9

E-xơ-ra cầu nguyện

1Một hôm, các nhà lãnh đạo đến nói với tôi: "Có những người Y-sơ-ra-ên, ngay cả một số thầy tế lễ và người Lê-vi, bắt chước các thói tục xấu xa của những dân tộc nước ngoài sống trong lãnh thổ (dân Ca-na-an, Hê-tít, Phê-rết, Giê-bu, Am-môn, Mô-áp, Ai cập và A-mo). 2Họ cưới con gái của người ngoại tộc cho chính mình hoặc cho con mình làm vợ, làm cho dòng giống thánh bị pha trộn. Những người phạm tội trước tiên lại là một số các lãnh đạo nòng cốt."
3Nghe thế, tôi xé cả áo trong lẫn áo ngoài, nhổ tóc bức râu, ngồi xuống, lòng bàng hoàng. 4Có những người kính sợ Thượng Đế Y-sơ-ra-ên đến bao quanh tôi, lo sợ vì tội của những người kia. Còn tôi, cứ ngồi như thế cho đến giờ dâng lễ thiêu buổi chiều. 5Lúc ấy, tôi đứng lên, lòng nặng trĩu, áo xống tả tơi. Tôi quỳ xuống, dang tay hướng về Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế tôi. 6Tôi thưa: "Lạy Thượng Đế, con xấu hổ quá, không dám ngước mặt lên, vì chúng con tội chất ngập đầu, lỗi chúng con tăng lên đến trời cao. 7Từ đời tổ tiên đến nay, tội lỗi chúng con đầy dẫy. Vì thế, chúng con, các vua, các thầy tế lễ bị các vua ngoại tộc chém giết, bắt bớ, cướp bóc, làm sỉ nhục như tình cảnh hiện nay. 8Nhưng bây giờ, trong một thời gian ngắn ngủi, Chúa có làm ơn, cho một số người sống sót trở về đất thánh. Chúng con sáng mắt lên, vì Thượng đế cho hưởng một cuộc đời mới trong kiếp nô lệ. 9Thượng Đế đã không bỏ mặc chúng con trong cảnh nô lệ. Chúa đã thương xót chúng con mở rộng lòng hoàng đế Ba-tư cho chúng con trở về dựng lại Đền thờ, sửa lại những nơi đổ nát, cho chúng con có nơi cư trúa trong Giu-đa và Giê-ru-sa-lem
10Và giờ đây, Chúa ơi, chúng con còn biết nói gì được nữa sau những việc vừa xảy ra. Chúng con đã phạm điều răn của Chúa. 11Các tiên tri có cảnh cáo chúng con: 'Đất chúng con sẽ chiếm hữu là một đất ô-uế, vì dân ở đấy đã làm những điều đại ác, cả xứ đầy ngập tội lỗi. 12Cho nên đừng gả con gái mình cho con trai họ, đừng cưới con gái họ cho con trai mình, cũng đừng cầu an cầu lợi với họ; như thế các ngươi mới được hùng cường, hương sản vật của dất để lại làm di sản, cho con cháu thừa hưởng mãi mãi.' 13Thế mà bây giờ, sau khi bị hình phạt vì phạm tội nặng nề (so với tội trạng, hình phạt hãy còn nhẹ nhàng), Chúa cho một số chúng con trở về, 14thế mà chúng con còn dám phạm điều răn Chúa, kết thông gia với các dân tộc phạm những tội đáng tởm kia. Thế nào Chúa không giận, không tiêu diệt nốt những người còn lại? 15Lạy Thượng Đế Hằng Hữu của Y-sơ-ra-ên, Chúa là Đấng công bằng. Chúng con, một nhóm nhỏ sống sót trước mặt Chúa, mang tội nặng nề. Nhưng có ai đứng được trước mặt Chúa như vậy đâu!"