6

Sws paab rws nraa

1Cov kwvtij, yog mej pum leejtwg ua txhum yaam twg mej cov kws nyob saab ntsuj plig ca le ua lub sab mog sab muas paab tug hov kuas rov xyum dua. Hab mej yuav ceev faaj txug mej tug kheej ntshai tsaam tes mej raug ntxag ua txhum hab. 2Ca le sws paab rws nraa, txhad yog ua kuas Kheto txuj kevcai tav. 3Yog leejtwg xaav tas nwg yog ib tug tseem ceeb tassws nwg tub tsw tseem ceeb daabtsw hlo le, tes kuj yog nwg daag nwg tug kheej. 4Txhua tug nyag yuav tsum tshuaj nyag teg num txhad khaav tau nwg tug kheej xwb, tsw muab pev rua lwm tug, 5tsua qhov txhua tug nyag yuav tsum rws nyag lub nraa.
6Tug kws kawm Vaajtswv tej lug, ca le faib nwg le txhua yaam zoo rua tug qha nwg. 7Tsw xob xaav yuam kev. Mej daag ntxag Vaajtswv tsw tau, tsua qhov tas leejtwg tseb yaam twg nwg kuj yuav sau yaam ntawd. 8Tug kws tseb tej kws lub cev nqaj tawv ntshaw nwg kuj yuav sau tej kws txawj lwj ntawm lub cev hov. Tug kws tseb yaam kws Vaaj Ntsuj Plig nyam kuj yuav sau txujsa ib txhws tsw kawg ntawm Vaaj Ntsuj Plig. 9Peb tsw xob qaug zug qhov kws ua zoo, tsua qhov yog peb tsw tsaug leeg peb yuav tau sau lawv le lub swjhawm. 10Yog le ntawd thaus peb muaj swjhawm peb ca le ua zoo rua txhua tug hab yimfuab ua zoo rua cov kws ua ib tse tuabneeg huv txujkev ntseeg.

Tej lug ntuag thaus kawg

11Ca le saib tej npe ntawv kws kuv txhais teg sau tuaj rua mej luj le caag. 12Cov kws xaav tau ntsej muag lawv le nqaj tawv yog cov kws yuam mej ua kevcai txav, sub puab txhad tsw raug tswm txom vem yog tim Kheto tug khaublig ntoo xwb. 13Txawm yog cov kws ua kevcai txav lawm los kuj tsw ua lawv le txuj kevcai, tassws puab tseed xaav kuas mej ua kevcai txav sub puab txhad tau coj mej lub cev nqaj tawv moog khaav. 14Thov ca kuv tsw xob khaav txug daabtsw le tsuas yog khaav txug peb tug Tswv Yexu Kheto tug khaublig ntoo xwb. Vem tug khaublig ntoo hov lub nplajteb txhad le tuag ntawm kuv hab kuv tuag ntawm lub nplajteb. 15Vem tas qhov kws ua kevcai txav hab tsw ua kuj tsw tseem ceeb daabtsw, tassws qhov tseem ceeb yog qhov kws muab tswm dua tshab xwb. 16Thov kuas lub sab tug hab Vaajtswv txujkev khuvleej nrug nraim txhua tug kws xyum lawv le txuj kaab ke nuav, kws yog Vaajtswv cov tseem Yixayee.
17Txwj nuav moog leejtwg tsw xob ua rua kuv ntxhuv sab lawm, tsua qhov kuv muaj Yexu lub hom thawj nas rua kuv lub cev lawm.
18Cov kwvtij, kuv thov kuas peb tug Tswv Yexu Kheto txujkev hlub nrug nraim mej tug ntsuj plig nyob. Amee.