7

Exalas los Txog hauv Yeluxalees

1Tau ntau xyoo tom qab ntawd, thaum uas Ataxawxes tseem ua huabtais kav tebchaws Pawxias, muaj ib tug txivneej npe hu ua Exalas. Nws taug nws tej yawgkoob cajces rov qab mus txog rau Aloos uas yog tus Povthawj Hlob raws li nram qab no: Exalas yog Xelayas tub, Xelayas yog Axaliyas tub, Axaliyas yog Hilekiyas tub, 2Hilekiyas yog Salumes tub, Salumes yog Xadaus tub, Xadaus yog Ahitus tub, 3Ahitus yog Amaliyas tub, Amaliyas yog Axaliyas tub, Axaliyas yog Melai-us tub, 4Melai-us yog Xelahiyas tub, Xelahiyas yog Uxis tub, Uxis yog Npukis tub, 5Npukis yog Anpisuas tub, Anpisuas yog Finehas tub, Finehas yog Ele-axas tub, Ele-axas yog Aloos tub. Aloos yog tus povthawj hlob. 6-7Exalas tau rov tim tebchaws Npanpiloos los. Exalas tau kawm paub tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv tej kevcai uas muab rau Mauxes sau tseg rau hauv ntawv lawm. Rau qhov tus TSWV uas yog Exalas tus Vajtswv tau foom koob hmoov rau nws, huabtais thiaj li muab txhua yam rau nws raws li nws tau thov lawm. Ces thaum Ataxawxes ua huabtais kav tebchaws tau xya xyoo lawm, Exalas thiaj li nrog ib pab Yixalayees, cov povthawj, cov Levis, cov ntaus suab nkauj, cov zov roojvag thiab cov neeg ua haujlwm hauv lub Tuamtsev sawvdaws rov tim Npanpiloos los rau hauv lub nroog Yeluxalees. 8-9Exalas los txog hauv lub nroog Yeluxalees, yog thaum lub tsib hlis ntuj uas Ataxawxes ua huabtais tau xya xyoo; Vajtswv tau tsomkwm nws sawv kev hauv lub nroog Npanpiloos los yog thaum lub ib hlis ntuj hnub xiab ib, thiab nws los txog rau hauv lub nroog Yeluxalees thaum lub tsib hlis ntuj hnub xiab ib. 10Exalas muab nws lub neej fij rau tus TSWV kawm tus TSWV txoj kevcai thiab xyaum ua nws lub neej kom raws li txoj kevcai ntawd, thiab nws muab tej kevcai thiab tej kabke ntawd qhia huv tibsi rau cov pejxeem Yixalayees.

