tug hov, yog txem tuag lossws ntab tawm tebchaws lossws txeeb hlo nwg cuab txhaj cuab taam lossws muab kaw kuj tau.”
27Qhuas Yawmsaub kws yog peb tej laug tug Vaajtswv, yog tug kws muab tej kev txawj nuav rua huv vaajntxwv lub sab kuas nwg tswm khu Vaajtswv lub tuam tsev huv Yeluxalee kuas tau koob meej, 28hab ua rua vaajntxwv hab nwg cov tim xyoob hab nwg cov thawj kws muaj fwjchim luj suavdawg muab kuv saib hlub. Kuv txhad muaj sab tuab vem yog kuv tug Vaajtswv Yawmsaub txhais teg roog rawv kuv, kuv txhad sau tau Yixayee cov thawj nrug kuv moog.