8

1Ntawm nuav moog yog cov kws ua thawj huv puab tej quas cum hab yog tej npe huv puab caaj ceg kws nrug kuv tawm huv Npanpiloo tebchaws moog rua thaus Athaxawxi ua vaajntxwv kaav. 2Fineha caaj ceg yog Kawsoo, Ithama caaj ceg yog Taniyee, Tavi caaj ceg yog Hathu, 3puavleej yog Sekhaniya caaj ceg. Palau caaj ceg yog Xekhaliya hab cov txwvneej kws nce npe nrug nwg muaj 150 leej. 4Pahamau‑a caaj ceg yog Eli‑ehaunai kws yog Xelahiya tug tub hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 200 leej. 5Xathu caaj ceg yog Sekhaniya kws yog Yahaxi‑ee tug tub hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 300 leej. 6Antee caaj ceg yog Enpe, kws yog Yaunathaa tug tub, hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 50 leej. 7Elaa caaj ceg yog Yesaya, kws yog Athaliya tug tub, hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 70 leej. 8Sefathiya caaj ceg yog Xenpantiya kws yog Mikha‑ee tug tub, hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 80 leej. 9Yau‑a caaj ceg yog Aunpantiya kws yog Yehi‑ee tug tub, hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 218 leej. 10Npani caaj ceg yog Selaumi kws yog Yauxifiya tug tub, hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 160 leej. 11Npenpai caaj ceg yog Xekhaliya kws yog Npenpai tug tub, hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 28 leej. 12Axaka caaj ceg yog Yauhanaa kws yog Hakhathaa tug tub, hab cov txwvneej kws nrug nwg muaj 110 leej. 13Antaunikhaa caaj ceg cov kws tuaj tom qaab muaj cov npe le nuav, yog Elifele, Ye‑u‑ee hab Semaya hab cov txwvneej kws nrug puab muaj 60 leej. 14Npivai caaj ceg yog Uthai hab Xakaw hab cov txwvneej kws nrug ob tug muaj 70 leej.
15Kuv sau puab lug ua ke rua ntawm tug dej kws ndwg moog rua tug nam dej Ahava, peb tsuam chaw su hov ntawd peb nub. Thaus kuv tshuaj saib cov pejxeem hab cov pov thawj kuv pum tas tsw muaj cov Levi le. 16Kuv txhad has kuas moog hu Eliyexaw, Ali‑ee, Semaya, Eenathaa, Yali, Eenathaa, Nathaa, Xekhaliya hab Mesulaa, nuav yog cov thawj hab hu Yauyali hab Eenathaa yog ob tug kws txawj ntse, 17hab kuv xaa puab moog cuag Intau kws yog tug thawj ntawm lub chaw hu ua Khaxifia. Kuv qha puab has rua Intau hab nwg cov kwvtij ntawm Khaxifia kws muaj feem ua tub teg tub taw ntawm lub tuam tsev, kuas xaa cov kws ua num huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev tuaj cuag peb. 18Yog muaj peb tug Vaajtswv txhais teg kws zoo roog rawv peb, puab txhad tau coj ib tug kws xyuam xwm tuaj rua peb, yog Selenpiya, hab nwg cov tub hab nwg cov kwvtij huvsw 18 leej. Puab yog Mali caaj ceg, Mali yog Levi tug tub hab yog Yixayee tug xeeb ntxwv. 19Hab Hasanpiya hab Yesaya kws yog Melali caaj ceg hab ob tug cov kwvtij hab cov tub huvsw muaj 20 leej. 20Hab cov tub teg tub taw kws ua num ntawm lub tuam tsev lawv le Tavi hab nwg cov num tswv tau tu ca kuas paab cov Levi, muaj 220 leej, cov nuav muaj npe sau ca huvsw.
