8

Anăn Ƀing Ană Plei Wơ̆t Glaĭ Hrŏm Hăng Ezra

1Anai yơh jing anăn ƀing khua djă̱ akŏ sang anŏ Israel tui hăng kơnung djuai gơñu, jing ƀing hơmâo hơdip laih amăng tring čar Babilon, laih anŭn wơ̆t glaĭ hrŏm hăng kâo, Ezra, pơ plei prŏng Yerusalaim tơdang amăng rơnŭk pơtao prŏng Artaksekses wai lăng:
  2mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Phinehas jing Gersôm;
  mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Ithamar jing Daniêl;
  mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai pơtao Dawid jing Hattus,
3jing ană đah rơkơi Sekhanyah;
  mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Paros jing Zekharyah, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ sa-rơtuh rơmapluh čô;
  4mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Pahat-Môab jing Êlie-Hôenai, jing ană đah rơkơi Zerahyah, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ dua-rơtuh čô;
  5mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Zattu jing Sekhanyah, jing ană đah rơkơi Yahaziêl, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ klâo-rơtuh čô;
  6mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Adin jing Ebed, jing ană đah rơkơi Yônathan, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ rơmapluh čô;
  7mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Ilam jing Yesayah, jing ană đah rơkơi Athalyah, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ tơjuhpluh čô;
  8mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Sephatyah jing Zebadyah, jing ană đah rơkơi Mikhaêl, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ sapănpluh čô;
  9mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Yôab jing Ôbadyah, jing ană đah rơkơi Yehiêl, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ dua-rơtuh pluh-sapăn čô;
  10mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Bani jing Selômit, jing ană đah rơkơi Yôsiphiah, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ sa-rơtuh nămpluh čô;
  11mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Bebai jing Zekharyah, jing ană đah rơkơi Bebai, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ duapluh-sapăn čô;
  12mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Azgad jing Yôhanan, jing ană đah rơkơi Hakkatan, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng ñu hơmâo truh kơ sa-rơtuh pluh čô;
  13mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Adônikam jing Eliphelet, Yêuel laih anŭn Semayah laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng gơñu hơmâo truh kơ nămpluh čô, samơ̆ ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ anih lŏn Yudah amăng hrơi tơdơi;
  14mơ̆ng ƀing ană tơčô djuai Bigwai jing Uthai hăng Zakkur, laih anŭn ƀing đah rơkơi hrŏm hăng gơñu hơmâo truh kơ tơjuhpluh čô.

Tơlơi Wơ̆t Glaĭ Pơ Plei Yerusalaim

