5

Cov ntseeg muaj kev ywj pheej

1Peb tau nyob ywj pheej le hov tub yog vem Kheto tso peb dim. Yog le ntawd ca le nyob ruaj, tsw xob rov qaab moog kwv tug quab kws ua qhev dua le lawm.
2Nwgnuav kuv Povlauj has rua mej tas yog mej tseed ua kevcai txav tes Kheto yuav tsw muaj qaabhau daabtsw rua mej hlo le. 3Kuv rov qha dua rua txhua tug kws ua kevcai txav tas puab raug muab khi kuas xyum lawv le txuj kevcai huvsw lawm. 4Mej cov kws xaav raug suav tas ncaaj nceeg vem qhov kws xyum lawv le txuj kevcai, mej kuj raug muab txav tu nrho ntawm Kheto hab poob ntawm Vaajtswv txujkev hlub lawm. 5Vem peb muaj Vaaj Ntsuj Plig hab muaj kev ntseeg peb txhad tog rawv txujkev ncaaj nceeg kws peb vaam tas yuav tau. 6Tsua qhov nyob huv Yexu Kheto qhov kws ua kevcai txav hab tsw ua yeej tsw tseem ceeb daabtsw, tsuas yog txujkev ntseeg kws muaj kev sws hlub txhad tseem ceeb xwb.
7Mej tub dha tau zoo heev. Leejtwg taav tsw pub mej noog txuj tseeb? 8Qhov kws luas haub ntxag le hov tsw yog lug ntawm Vaajtswv kws hu mej lug ntseeg. 9Ib nyuas qhov keeb miv miv ua rua ib phaaj moov su taag huvsw. 10Kuv ruaj sab huv tug Tswv tas mej yuav tsw xaav rua lwm yaam. Tug kws ua rua mej ntxhuv hov txawm yog leejtwg kuj xwj nwg yuav raug txem. 11Cov kwvtij, yog tas kuv tseed qha kuas ua kevcai txav, ua caag kuv tsua raug tswm txom? Yog le ntawd, tug khaublig ntoo yuav tsw ua rua tuabneeg dawm lawm. 12Kuv xaav kuas cov kws ua rua mej ntxhuv hov muab puab tug kheej saam kag.
13Cov kwvtij, mej raug hu lug nyob ywj pheej. Tassws tsw xob swv txujkev ywj pheej hov ua hauv paug coj mej moog ua lawv le lub cev nqaj tawv ntshaw, tassws ib leeg ca le ua koom rua ib leeg ntawm txujkev hlub. 14Tsua qhov taag nrho txuj kevcai huvsw muab sau zog ua ib lus has tas, “Koj yuav tsum hlub kwvtij zej zog ib yaam le koj hlub koj tug kheej.” 15Tassws yog mej sws tum sws ntxo ca le ceev faaj tuab zoo tsaam tes mej ib leeg yuav ua rua ib leeg puam tsuaj taag.

Ua lub neej lawv le Vaaj Ntsuj Plig

16Kuv has tas, ca le ua lub neej lawv le Vaaj Ntsuj Plig, tsw xob ua lawv le lub cev nqaj tawv ntshaw. 17Tsua qhov tej kws lub cev nqaj tawv ntshaw tawm tsaam Vaaj Ntsuj Plig, hab tej kws Vaaj Ntsuj Plig ntshaw kuj tawm tsaam nqaj tawv. Ob yaam nuav yeej sws tawm tsaam, mej txhad ua tsw tau tej kws mej xaav ua. 18Tassws yog Vaaj Ntsuj Plig coj mej, mej kuj tsw nyob huv qaab txuj kevcai. 19Nqaj tawv le num pum tseeb le nuav, yog qhov kws ua nkauj ua nraug, ua phem ua qas, ua vuab tsuab, 20pe txoov daab, ua khawv koob, ua yeeb ncuab, sws caav sws tshe, sws khib, sws chim, sws txeeb, sws caam, tawg ua paab ua pawg, 21ntshaw luas tug, qaug dej qaug cawv, ua nqaaj ua nqug hab dua lwm yaam zoo le nuav kws kuv tub ntuag mej ua ntej tas cov kws ua tej nuav yuav tsw muaj feem tau Vaajtswv lub tebchaws hlo le.
22Tassws Vaaj Ntsuj Plig txw txwv le nuav, yog kev hlub, kev xyiv faab, kev sab tug, kev thev taug, kev khuvleej, kev ua zoo, kev ua ncaaj, 23lub sab mog sab muas hab paub tswj tug kheej. Tej nuav tsw muaj kevcai txwv hlo le. 24Cov kws yog Yexu Kheto le puab tub muab puab lub cev nqaj tawv hab tej kws lub cev ntshaw hab xaav teem ua ke rua sau tug khaublig ntoo lawm. 25Yog peb muaj txujsa nyob huv Vaaj Ntsuj Plig, peb ca le ua lub neej lawv le Vaaj Ntsuj Plig. 26Peb tsw xob khaav theeb, ib leeg tsw xob zwg kuas ib leeg chim, hab tsw xob sws khib.