21Mas kuv tshaaj tawm kuas yoo mov rua ntawm tug dej Ahava sub peb txhad tau txu peb tug kheej rua ntawm peb tug Vaajtswv hab thov nwg paab peb hab peb tej mivnyuas hab peb tej cuab txhaj cuab taam huvsw taug kev tso sab quas lug. 22Kuv txaaj muag thov ib paab tub rog hab tej tub rog caij neeg ntawm vaajntxwv kuas tiv thaiv yeeb ncuab taug kev. Tsua qhov peb tub has rua vaajntxwv lawm tas, “Peb tug Vaajtswv txhais teg roog rawv yuav ua zoo rua cov kws nrhav nwg, tassws nwg txujkev npau tawg kws muaj fwjchim luj yuav tawm tsaam txhua tug kws tso nwg tseg.” 23Peb txhad le yoo mov hab taij thov peb tug Vaajtswv txug qhov nuav mas nwg noog peb lub suab taij thov.
24Kuv xaiv tsaa cov pov thawj hlub kaum ob leeg, yog Selenpiya, Hasanpiya hab ob tug cov kwvtij kaum leej. 25Hab kuv muab tej nyaj tej kub hab tej pestwj swv kws vaajntxwv hab nwg cov tim xyoob hab nwg cov thawj hab cov Yixayee suavdawg kws nyob ntawd tau pub xyeem ua peb tug Vaajtswv lub tuam tsev lug kiv rua puab. 26Kuv kiv cob rua puab txhais teg rau pua tswb caug talaa nyaj hab tej pestwj nyaj kws muaj nqes ib puas talaa hab kub ib puas talaa, 27hab neeg nkaum lub phaaj kub kws muaj nqes ib txheeb ntali hab ob lub taig tseem tooj lab ci zoo nkauj kws muaj nqes npaum le kub. 28Hab kuv has rua puab tas, “Mej suavdawg yog cov dawb huv rua Yawmsaub hab tej pestwj kuj dawb huv. Tej nyaj hab tej kub hov yog tej kws zoo sab muab xyeem pub rua Yawmsaub, kws yog mej tej laug tug Vaajtswv. 29Yuav tsum ceev ca moog txug thaus kws mej muab kiv rua ntawm cov pov thawj hlub hab cov Levi hab cov thawj huv txhua cum Yixayee huv tej chaav tsev ntawm Yawmsaub lub tuam tsev huv Yeluxalee.” 30Cov pov thawj hab cov Levi txhad txais tej nyaj hab tej kub kws kiv ntawd hab tej pestwj swv es coj moog rua ntawm Yeluxalee moog rua huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev.
31Nub xab kaum ob lub ib hlis peb tawm ntawm tug dej Ahava yuav moog rua Yeluxalee. Mas peb tug Vaajtswv txhais teg roog rawv peb hab nwg cawm kuas peb dim tej yeeb ncuab txhais teg hab tej kws zuv ntawm tej ntog kev. 32Peb lug txug Yeluxalee hab su peb nub hov ntawd. 33Nub kws plaub muab tej nyaj tej kub hab tej pestwj lug kiv huv peb tug Vaajtswv lub tuam tsev cob rua tug pov thawj Melemau kws yog Uliyas tug tub txhais teg, hab cov kws nrug nwg nyob hov yog Fineha tug tub Ele‑axa, hab yog Yesua tug tub Yauxanpa hab Npinu‑i tug tub Nau‑antiya, ob tug yog cov Levi. 34Puab kiv hab suav txhua yaam hab muab sau txhua yaam ca tas nyaav npaum le caag.
35Nub hov cov kws raug nteg coj moog es rov lug, yog cov kws poob tebchaws rov lug, puab ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua Yixayee tug Vaajtswv. Puab muab kaum ob tug txwv nyuj xyeem ua cov Yixayee suavdawg le feem, hab cuaj caug rau tug txwv yaaj, hab xyaa caum xyaa tug mivnyuas yaaj, hab puab kuj muab kaum ob tug txwv tshws ua kevcai xyeem daws txem. Cov nuav huvsw ua kevcai hlawv xyeem rua Yawmsaub. 36Puab kuj muab tsaab ntawv kws muaj vaajntxwv tej lug nkaw rua cov thawj kws vaajntxwv tsaa kaav tebchaws hab rua cov kws kaav lub xeev saab dej Yufeti nub poob, mas cov num tswv txhad paab cov pejxeem hab paab Vaajtswv lub tuam tsev.