2

Paulus thiab Cov Timthawj

1Tom qab ntawd kaum plaub xyoos, kuv thiab Npananpas mam li rov qab mus nram lub nroog Yeluxalees thiab kuv coj Titus nrog kuv mus. 2Thaum kuv hu cov thawj tuaj txhij lawm, kuv piav txojmoo zoo uas kuv niaj hnub coj mus qhia lwm haivneeg rau lawv mloog. Kuv ua li no, rau qhov kuv tsis xav cia leejtwg rhuav kuv txoj haujlwm, tsis hais tej uas kuv ua los lawm lossis tej uas niaj hnub nimno kuv tseem ua. 3Tus kwv Titus uas nrog kuv ua haujlwm ntawd, txawm yog nws yog neeg Kilis los tsis muaj leejtwg hais tias yuav tsum muab nws ua kevcai txiav, 4txawm yog li ntawd los tseem muaj neeg ua txuj tuaj hais tias lawv yog cov kwvtij ntseeg thiab yog peb pab. Lawv cov ntawd muaj qee leej xav coj Titus mus ua kevcai txiav. Cov neeg ntawd yog cov uas tuaj xauj saib vim li cas peb cov uas ntseeg Yexus Khetos, peb ho muaj kev thajyeeb. Lawv ua li ntawd rau qhov lawv xav ntxias peb ua lawv qhev, 5tiamsis peb yeej tsis kam ua raws li lawv qhia ib nyuag qhov li, rau qhov peb tsis xav cia leejtwg rhuav qhov tseeb uas yog txojmoo zoo, nej thiaj yuav muaj txojmoo zoo uas yog txoj tseeb mus li.
6Tiamsis cov neeg uas sawvdaws hu hais tias lawv yog cov thawj, lawv cov ntawd yeej tsis tau qhia ib yam dabtsi uas kuv tsis tau paub rau kuv li. Txawm yog yav tas los lawv zoo li cas los Vajtswv yeej tsis xaiv leejtwg ntsejmuag. 7Lawv cov ntawd pom hais tias Vajtswv muab txoj haujlwm qhia txojmoo zoo rau lwm haivneeg rau kuv ua, ib yam li Vajtswv muab txoj haujlwm qhia txojmoo zoo rau cov neeg Yudais rau Petus ua. 8Rau qhov Vajtswv tsa kuv ua ib tug timthawj qhia lwm haivneeg ib yam li Vajtswv tsa Petus ua timthawj qhia cov Yudais. 9Yakaunpaus, Petus, thiab Yauhas uas sawvdaws hu ua cov thawjcoj, lawv puavleej paub hais tias Vajtswv twb muab txoj haujlwm ntawd rau kuv ua lawm; lawv thiaj tuav kuv thiab Npananpas sab tes xis, peb txhua tus thiaj pom zoo hais tias cia Npananpas wb mus qhia lwm haivneeg thiab cia lawv qhia cov Yudais. 10Lawv tsuas thov kom wb nco ntsoov pab cov neeg pluag uas yog lawv pab. Qhov uas lawv thov ntawd kuv yeej ibtxwm muab siab rau pab los lawm.

Paulus Cem Petus Pem Ati-aukias

11Thaum Petus tuaj nyob pem lub nroog Ati-aukias, kuv cia li tabmeeg cem nws, rau qhov sawvdaws yeej paub hais tias nws tau ua txhaum lawm. 12Thaum Yakaunpaus tseem tsis tau txib neeg tuaj, Petus yeej nrog lwm haivneeg uas ntseeg Vajtswv noj mov ua ke. Tiamsis thaum Yakaunpaus txib neeg tuaj txog, Petus txawm cia li tsis nrog lwm haivneeg noj mov ua ke lawm, rau qhov nws ntshai cov neeg uas qhia hais tias yuav tsum muab lwm haivneeg ua kevcai txiav. 13Cov Yudais uas ntseeg Vajtswv muaj ob peb leeg ntaus siab yau ib yam li Petus; txawm yog Npananpas los kuj yuam kev ua ib yam li lawv thiab. 14Thaum kuv pom hais tias lawv txhua tus tsis ua raws li qhov tseeb uas txojmoo zoo qhia, kuv thiaj tabmeeg cem Petus rau sawvdaws hais tias, “Koj yog neeg Yudais, tiamsis koj twb mus ua li lwm haivneeg ua, koj tsis ua li koj yog neeg Yudais lawm. Ua li cas koj tseem yuam kom lwm haivneeg ua li cov neeg Yudais ua thiab?”

Cov Yudais thiab Lwm Haivneeg Yuav Tsum Ntseeg Thiaj Dim

15Peb yog neeg Yudais, peb “Tsis yog lwm Haivneeg uas muaj txim.” 16Tiamsis peb yeej paub hais tias tus uas Vajtswv suav hais tias ncaj ncees, tsis yog tus uas xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai, tiamsis yog tus uas ntseeg Yexus Khetos. Txawm yog peb los kuj ib yam nkaus li ntawd, qhov uas Vajtswv coj peb los nrog Vajtswv sib raug zoo twb yog vim peb ntseeg Yexus Khetos, tsis yog vim peb xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai. Rau qhov tus uas Vajtswv suav hais tias ncaj ncees yeej tsis yog tus uas xyaum coj raws li Vajtswv txoj kevcai. 17Peb cov uas ntseeg Yexus Khetos sib raug zoo, Vajtswv thiaj suav hais tias peb yog cov uas ncaj ncees, yog peb tseem ua txhaum li lwm haivneeg, peb yuav hais tias Yexus Khetos yog tus uas qhia peb ua txhaum no los? Tsis yog li ntawd! 18Yog kuv tseem rov qab mus muab txoj kevcai uas kuv twb muab rhuav lawm los ua dua, sawvdaws yeej yuav pom hais tias, kuv yog tus uas ua txhaum Vajtswv txoj kevcai. 19Thaum kuv tseem coj raws li Vajtswv txoj kevcai, kuv zoo li tus neeg uas tuag lawm. Tiamsis nimno Vajtswv txoj kevcai tsis kav kuv lawm, kuv thiaj tau kev ua kuv lub neej raws li Vajtswv lub siab nyiam. 20Yog li ntawd, kuv twb nrog Yexus Khetos tuag saum tus ntoo khaublig lawm, txojsia uas nimno kuv muaj tsis yog kuv txoj, tiamsis yog Yexus Khetos txoj. Qhov uas nimno kuv muaj txojsia nyob twb yog vim kuv ntseeg Vajtswv tus Tub, tus uas hlub kuv thiab muab nws txojsia los txhiv kuv. 21Vajtswv txoj koob hmoov kuv yeej tsis vwjtxheej, yog Vajtswv suav hais tias tus uas xyaum ua raws li Vajtswv txoj kevcai yog tus ncaj ncees lawm, ces qhov uas Yexus Khetos tuag yeej tsis muaj nqis dabtsi li!