15Kâo pơjơnum glaĭ abih bang ƀing či wơ̆t glaĭ hăng kâo jĕ ƀơi ki̱ng hơnŏh ia rô nao pơ krong Ahawa laih anŭn ƀing gơmơi dŏ jưh pơ anih anŭn klâo hrơi. Tơdang kâo ep kơsem glaĭ tŏng krah ană plei anai, kâo ƀuh ƀing khua ngă yang pơ anŭn samơ̆ ƀu ƀuh ôh ƀing Lêwi. 16Tui anŭn, kâo iâu rai duapăn čô khua ba akŏ anai: Eliezer, Ariêl, Semayah, Elnathan, Yarib, Elnathan, Nathan, Zekharyah, Mesullam laih anŭn dua čô nai pơtô Yôiarib hăng Elnathan. 17Kâo pơkiaŏ ƀing gơñu nao pơ Iđô jing khua ba akŏ amăng plei Kasiphia kiăng rơkâo mơ̆ng ñu wơ̆t hăng ƀing adơi ai ñu jing ană tơčô ƀing mă bruă djru amăng sang yang Ơi Adai hlâo adih, kiăng kơ ƀing gơñu pha brơi ƀing mơnuih kơ ƀing gơmơi kiăng kơ mă bruă Ơi Adai amăng sang yang phrâo. 18Yuakơ tơlơi khăp pap Ơi Adai yơh ƀing gơñu brơi rai kơ ƀing gơmơi Sêrêbyah jing pô thâo hluh biă mă; ñu jing mơnuih Lêwi mơ̆ng ană tơčô djuai Mahli laih anŭn ƀing ană đah rơkơi Sêrêbyah wơ̆t hăng ƀing ayŏng adơi ñu mơ̆n rai hrŏm hăng ñu, abih bang hơmâo truh kơ pluh-sapăn čô. 19Ƀing gơñu ăt brơi rai Hasabyah laih anŭn Yesayah mơ̆ng djuai Merari wơ̆t hăng ayŏng adơi laih anŭn ană đah rơkơi gơñu, rai hrŏm hăng ƀing gơñu, abih bang hơmâo truh kơ duapluh čô. 20Hrŏm hăng ƀing mơnuih anŭn, ƀing gơñu ăt brơi rai dua-rơtuh duapluh čô ƀing ding kơna mă bruă amăng Sang Yang, jing ƀing ơi adon gơñu hlâo adih pơtao Dawid hăng ƀing khua moa ñu hơmâo jao brơi laih kiăng kơ djru ƀing Lêwi. Arăng čih anăn abih bang ƀing gơñu tui hăng anăn gơñu pô yơh.
21Pơ anih jĕ ƀơi ki̱ng hơnŏh ia Ahawa anŭn yơh, kâo pơđar kơ abih bang ƀing ta kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn pơluă gŭ ta pô ƀơi anăp Ơi Adai, giŏng anŭn ƀing ta rơkâo kơ Ñu dui ba ƀing ta ƀơi jơlan rơbat hăng wai lăng ƀing ană bă wơ̆t hăng abih bang dram gơnam ƀing ta hơmâo mơ̆n. 22Hlâo adih, tơdah kâo rơkâo kơ pơtao pha brơi ƀing ling tơhan wơ̆t hăng ƀing tơhan aseh kiăng wai pơgang ƀing ta mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kơtuai jơlan, kâo či mlâo yơh yuakơ kâo ăt hơmâo laĭ laih mơ̆n hăng pơtao tui anai, “Tơlơi khăp pap Ơi Adai yơh či bơni hiam kơ hlơi pô đaŏ kơnang amăng Ñu, samơ̆ Ñu či hil pơkơdơ̆ng glaĭ yơh hăng hlơi pô wir đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ñu.” 23Tui anŭn yơh, ƀing ta kŏm ƀơ̆ng huă laih anŭn kwưh rơkâo Ơi Adai kiăng kơ wai lăng ƀing ta, giŏng anŭn Ñu laĭ glaĭ laih kơ tơlơi ƀing ta iâu laĭ.
24Giŏng anŭn, kâo ruah mă pluh-dua čô amăng ƀing khua ngă yang prŏng, anai yơh jing anăn gơñu: Sêrêbyah, Hasabyah laih anŭn hrŏm hăng pluh čô pơkŏn dơ̆ng. 25Laih anŭn kâo pơkơtraŏ khul amrăk mah laih anŭn khul gơnam yua jing gơnam mơ̆ng pơtao prŏng, ƀing khua djru pơmĭn ñu, ƀing khua moa ñu laih anŭn abih bang ƀing Israel pha brơi laih kơ tơlơi yua amăng sang yang. Giŏng anŭn, kâo jao hĭ gơnam anŭn kơ ƀing khua ngă yang prŏng anŭn. 26Laih kơ kâo pơkơtraŏ, kâo jao kơ ƀing gơñu năm-rơtuh rơmapluh talang amrăk, gơnam yua hăng amrăk nua yom truh kơ sa-rơtuh talang amrăk, sa-rơtuh talang mah, 27duapluh boh mŏng mah nua yom truh kơ sa-rơbâo darik laih anŭn dua boh kơthŭng ko̱ng hiam yom hrup hăng kơthŭng mah mơ̆n.
