4

1Kâo laĭ tŏ tui dơ̆ng tui anai: Tơdang sa čô pô či tŭ mă mŭk dram ama ñu pioh glaĭ jing sa čô čơđai, sĭt ñu anŭn ƀu phara ôh hăng sa čô hlŭn, wơ̆t tơdah ñu jing khua kơ abih bang mŭk dram ñu yơh. 2Ñu khŏm tŭ git gai mơ̆ng pô răk rong hăng wai lăng brơi mŭk dram ñu hlŏng truh pơ hrơi ama ñu pơkă laih yơh. 3Ăt tui anŭn mơ̆n, tơdang ƀing gơmơi jing kar hăng čơđai, ƀing gơmơi ăt dŏ amăng tơlơi jing kar hăng hlŭn jing ƀing tui gưt kơ hơdôm tơlơi phiăn hăng tơlơi juăt lŏn tơnah anai yơh. 4Samơ̆ tơdang truh hrơi mông Ơi Adai pơkă laih, Ñu pơkiaŏ rai Ană Ñu, tŭ tơkeng rai mơ̆ng sa čô đah kơmơi, jing Pô khŏm tui gưt tơlơi juăt yơh, 5kiăng song mă ƀing mơnuih jing ƀing khŏm tui gưt tơlơi juăt, tui anŭn kiăng kơ Ơi Adai jao brơi tơlơi dưi kiăng kơ jing ană bă Ñu. 6Yuakơ ƀing gih jing ƀing ană Ơi Adai, Ñu pơkiaŏ rai Yang Bơngăt Ană Ñu mŭt amăng jua pơmĭn ta, jing Yang Bơngăt jing Pô djru kơ ƀing ta iâu laĭ tui anai, “Ama, Ama kâo” yơh. 7Tui anŭn, ƀing gih ƀu djơ̆ jing kar hăng ƀing hlŭn dơ̆ng tah, samơ̆ jing ană bă yơh. Laih anŭn yuakơ ƀing gih jing ană bă Ơi Adai laih, Ñu ăt hơmâo pơjing hĭ laih mơ̆n ƀing gih jing ƀing mơnuih Ñu či bơni hiam kar hăng Ñu ƀuăn laih yơh.

Paul Pơmĭn Ƀlơ̆ng Kơ Ƀing Galatia

8Hlâo adih, tơdang ƀing gih aka ƀu thâo krăn Ơi Adai ôh, ƀing gih mă bruă laih kar hăng ƀing hlŭn kơ ƀing yang rơba̱ng jing ƀing ƀu hơmâo sĭt ôh. 9Samơ̆ ră anai ƀing gih thâo krăn Ơi Adai laih, biă mă ñu, Ơi Adai thâo krăn laih ƀing gih. Tui anŭn, yua hơget ƀing gih kiăng kơ wơ̆t glaĭ kiăng kơ tui gưt kar hăng hlŭn kơ ƀing yang rơba̱ng tơdu jing ƀing ƀu hơmâo tơlơi dưi ôh lĕ? Sĭt ƀing gih ƀu kiăng jing kar hăng hlŭn kơ ƀing gơñu dơ̆ng tah! 10Ƀing gih hlak kŏm kơ khul hrơi, khul blan, khul bơyan laih anŭn khul thŭn yom hơjăn jing tơlơi ƀing Yehudah kŏm! 11Kâo ƀlơ̆ng bơngơ̆t brơi kơ tơlơi ƀing gih yơh! Năng ai hơdôm tơlơi bruă kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing gih jing hĭ đôč đač yơh.
12Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo kwưh pơđu̱r kơ ƀing gih, brơi kơ ƀing gih jing bĕ kar hăng kâo anai, yuakơ kâo jing laih kar hăng ƀing gih hăng tơlơi ƀu tui gưt ôh kơ hơdôm tơlơi phiăn ƀing Yehudah. Hlak anŭn, ƀing gih ngă hiam laih kơ kâo. 13Tui hăng tơlơi ƀing gih thâo laih, yuakơ tơlơi ruă nuă amăng drơi jan yơh kâo hơmâo pơtô pơblang laih tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing gih blung hlâo. 14Wơ̆t tơdah tơlơi ruă nuă kâo anŭn jing sa tơlơi lông lăng kơ ƀing gih, ƀing gih ƀu djik djak kơhak kơčŭh kơ kâo ôh. Kơđai glaĭ, ƀing gih tŭ ju̱m kâo kar hăng sa čô ling jang Ơi Adai, jing kar hăng ƀing gih ju̱m Yang Yêsu Krist pô yơh. 15Sĭt yơh ƀing gih hơmâo wơr bĭt hĭ abih bang laih tơlơi mơak mơai gih! Kâo dưi ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi anŭn yơh kơ tơlơi tơdah ƀing gih dưi ngă laih kơ tơlơi anŭn, sĭt ƀing gih ăt či dưi ƀlăč hĭ mơta gih kiăng kơ pha brơi kơ kâo mơ̆n. 16Sĭt yơh kâo khŏm ƀu jing kar hăng rŏh ayăt hăng ƀing gih yuakơ kâo pơruai laih kơ ƀing gih hơget tơlơi jing sĭt kơ tơlơi Krist!
17Ƀing mơnuih anŭn jing hur har kiăng kơ ƀing gih đuaĭ tui ƀing gơñu, samơ̆ tơlơi kơñăm gơñu ƀu hiam klă ôh. Tơlơi ƀing gơñu kiăng jing tơlơi pơčơlah hĭ ƀing gih mơ̆ng ƀing gơmơi, kiăng kơ ƀing gih hur har đuaĭ tui ƀing gơñu yơh. 18Hiam yơh kiăng kơ hur har, tơdah tơlơi kơñăm anŭn jing hiam klă, laih anŭn brơi kơ ƀing gih hur har nanao bĕ, ƀu djơ̆ kơnơ̆ng tơdang kâo dŏ hrŏm hăng ƀing gih đôč ôh. 19Ơ ƀing mơnuih jing ƀing kar hăng ƀing ană kâo khăp hơi, sa wơ̆t dơ̆ng, yuakơ ƀing gih yơh kâo hlak ruă nuă biă mă, kar hăng tơlơi ruă kiăng kơ đih apui tơl kơnuih Krist dưi jing hĭ amăng ƀing gih. 20Kâo kiăng biă mă yơh kơ tơlơi kâo dưi dŏ hrŏm hăng ƀing gih ră anai kiăng kơ pơhiăp tơdu rơun hăng ƀing gih, yuakơ kâo bơngơ̆t bơngañ biă mă yơh kơ ƀing gih!

