3

Txuj kevcai hab kev ntseeg

1Cov Kalatia kws ruag 'e, leejtwg tshoov mej lub sab? Yexu Kheto tub raug teem rua sau khaublig ntoo taab meeg rua mej lub qhov muag pum. 2Kuv xaav paub ib nqais ntawm mej tas, mej tau txais Vaaj Ntsuj Plig ntawm qhov kws xyum lawv le txuj kevcai lossws ntawm qhov kws ntseeg tej kws mej tau nov? 3Mej ruag npaum le nuav dag lov? Mej chiv ntawm Vaaj Ntsuj Plig tassws yuav xaus rua ntawm nqaj tawv lov? 4Qhov kws mej raug ntau yaam lawd tsw muaj nuj nqes lov? Yeej muaj nuj nqes. 5Tug kws pub Vaaj Ntsuj Plig rua mej hab ua tej num kws muaj fwjchim huv plawv mej, ua tej ntawd vem mej xyum lawv le txuj kevcai lossws vem mej ntseeg tej kws mej tau nov?
6Ib yaam le ntawd, Aplahaa “ntseeg Vaajtswv. Vaajtswv suav tas qhov kws nwg ntseeg ntawd yog txujkev ncaaj nceeg rua Aplahaa.” 7Ca le paub tseeb tas cov kws ntseeg txhad yog Aplahaa le mivnyuas. 8Vaajtswv txujlug paub ua ntej tas Vaajtswv yuav suav tas lwm haiv tuabneeg ncaaj nceeg vem yog qhov kws ntseeg, txhad pav txuj xuv zoo ua ntej rua Aplahaa has tas, “Ib tsoom tuabneeg yuav tau koob moov ntawm koj lug.” 9Vem le nuav cov tuabneeg kws ntseeg txhad nrug Aplahaa kws ntseeg tau koob moov ua ke.
10Txhua tug kws vaam khom qhov kws xyum lawv le txuj kevcai kuj raug foom tsw zoo, tsua qhov muaj lug sau ca has tas, “Txhua tug kws tsw xyum lawv le txhua nqai kws sau ca rua huv phoo kevcai moog le, tug hov kuj yuav raug foom tsw zoo.” 11Yeej paub tseeb tas tsw muaj leejtwg xyum lawv le txuj kevcai yuav raug suav tas ncaaj nceeg rua ntawm Vaajtswv lub qhov muag. Tsua qhov “Tug kws ncaaj nceeg yuav muaj txujsa nyob vem qhov kws nwg ntseeg.” 12Tassws txuj kevcai tsw yog vaam khom txujkev ntseeg, tsua qhov “Tug kws ua lawv nraim txuj kevcai kuj yuav muaj txujsa nyob vem xyum lawv le txuj kevcai.” 13Kheto raug tsawm foom thij peb, txhad txhwv peb dim qhov kws raug foom lawv le txuj kevcai, tsua qhov muaj lug sau ca has tas “Txhua tug kws raug muab dai rua sau ntoo raug foom tsw zoo,” 14sub tej koob moov ntawm Aplahaa txhad lug txug lwm haiv tuabneeg kws nyob huv Yexu Kheto, peb txhad tau txais Vaaj Ntsuj Plig ntawm txujkev ntseeg lawv le kws cog lug tseg.

Txuj kevcai hab tej lug cog tseg

15Cov kwvtij, kuv muab pev rua tuabneeg lub neej. Txawm yog tuabneeg tej lug cog tseg los thaus has hum lawm tsw muaj leejtwg yuav muab rhuav lossws tsaav ntxwv tau. 16Tej lug kws cog tseg rua Aplahaa hab nwg caaj ceg, tsw tau has tas, “Pub rua caaj ceg suavdawg” yaam le pub rua coob leej, tassws zoo yaam le pub rua ib tug xwb yog tug tseem caaj ceg kws yog Kheto. 17Kuv has le nuav. Txuj kevcai kws tshwm lug plaub puas peb caug xyoo tom qaab yuav rhuav tsw tau tej lug cog tseg kws Vaajtswv pub ua ntej ntawd kuas swv tsw tau. 18Tsua qhov yog tau qub txeeg qub teg ntawm txuj kevcai, kuj tsw yog tau ntawm tej lug cog tseg. Tassws Vaajtswv pub qub txeeg qub teg rua Aplahaa ntawm tej lug cog tseg.
19Yog le ntawd, muaj txuj kevcai ua daabtsw? Qhov kws muab txuj kevcai tsaav rua tej lug cog tseg kuj yog tim qhov kws tsw noog lug. Txuj kevcai nyob moog txug thaus tug caaj ceg kws lawv le tej lug cog tseg hov lug txug. Cov tubkhai ntuj swv ib tug tuabneeg nruab nraab rhawv txuj kevcai hov. 20Tug kws nyob nruab nraab yuav tsum muaj ob tog, tassws Vaajtswv tuab leeg cog lug xwb.

Tug qhev hab tug tub

21Yog le ntawd txuj kevcai tawm tsaam Vaajtswv tej lug cog tseg lov? Tsw yog le ntawd, tsua qhov yog tsaa ib txuj kevcai pub tau txujsa tes txujkev ncaaj nceeg yeej yuav tau ntawm txuj kevcai hov lug. 22Tassws Vaajtswv txujlug muab txhua tug kaw ca rua huv lub txem, sub tej lug cog tseg rua cov kws ntseeg Yexu Kheto txhad raug muab pub rua cov kws ntseeg.
23Ua ntej kws txujkev ntseeg tsw tau lug, peb raug txuj kevcai khi ca, peb raug kaav ca moog txug thaus txujkev ntseeg tshwm lug. 24Txuj kevcai txhad ua tug kws kaav peb moog txug thaus Kheto lug peb txhad raug suav tas ncaaj nceeg vem qhov kws peb ntseeg. 25Tassws nwgnuav txujkev ntseeg tub lug lawm, peb txhad tsw nyob huv qaab txuj kevcai kaav ntxwv moog lawm, 26vem tas mej txhua tug yog Vaajtswv le mivnyuas huv txujkev ntseeg Yexu Kheto. 27Mej txhua tug kws ua kevcai raus dej huv Kheto lawm, kuj muab Kheto lug naav. 28Tsw muaj Yutai lossws Kili, tsw muaj qhev lossws cov kws tsw ua qhev, tsw muaj quasyawg lossws quaspuj, vem mej suavdawg koom ua ib rua huv Yexu Kheto. 29Yog mej ua Kheto le lawm, mej kuj yog Aplahaa caaj ceg hab mej yuav saws qub txeeg qub teg lawv le cog lug tseg.