4

1Kâo lač pô dưn ngăn êjai ñu jing hđeh amâo yap mdê hŏng hlŭn ôh, wăt tơdah ñu srăng jing khua kơ jih jang ngăn dưn. 2Ƀiădah ñu dôk ti gŭ phung rông ñu leh anăn phung kiă kriê ñu tơl truh hruê ama ñu bi kčah leh. 3Drei jing msĕ snăn mơh; êjai drei ăt jing hđeh, drei jing hlŭn kơ phung yang kiă kriê lăn adiê. 4Ƀiădah tơdah hruê bi kčah truh leh, Aê Diê tiŏ hriê Anak Ñu, brei sa čô mniê kkiêng, čiăng kơ Ñu dôk hdĭp ti gŭ klei bhiăn 5 čiăng bi tui phung dôk ti gŭ klei bhiăn, čiăng kơ drei dưi mă tŭ klei brei jing anak rông ba. 6Leh anăn kyuadah diih jing phung anak, Aê Diê tiŏ hriê leh Yang Mngăt Jăk Anak Ñu mŭt dôk hlăm ai tiê drei, lač, “Aba, Ama!” 7Snăn, hŏng klei Aê Diê pap, ih amâo lŏ jing hlŭn ôh, ƀiădah jing anak; leh anăn tơdah ih jing anak, ih jing mơh pô dưn ngăn.

Klei Y-Pôl Uêñ kơ Phung Galati

8Mphŭn dô tơdah diih amâo thâo kral Aê Diê ôh, diih jing leh hlŭn kơ yang amâo sĭt. 9Ƀiădah ară anei diih thâo kral leh Aê Diê, boh nik nak Aê Diê thâo kral leh diih, snăn si ngă diih čiăng lŏ wĭt kơ phung yang awăt leh anăn ƀun ƀin, čiăng lŏ jing hlŭn kơ diñu hĕ? 10Diih hdơr mpŭ kơ hruê, mlan, yan, leh anăn thŭn. 11Kâo huĭ kâo mă bruă leh hơăi mang ti krah diih.
12Ơ phung ayŏng adei, kâo kwưh kơ diih, brei diih jing msĕ si kâo, kyuadah kâo msĕ mơh jing leh msĕ si diih. Diih amâo tuôm ngă jhat kơ kâo ôh. 13Diih thâo leh kyuadah êjai kâo mâo klei ruă asei mlei kâo mtô leh klei mrâo mrang jăk kơ diih tal êlâo. 14Leh anăn wăt tơdah klei ruă asei mlei kâo jing klei lông dlăng kơ diih dưn, diih amâo mưč amâodah bi êmut kơ kâo ôh, ƀiădah diih jum leh kâo msĕ si sa čô dĭng buăl jăk Aê Diê, msĕ si Krist Yêsu pô. 15Ti lei klei jăk mơak diih mâo leh? Kyuadah kâo hưn bi sĭt kơ diih snei: Hlăk anăn tơdah dưi, diih čiăng ƀlêč ală diih pô leh anăn brei kơ kâo. 16Snăn kâo jing roh hŏng diih hĕ êjai kâo hưn klei sĭt kơ diih? 17Phung anăn mâo klei hur har hŏng diih, ƀiădah amâo djŏ kyua klei jăk ôh. Diñu čiăng brei diih lui hmei, čiăng kơ diih hur har hŏng diñu. 18Jăk yơh tơdah arăng hur har hŏng diih nanao kyua klei jăk, amâo djŏ ôh knŏng êjai kâo dôk mbĭt hŏng diih. 19Ơ phung anak điêt kâo, kyua diih kâo lŏ tŭ klei knap msĕ si klei ruă kkiêng, tơl diih mâo knuih Krist hlăm klei hdĭp diih. 20Kâo čiăng dôk mbĭt hŏng diih ară anei leh anăn bi mlih asăp kâo blŭ kơ diih, kyuadah kâo rŭng răng kyua diih.

H'Agar leh anăn H'Sara Jing Klei Bi Hmô

21Hưn bĕ kơ kâo, Ơ phung čiăng dôk ti gŭ klei bhiăn, diih amâo tuôm hmư̆ klei bhiăn hĕ? 22 Kyuadah mâo čih leh Y-Abraham mâo dua čô anak êkei, sa čô mơ̆ng mniê hlŭn, leh anăn sa čô mơ̆ng mniê êngiê. 23Anak mơ̆ng mniê hlŭn kkiêng leh tui si kđeh, anak mơ̆ng mniê êngiê kkiêng leh tui si klei ƀuăn. 24Klei anăn jing klei bi msĕ: dua čô mniê anăn jing dua mta klei bi mguôp. Sa klei bi mguôp kbiă hriê mơ̆ng Čư̆ Sinai, kkiêng kơ phung anak hlŭn. Ñu anăn jing H'Agar. 25H'Agar bi msĕ hŏng Čư̆ Sinai hlăm čar Arap. Msĕ mơh ñu bi hmô hŏng ƀuôn Yêrusalem ară anei, kyuadah ñu jing hlŭn mbĭt hŏng phung anak ñu. 26Ƀiădah amĭ drei jing ƀuôn Yêrusalem ti dlông jing êngiê. 27 Kyuadah Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Hơ̆k mơak bĕ, Ơ mniê plao amâo tuôm kkiêng ôh;
   ur driâo bĕ, Ơ pô amâo tuôm ruă kkiêng ôh;
  kyuadah mniê arăng hngah hĕ leh
   mâo phung anak lu hĭn kơ mniê mâo ung.”
28Ơ phung ayŏng adei, diih jing msĕ si Y-Isăk, jing phung anak mơ̆ng klei ƀuăn. 29 Ƀiădah msĕ si ênuk anăn, anak kkiêng leh tui si kđeh ngă jhat kơ anak kkiêng leh tui si Yang Mngăt Jăk, ară anei hin ăt msĕ snăn mơh. 30 Ƀiădah ya Klei Aê Diê Blŭ čih lač lĕ? “Suôt hĕ mniê hlŭn leh anăn anak êkei ñu; kyuadah anak êkei mniê hlŭn amâo srăng dưn ngăn mbĭt hŏng anak êkei mniê êngiê ôh.” 31Snăn Ơ phung ayŏng adei, drei amâo jing ôh phung anak mơ̆ng mniê hlŭn, ƀiădah phung anak mơ̆ng mniê êngiê.