HʼHagar Laih Anŭn HʼSarah

21Ruai bĕ kơ kâo, ƀing gih jing ƀing mơnuih kiăng kơ tui gưt kơ tơlơi juăt, sĭt ƀing gih thâo yơh tơlơi Môseh čih laih amăng tơlơi juăt! 22Ñu čih laih amăng Hră Ơi Adai kơ tơlơi Abraham hơmâo dua čô ană đah rơkơi, sa čô jing ană mơ̆ng pô đah kơmơi hlŭn, HʼHagar, laih anŭn sa čô dơ̆ng jing ană mơ̆ng bơnai ñu HʼSarah, jing đah kơmơi rơngai. 23Ană đah rơkơi ñu mơ̆ng pô đah kơmơi hlŭn tơkeng rai tui hăng tơlơi yang đăr mơnuih mơnam, samơ̆ ană đah rơkơi mơ̆ng bơnai ñu, jing pô đah kơmơi rơngai, tơkeng rai jing yuakơ Ơi Adai hơmâo ƀuăn brơi laih tơlơi anŭn.
24Khul tơlơi anŭn ƀing ta dưi yua kar hăng sa tơlơi pơhơmutu yơh, yuakơ dua čô đah kơmơi anŭn pơhơmutu kơ dua tơlơi pơgop yơh. Sa tơlơi pơgop jing mơ̆ng čư̆ Sinai laih anŭn tŭ pơala yua mơ̆ng pô đah kơmơi hlŭn jing pô tơkeng rai ană bă kiăng kơ jing hlŭn: Anŭn jing HʼHagar yơh jing pô pơala kơ tơlơi pơgop anŭn. 25Tui anŭn, HʼHagar pơhơmutu kơ čư̆ Sinai amăng čar Arabia laih anŭn ăt pơhơmutu kơ plei Yerusalaim mơ̆n ră anai, yuakơ abih bang ƀing mơnuih amăng plei anŭn le̱ng kơ jing kar hăng hlŭn soh sel, jing ƀing khŏm tui gưt tơlơi juăt. 26Samơ̆ plei Yerusalaim phrâo hăng adai adih jing plei kơ ƀing hlơi pô Ơi Adai hơmâo pơrơngai hĭ laih mơ̆ng tơlơi tui gưt kơ tơlơi juăt laih anŭn plei anŭn ăt jing kar hăng amĭ ta mơ̆n. 27Isaiah čih laih amăng Hră Ơi Adai tui anai:
  “Mơak mơai bĕ, Ơ đah kơmơi plao hơi,
   jing pô ƀu tơkeng rai ană bă ôh.
  Ur dreo hơ̆k mơak bĕ,
   Ơ ƀing đah kơmơi ƀu hơmâo ruă đih apui ăh,
  yuakơ đah kơmơi rơkơi ñu hơngah lui hĭ či hơmâo lu ană hloh
   kơ đah kơmơi rơkơi ñu ƀu hơngah lui hĭ ôh.”
28Ră anai, Ơ ƀing ayŏng amai adơi, ƀing gih jing kar hăng ƀing ană bă Ơi Adai ƀuăn laih kar hăng Isa̱k yơh. 29Hlak anŭn, ană tơkeng tui hăng tơlơi juăt mơnuih mơnam ngă sat kơ ană tơkeng yua mơ̆ng tơlơi dưi Yang Bơngăt Ơi Adai. Ră anai ăt jing kar kaĭ mơ̆n. 30Samơ̆ Môseh čih laih tơlơi anai amăng Hră Ơi Adai tui anai, “Puh pơđuaĭ hĭ bĕ đah kơmơi hlŭn wơ̆t hăng ană ñu, yuakơ ană đah rơkơi pô đah kơmơi hlŭn ƀu či dưi tŭ mă mŭk dram hrŏm hơbĭt hăng ană đah rơkơi pô đah kơmơi rơngai ôh.” 31Hơnŭn yơh, Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, ƀing ta ƀu djơ̆ jing kar hăng ană bă pô đah kơmơi hlŭn ôh, samơ̆ jing kar hăng ană bă pô đah kơmơi rơngai yơh.