28Kâo pơtă kơ ƀing khua ngă yang anŭn tui anai, “Ƀing gih jing hĭ rơgoh hiam laih kơ Yahweh, wơ̆t hăng abih bang khul gơnam yua amăng sang yang le̱ng kơ jing hĭ rơgoh hiam kơ Yahweh. Amrăk mah anŭn jing gơnam pơyơr rơngai yơh kơ Yahweh jing Ơi Adai ơi adon ta. 29Răk wai khul gơnam anŭn pơñen bĕ tơl ƀing gih ba nao truh pơ sang yang amăng plei prŏng Yerusalaim. Amăng anih pioh gơnam sang yang, pơkơtraŏ glaĭ bĕ khul gơnam anŭn ƀơi anăp ƀing khua ngă yang prŏng, ƀing Lêwi laih anŭn ƀing khua djă̱ akŏ sang anŏ Israel.” 30Tơdơi kơ kâo pơtă laih, ƀing khua ngă yang prŏng laih anŭn ƀing Lêwi anŭn tŭ mă khul amrăk mah laih anŭn khul gơnam yua anŭn hăng ba nao pơ sang yang Ơi Adai ta amăng plei prŏng Yerusalaim.
31Ƀơi hrơi tal pluh-dua blan tal sa, ƀing gơmơi tơbiă mơ̆ng anih hơnŏh ia Ahawa kiăng wơ̆t glaĭ pơ plei prŏng Yerusalaim. Ơi Adai ta dŏ hrŏm hăng ƀing ta laih anŭn pơgang ƀing ta mơ̆ng ƀing rŏh ayăt ƀing klĕ dŏp či kơsung rai ngă sat kơtuai jơlan. 32Tơdang ƀing ta truh laih pơ plei prŏng Yerusalaim, ƀing ta dŏ pơdơi amăng klâo hrơi.
33Ƀơi hrơi tal pă̱, ƀing ta nao pơ sang yang Ơi Adai, pơkơtraŏ khul amrăk mah laih anŭn khul gơnam yua rơgoh hiam hăng jao kơ khua ngă yang Meremot, jing ană đah rơkơi Uriah. Hrŏm hăng ñu hơmâo Eleazar ană đah rơkơi Phinehas wơ̆t hăng dua čô Lêwi, anŭn jing Yôzabad ană đah rơkơi Yêsua laih anŭn Noadiah ană đah rơkơi Binnui. 34Abih bang dram gơnam arăng hơmâo yap hăng pơkơtraŏ laih, laih anŭn arăng ăt čih pioh abih bang ƀơi mông anŭn mơ̆n; ƀu hơmâo gơnam pă ôh kơƀah hĭ.
35Giŏng anŭn, abih bang ƀing phrâo wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai pơyơr gơnam pơyơr čuh jing gơnam ngă yang kơ Ơi Adai ƀing Israel. Ƀing gơñu rai pơyơr pluh-dua drơi rơmô tơno kơ abih bang Israel, duapănpluh-năm drơi triu tơno, tơjuhpluh-tơjuh drơi ană triu tơno. Ƀing gơñu ăt pơyơr pluh-dua drơi bơbe tơno kiăng kơ pơrơgoh hĭ gơñu pô mơ̆ng tơlơi soh. Abih bang hlô mơnơ̆ng anŭn arăng le̱ng kơ pơyơr čuh jing gơnam ngă yang kơ Yahweh. 36Ƀing gơñu ăt mă hră pơjao pơtao prŏng hơmâo brơi laih kơ ƀing gơñu hăng brơi kơ ƀing khua tring pơtao laih anŭn ƀing khua moa amăng khul tring čar gah yŭ̱ kơ krong Huphrat. Tơdơi kơ anŭn, ƀing khua anŭn djru brơi kơ ƀing Israel laih anŭn kơ bruă Sang Yang Ơi Adai yơh.