6

Laanh Oix Zuqc Tengx Laanh

1Zuangx gorx-youz aac, se gorngv zorqv duqv haaix dauh dorngc haaix nyungc zuiz, meih mbuo ei Singx Lingh zoux nyei mienh oix zuqc longc suonc hnyouv dorh ninh nzuonx daaih zoux horpc. Mv baac meih mbuo oix zuqc faix fim. Nziex ganh yaac zuqc nduov zoux dorngc. 2Haaix dauh maaih haaix nyungc sic oix zuqc laanh tengx laanh ndaam. Hnangv naaic meih mbuo ziouc ei jienv Giduc nyei lingc zoux. 3Haaix dauh maiv zeiz longc jienv nyei mienh mv baac taaih ganh zoux longc jienv nyei mienh nor, wuov dauh kungx nduov ganh hnangv. 4Gorqv-mienh oix zuqc zaah ganh zoux nyei sic. Zoux duqv longx, ninh ziouc haih a'hneiv ganh yaac maiv zuqc dorh mingh beiv ganh dauh zoux nyei. 5Weic zuqc gorqv-mienh maaih gorqv-mienh nyei buonc oix zuqc ndaam.
6Haaix dauh duqv mienh njaaux Giduc nyei doz, ninh maaih nyei nyungc-nyungc longx nyei ga'naaiv oix zuqc bun njaaux ninh wuov dauh duqv juangc jienv longc.
7Maiv dungx nduov ganh. Maiv maaih haaix dauh haih nduov duqv Tin-Hungh. Mienh zuangx haaix nyungc ziouc siou duqv wuov nyungc. 8Se gorngv mienh sueih ganh nyei hnyouv hanc zoux se hnangv zuangx nyim njiec ndau nor, siou daaih nyei se bun ninh zuqc daic. Mv baac mienh ei Singx Lingh zuangx, Singx Lingh ziouc bun ninh siou daaih nyei se yietc liuz nyei maengc. 9Zoux kuv sic, maiv dungx hnyouv namx. Se gorngv mbuo maiv tuix nor, taux ziangh hoc mbuo ziouc maaih siou-sengh. 10Hnangv naaic, haaix zanc maaih qangx, mbuo oix zuqc zoux kuv sic tengx zuangx mienh. Lengc jeiv nyei oix zuqc tengx weic sienx Yesu benx yietc biauv mienh wuov deix.

Setv Mueiz Waac

11Meih mbuo mangc gaax! Yie longc yie ganh nyei buoz fiev nzaangc ndongc naaiv hlo bun meih mbuo.
12Dongh oix douh ganh duqv hmien-minc wuov deix oix aapv meih mbuo ⟨jiex gaatv nyei leiz.⟩ Ninh mbuo hnangv naaiv nor zoux se weic zuqc maiv oix weic Giduc nyei ziepc nzaangc jaax zuqc mienh zoux doqc ninh mbuo. 13Maiv gunv ninh mbuo ganh jiex gaatv nyei leiz, ninh mbuo zungv maiv ei leiz-latc zoux. Ninh mbuo kungx oix meih mbuo jiex gaatv nyei leiz weic bungx waac-maux gorngv meih mbuo jiex gaatv nyei leiz mi'aqv hnangv. 14Mv baac yie ganh zungv maiv oix bungx waac-maux, cuotv liuz bungx waac-maux gorngv mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei ziepc nzaangc jaax. Se laaix ziepc nzaangc jaax baamh gen zuqc ding daic, baamh gen nyei yietc zungv ziouc guen maiv zuqc yie. Yie yaac zuqc ding daic ziouc guen maiv zuqc baamh gen. 15Jiex gaatv nyei leiz fai maiv jiex se maiv longc jienv. Longc jienv nyei se zoux siang-zeix daaih nyei mienh. 16Tov Tin-Hungh ceix baengh orn yaac korv-lienh yietc zungv gan naaiv nyungc leiz nyei mienh, aengx caux Tin-Hungh nyei zien I^saa^laa^en Mienh.
17Setv mueiz yie oix gorngv, yangh naaiv jiex maiv dungx bun haaix dauh la'nyauv yie, weic zuqc yie nyei sin maaih naanx hnangv maaih yienx bun cing yie zoux Yesu nyei nouh.
18Gorx-youz aac, tov mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc ceix en bun meih mbuo zuangx mienh.⟨Aamen.⟩