Tsab Ntawv uas Huabtais Ataxawxes Muab Cob rau Exalas

11Huabtais Ataxawxes muab tsab ntawv no cob rau tus povthawj Exalas uas yog ib tug tub txawg tub ntse. Nws kawm paub thoob plaws tej kevcai thiab tej lus samhwm uas tus TSWV muab cob rau cov Yixalayees:
12“Tuaj ntawm Vajntxwv Ataxawxes tuaj, txog tus povthawj Exalas, tus paub Vajtswv uas yog tus nyob saum ntuj tej Kevcai.
13“Kuv samhwm kom cov Yixalayees uas nyob thoob plaws hauv kuv lub tebchaws, cov povthawj thiab cov Levis uas raug tso nrog koj mus nyob rau tim lub nroog Yeluxalees. 14Kuv thiab kuv cov tuavxam xya leej tso koj mus tshuaj xyuas cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hauv xeev Yudas, saib lawv puas coj raws li Vajtswv txoj Kevcai uas twb muab cob rau koj lawm. 15Koj cia li nqa tej nyiaj tej kub uas kuv thiab kuv cov tuavxam txaus siab muab fij rau cov Yixalayees tus Vajtswv mus ua nws lub Tuamtsev uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 16Thiab koj cia li nqa tagnrho tej nyiaj tej kub uas koj mus sau tau thoob plaws hauv xeev Npanpiloos, thiab nqa tej nyiaj uas cov Yixalayees thiab cov povthawj coj tuaj fij rau lawv tus Vajtswv lub Tuamtsev uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees huv tibsi nrog koj mus.
17“Koj yuav tsum ua tib zoo siv tej nyiaj txiag no; koj muab yuav tej heev nyuj, tej laug yaj, tej menyuam yaj, nplej, cawv txiv hmab thiab koj coj tej ntawd mus fij rau saum lub thaj ntawm Vajtswv lub Tuamtsev hauv nroog Yeluxalees. 18Koj muab tej nyiaj thiab tej kub uas seem coj mus yuav tej uas koj thiab cov neeg zejzog nruab ze xav siv ua yam dabtsi los tau raws li nej tus Vajtswv pom zoo rau nej siv. 19Koj cia li nqa tej tais uas peb twb muab cob rau koj lawm, coj mus rau Vajtswv hauv lub nroog Yeluxalees thiaj tau siv hauv Vajtswv lub Tuamtsev. 20Thiab txhua yam uas koj xav yuav coj los siv rau hauv lub Tuamtsev, koj cia li mus rho nyiaj hauv huabtais lub txhab nyiaj los siv xwb.
21“Kuv samhwm rau cov nomtswv tuav nyiaj txiag uas nyob hauv lub xeev uas nyob ntawm tus dej Efalates sab hnubpoob hais tias yog tus povthawj Exalas uas kawm paub Vajtswv tus nyob saum ntuj txoj kevcai tuaj thov yam twg ntawm nej, nej cia li muab rau nws raws li nws thov, 22tsuas pub muab xya txhiab tsib puas choj nyiaj, tsib puas kawm nplej, ib txhiab ib puas lamhwj cawv txiv hmab, ib txhiab ib puas lamhwj roj txiv ntoo thiab ntsev muab ntau npaum li uas nws xav tau. 23Yam twg uas Vajtswv tus uas nyob saum ntuj xav tau, nej cia li muab kom tau coj mus siv rau hauv nws lub Tuamtsev kom nws thiaj tsis chim rau kuv thiab kuv cov tub. 24Txwv tsis pub nej mus sau se ntawm cov povthawj, cov Levis, cov ntaus suab nkauj, cov zov lub Tuamtsev, cov uas tu lub Tuamtsev lossis txhua tus uas ua haujlwm hauv lub Tuamtsev.
25“Exalas, koj cia li siv lub tswvyim uas koj tus Vajtswv muab pub rau koj los tsa kom muaj ib cov neeg los ua thawjcoj saib xyuas cov pejxeem thiab ib pab los tu plaub ntug saib cov neeg uas nyob ntawm tus dej Efalates sab hnubpoob kom lawv thiaj ua lub neej raws li koj tus Vajtswv txoj Kevcai. Koj yuav tsum qhia txoj kevcai ntawd rau txhua tus uas tsis tau paub kom lawv paub. 26Yog leejtwg tsis coj raws li koj tus Vajtswv txoj kevcai lossis tus huabtais uas kav lub tebchaws tej kevcai, nws yuav tsum raug txim tamsim ntawd. Yuav tsum muab nws tua povtseg lossis muab nws ntiab khiav tawm hauv lub tebchaws mus lossis muab txhua yam uas yog nws tug txeeb kom tas lossis muab nws coj mus kaw rau hauv tsev lojcuj.”

Exalas ua Vajtswv Tsaug

27Exalas hais tias, “Ua tus TSWV uas yog peb cov yawgkoob tus Vajtswv tsaug! Tus Tswv tshoov huabtais siab kom hwm tus TSWV lub Tuamtsev uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees. 28Vim Vajtswv txojkev hlub, nws thiaj pub kuv ua tau haum huabtais, nws cov tuavxam thiab nws tsoom nomtswv uas muaj hwjchim loj siab nyiam; tus TSWV uas yog kuv tus Vajtswv txhawb kuv zog kawg nkaus li, kuv thiaj muaj cuabkav hais tau cov Yixalayees txhua tus thawjcoj ntawm txhua xeem nrog kuv rov qab los.”