5

Cov Ntseeg Muaj Kev Ywjpheej

1Nimno peb muaj kev ywjpheej, rau qhov Yexus Khetos twb tso peb cov uas ua qhev dim lawm. Yog li ntawd, nej yuav tsum muab siab rau ntseeg tsis txhob pub leejtwg coj nej rov qab mus ua qhev dua.
2Nej cia li ua tib zoo mloog kuv tej lus! Kuv yog Paulus, kuv qhia rau nej hais tias, yog nej kam ua kevcai txiav lawm, ces kuj ib yam li nej suav hais tias Yexus Khetos pab tsis tau nej. 3Kuv rov qab qhia dua rau nej hais tias tus uas ua kev cai txiav lawm, tus ntawd yuav tsum coj raws li Vajtswv txoj kevcai txhua nqe huv tibsi. 4Nej cov uas xyaum ua raws li Vajtswv txoj kevcai, kom Vajtswv suav hais tias nej yog cov uas ncaj ncees, nej twb ncaim Yexus Khetos mus lawm, nej yuav tsis tau Vajtswv txoj koob hmoov. 5Tiamsis peb cia siab hais tias Vajtswv yeej suav hais tias peb yog cov uas ncaj ncees, twb yog vim li no, peb thiaj ntseeg thiab niaj hnub tos Vajtswv tus Ntsujplig ua tus uas pab peb. 6Rau qhov peb cov uas twb nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm, peb tsis suav hais tias, qhov uas ua kevcai txiav yog qhov uas tseemceeb, tiamsis peb suav hais tias qhov tseemceeb yog qhov uas tus ntseeg muaj lub siab hlub lwm tus.
7Nej twb ua nej lub neej raws li Vajtswv txojlus uas yog qhov tseeb lawm! Leejtwg tuaj txwv tsis pub nej ua raws li ntawd thiab? 8Vajtswv tus uas twb xaiv nej cia lawm, nws yeej tsis txwv nej. 9Sawvdaws yeej ibtxwm hais tias, “Ib qhov nyuag keeb xwb, yeej ua rau lub ncuav su tagnrho.” 10Tiamsis kuv tseem cia siab tau rau nej txhua tus uas nrog Yexus Khetos koom ib txojsia lawm hais tias nej yuav tsis lam mus ntseeg lwm zaj. Thiab kuv paub hais tias tus uas tuaj ua rau nej ntxhov ntawd, txawm yog nws yog leejtwg los Vajtswv yeej yuav rau txim rau nws.
11Cov kwvtij, nej sim xav saib yog kuv qhia hais tias sawvdaws yuav tsum ua kevcai txiav, ces kuv yeej tsis raug kev tsimtxom li. Ua li cas kuv tseem ho raug thiab no? Yog kuv qhia li ntawd tiag, ces zaj uas kuv qhia hais txog Yexus Khetos tus ntoo khaublig yeej yuav tsis ua rau sawvdaws tu siab. 12Kuv xav kom cov neeg uas tuaj ua rau nej ntxhov siab ntawd, lawv cia li muab lawv sam.
13Cov kwvtij, qhov uas Vajtswv tau xaiv nej cia lawm, twb yog nws xav kom nej muaj kev ywjpheej. Tiamsis nej tsis txhob muab txojkev ywjpheej ntawd ua nej txoj haukev mus ua kev phem kev qias. Nej yuav tsum sib hlub thiab ib leeg txaus siab hlo pab ib leeg. 14Rau qhov Vajtswv txoj kevcai txhua nqe puavleej muab sau zog ua ib nqe hais li no hais tias, “Hlub koj tej kwvtij zejzog ib yam li koj hlub koj lub cev.” 15Tiamsis yog nej ua li tej tsiaj, nej ib tug ntxo ib tug thiab ib tug ua limhiam rau ib tug, yog nej ua li ntawd nej ib tug yeej yuav ua rau ib tug raug kev puastsuaj.

Cia Vaj Ntsujplig Kav Nej Lub Siab

16Kuv qhia rau nej li no: nej yuav tsum cia Vaj Ntsujplig kav nej lub neej, nej tsis txhob cia nej lub siab kav nej ib zaug li. 17Rau qhov neeg lub siab yeej tsis nyiam tej uas Vaj Ntsujplig nyiam, thiab Vaj Ntsujplig yeej tsis nyiam tej uas neeg lub siab nyiam, neeg lub siab thiab Vaj Ntsujplig yeej ua yeebncuab. 18Yog Vaj Ntsujplig coj nej kev, ces txoj kevcai yeej tsis muaj hwjchim kav nej lawm.
19Sawvdaws yeej paub tej uas neeg lub siab nyiam ua, tej ntawd yog li no: Kev ua nkauj ua nraug, kev phem kev qias thiab ua dog ua dig, 20pe dab pe mlom, ua neeb ua yaig, ua yeebncuab, sib ceg sib ntaus, sib khib, sib chim, xav ua tus hlob, sib faib ua pab ua pawg, 21ntshaw luag tug, quav yeeb, quav tshuaj, quav cawv, qw ua nqaj ua nqug thiab ua ntau yam uas zoo li tej no. Yav tas los kuv twb ntuas nej ib zaug lawm, tiamsis nimno kuv rov ntuas nej dua ib zaug hais tias cov neeg uas ua tej ntawd, lawv yeej yuav tsis tau Vajtswv lub Tebchaws los ua lawv tug ib zaug li.

Tus uas Muaj Vaj Ntsujplig

(Kaulauxais 3.12-13)

22Tiamsis Vaj Ntsujplig yuav ua rau neeg muaj lub siab sib hlub, zoo siab, nyob kaj siab lug, ua siab ntev, muaj lub siab dawb siab zoo, zoo siab hlo pab lwm tus, ua siab ncaj, 23tsis khavtheeb thiab paub tswj yus lub siab. Yeej tsis muaj ib txoj kevcai yuav txwv tej no hlo li. 24Cov uas ntseeg Yexus Khetos, lawv twb muab tej kev phem uas lawv lub siab nyiam ua huv tibsi los ntsia rau saum tus ntoo khaublig lawm. 25Vaj Ntsujplig twb pub txojsia rau peb lawm; peb yuav tsum cia nws kav tagnrho peb lub neej. 26Peb tsis txhob muab hlob, ib tug tsis txhob ua rau ib tug chim lossis ib tug tsis txhob khib ib tug.