Lời giới thiệu

 Khi Tin Lành về Chúa Cứu Thế Jêsus được rao giảng và tiếp nhận giữa những dân tộc không phải là dân Do Thái, có một vấn đề được nêu lên rằng một người có phải tuân thủ các luật lệ của Môi-se để trở thành một tín hữu chân chính hay không. Phao-lô biện luận rằng điều đó không cần thiết, vì mọi người được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời là bởi đức tin nơi Chúa Jêsus. Nhưng tại Ga-la-ti, một tỉnh ở vùng Tiểu Á thuộc đế quốc La Mã, có một số người chống đối Phao-lô và tuyên bố rằng mọi người cần phải tuân thủ luật pháp của Môi-se để được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời.
Thư của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Ga-la-ti để giúp những người bị dẫn dắt lầm lạc trở về với đức tin chân chính nơi Chúa Jêsus. Phao-lô bắt đầu bằng cách bênh vực chức vụ sứ đồ của mình rằng ông được kêu gọi làm sứ đồ bởi chính Chúa Jêsus, chứ không phải đến từ bất kỳ thẩm quyền nào của con người, và đặc biệt chức vụ của ông là hướng đến những người ngoại quốc. Sau đó Phao-lô biện giải sâu rộng về lý do mọi người chỉ nhờ đức tin mà thôi để được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Trong những chương cuối Phao-lô cho thấy nếp sống của người Cơ Đốc lưu xuất tình yêu thương một cách tự nhiên là kết quả từ đức tin nơi Chúa Jêsus.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-10)
Thẩm quyền sứ đồ của Phao-lô (1:11 – 2:21)
Tin Lành là ân điển của Đức Chúa Trời (3:1 – 4:31)
Sự tự do và trách nhiệm của tín hữu (5:1 – 6:10)
Kết luận (6:11-18)