4

1Kuv has le nuav. Thaus tug kws saws qub txeeg qub teg tseed yau nwg kuj tsuas zoo le tug qhev xwb, txawm yog yuav ua tej cuab txhaj cuab taam huvsw tug tswv kuj xwj. 2Nwg yuav nyob huv qaab tug kws zuv nwg hab tug kws saib tsev moog txug lub swjhawm kws leej txwv teem ca. 3Peb kuj zoo ib yaam le ntawd. Thaus peb tseed ua mivnyuas yau, peb kuj ua qhev rua huv qaab tej fwjchim kws kaav taag nrho lub qaab ntuj. 4Tassws thaus txug lub swjhawm kws teem ca lawd, Vaajtswv khaiv nwg tug Tub lug yug ntawm quaspuj hab yug huv qaab txuj kevcai, 5sub txhad txhwv cov kws nyob huv qaab txuj kevcai dim, peb txhad tau ua nwg le tub. 6Vem mej ua nwg le tub lawm Vaajtswv txhad khaiv nwg leej Tub tug Ntsuj Plig lug rua huv peb lub sab hu tas, “Anpa, txwv.” 7Vem le nuav nyob huv Vaajtswv mej txhad tsw yog qhev dua le lawm tassws yog tub. Yog tub lawm, mej saws tau qub txeeg qub teg.

Povlauj txhawj cov Kalatia

8Yaav taag lug kws mej tsw paub Vaajtswv, mej ua tej kws tsw yog timtswv le qhev. 9Tassws nwgnuav mej paub Vaajtswv lawm, tassws qhov kws raug, yog Vaajtswv paub mej lawm. Ua caag mej tseed yuav tig rov moog cuag tej fwjchim kws tsw muaj zug hab tsw muaj qaabhau hlo le, hab xaav rov ua puab le qhev dua? 10Mej caiv nub caiv hli caiv nyoog caiv xyoo. 11Kuv ntshai tsaam kuv ua num khwv rua mej nkim zug do xwb.
12Cov kwvtij, thov kuas mej ua ib yaam le kuv tsua qhov kuv kuj thooj yaam le mej. Mej yeej tsw tau ua txhum rua kuv. 13Mej kuj paub lawm tas thawj zag kws kuv qha txuj xuv zoo rua mej tub yog vem kuv lub cev muaj mob. 14Txawm yog qhov kws kuv mob hov ua rua mej nyuaj sab, los mej tseed muab kuv saib hlub tsw ntxub kuv, tassws mej leeg yuav kuv ib yaam le kuv yog Vaajtswv ib tug tubkhai ntuj, lossws ib yaam le yog Yexu Kheto ntaag. 15Mej txujkev sab tug sab xyiv faab pluj dua twg lawm? Kuv ua timkhawv rua mej tas yog ua tau mej tub yuav kaus mej lub qhov muag pub rua kuv. 16Nwgnuav kuv tsua ntxeev ua yeeb ncuab rua mej vem yog qhov kws kuv qha qhov tseeb rua mej lov? 17Cov tuabneeg hov mob sab mej heev tassws tsw yog mob sab rua qhov zoo. Puab xaav cais mej ncaim ntawm peb, sub mej txhad mob sab puab. 18Qhov kws mob sab rua qhov kws zoo kuj zoo hab tswm nyog ua rua txhua lub swjhawm tsw yog ua rua thaus kuv nrug mej nyob xwb. 19Kuv cov mivnyuas 'e, kuv tseed ua mob teb ntxwv vem yog tim mej moog txug thaus Kheto raug muab tswm tsaa rua huv mej. 20Kuv xaav nrug mej nyob nwgnuav hab kuv yuav hloov kuv lub suab tsua qhov kuv tsw pum qaab xaav le caag txug mej.

Haka hab Xala

21Mej cov kws xaav nyob huv qaab txuj kevcai, ca le has rua kuv saib, mej tsw noog txuj kevcai lov? 22Tsua qhov muaj lug sau ca has tas Aplahaa muaj ob tug tub, ib tug yog tug nkauj qhev yug, ib tug yog tug kws tsw ua qhev yug. 23Tug nkauj qhev tug tub kuj yug lawv le cev nqaj tawv yug, tassws tug kws tsw ua qhev tug tub yug lawv le lu lug cog tseg. 24Zaaj nuav yog pev lug. Ob tug quaspuj hov pev ib yaam le ob yaam kev cog lug tseg. Ib tug lug ntawm lub roob Xinai lug, yog tug kws yug mivnyuas ua qhev. Tug hov yog Haka. 25Tug Haka nuav pev le lub roob Xinai huv Alanpia tebchaws, hab pev txug lub nroog Yeluxalee kws nyob taamswm nuav, vem nwg hab nwg tej mivnyuas puavleej ua qhev. 26Tassws lub nroog Yeluxalee kws nyob sau tsw ua qhev, nwg yog peb le nam. 27Vem muaj lug sau ca has tas,
  “Tug puj mooj 'e,
   tug kws tsw tau yug dua mivnyuas,
   ca le xyiv faab,
  koj kws tsw tau ua dua mob teb 'e,
   ca le tsaa suab hu nrov nrov,
  tsua qhov tug puj kws tsw muaj quasyawg le mivnyuas
   kuj coob dua tug quaspuj kws muaj quasyawg.”
28Cov kwvtij, peb yog mivnyuas kws yug ntawm tej lug cog tseg ib yaam le Yiha. 29Tassws thaus ntawd tug kws yug lawv le nqaj tawv tswm txom tug kws yug lawv le Vaaj Ntsuj Plig pub, mas taamswm nuav kuj ib yaam le ntawd. 30Tassws Vaajtswv txujlug has le caag? “Ca le muab tug nkauj qhev hab nwg tug tub lawv tswv moog, tsua qhov tug nkauj qhev tug tub yuav tsw nrug tug puj kws tsw ua qhev tug tub txais qub txeeg qub teg hlo le.” 31Vem le nuav, cov kwvtij, peb tsw yog tug nkauj qhev le mivnyuas, peb yog tug puj kws tsw ua qhev le mivnyuas.