6

Ngă Bĕ Tơlơi Hiam Kơ Abih Bang

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, tơdah sa čô amăng ƀing gih ngă soh hơget thâo, ƀing gih jing ƀing Yang Bơngăt dui ba khŏm rơun tơdu pơtơpă glaĭ ñu anŭn. Samơ̆ gih pô khŏm răng biă mă bĕ, kiăng kơ ƀing gih ƀu či tŭ tơlơi plư hăng ngă soh hĭ ôh. 2Gŭm djru bĕ kơ tơdruă hăng khul tơlơi tơnap rŭng ƀing gơ̆, tui anŭn amăng hơdră jơlan anŭn yơh ƀing gih či ngă tui hăng tơlơi Krist pơđar. 3Tơdah hlơi pô pơmĭn kơ ñu pô jing mơnuih yom pơphan hloh kơ ƀing arăng, wơ̆t tơdah ñu pô ƀu yom pơphan ôh, ñu anŭn pơƀlŏr hĭ ñu pô yơh. 4Pơala kơ tơlơi anŭn, rĭm čô khŏm lông lăng hơget tơlơi ñu pô ngă. Tơdah bruă ñu jing hiam klă, sĭt ñu dưi mơak yơh kơ ñu pô hơmâo ngă laih bruă anŭn, laih anŭn ƀu pơhơmu ñu pô hăng pô pơkŏn ôh, 5yuakơ rĭm čô khŏm grơ̆ng glăm kơ tơlơi ñu pô ngă yơh.
6Hlơi pô tŭ mă tơlơi pơtô pơhrăm amăng Boh Hiăp Ơi Adai yua mơ̆ng arăng, ñu anŭn khŏm pơpha hăng pô pơtô ñu anŭn hăng abih bang dram gơnam ñu hơmâo yơh.
7Anăm pơƀlŏr hĭ gih pô ôh. Ƀu hơmâo hlơi pô dưi pơƀlŏr hĭ Ơi Adai ôh. Kar hăng pô ngă hơma pĕ hơpuă mơ̆ng pơjĕh ñu jŭ pla, Ơi Adai či bơni hiam kơ sa čô mơnuih tui hăng hơget tơlơi ñu ngă yơh. 8Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ hlŏng lar hlơi pô ngă tui hăng tơlơi kơnuih soh ñu pô amoaih kiăng. Samơ̆ hlơi pô ngă mơta tơlơi pơmơak kơ Yang Bơngăt či hơdip hlŏng lar hăng Ơi Adai yuakơ hơdôm mơta tơlơi Yang Bơngăt ngă brơi kơ ñu. 9Tui anŭn, anăm brơi kơ ƀing ta tah hơtai ôh tơdang ngă mơta tơlơi pơmơak kơ Ơi Adai, yuakơ tơdah ƀing ta ngă tơlơi anŭn truh hrơi Ñu hơmâo pơkơčah laih, Ñu či bơni kơ ƀing ta yơh. 10Hơnŭn yơh, tơdang ƀing ta hơmâo mông mơyŭn, brơi kơ ƀing ta ngă hiam bĕ kơ abih bang mơnuih, boh nik ñu kơ ƀing mơnuih đaŏ kơnang kơ Krist yơh.

Paul Pơkơđiăng Hăng Pơhiăp Kơkuh Kơ Ƀing Đaŏ

11Lăng bĕ khul boh hră prŏng kâo yua kiăng kơ čih kơ ƀing gih hăng tơngan kâo pô!
12Ƀing hlơi pô kiăng kơ pơmơak kơ ƀing Yehudah pơgŏ̱ kơ tơlơi arăng khŏm khăt klĭ ƀing gih. Kơnơ̆ng sa tơhơnal tơlơi đôč yua hơget ƀing gơñu ngă tui anŭn, anŭn jing kiăng tơklaih hĭ mơ̆ng ƀing mơnuih či kơpĭ kơpe̱t hĭ ƀing gơñu yuakơ đaŏ kơnang kơ Krist, jing Pô djai ƀơi kơyâo bơrơkal. 13Wơ̆t tơdah ƀing mơnuih jing ƀing tŭ tơlơi juăt khăt klĭ laih ăt ƀu tui gưt ôh kơ tơlơi juăt mơ̆n, samơ̆ ƀing gơñu kiăng kơ ƀing gih tŭ khăt klĭ, tui anŭn ƀing gơñu dưi pơư pơang kơ tơlơi anŭn hăng ƀing mơnuih jing ƀing či kơpĭ kơpe̱t hĭ ƀing gơñu anŭn. 14Bơ kơ kâo, kâo ƀu či pơư pơang hơget ôh rơngiao kơ kơyâo bơrơkal Khua Yang Yêsu Krist ta ngă laih tơdang Ñu djai laih ƀơi kơyâo bơrơkal. Yuakơ tơlơi Ñu ngă laih ƀơi kơyâo bơrơkal, kâo ƀu či pơkă nua dơ̆ng tah tơlơi ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai yap yom pơphan laih anŭn ƀing gơñu ƀu pơkă nua tơlơi kâo yap yom pơphan ôh. 15Ơi Adai ƀu tŭ pơtơpăk ôh kơ tơlơi arăng tŭ khăt klĭ ƀôdah ƀu tŭ khăt klĭ. Hơget tơlơi Ñu yap yom pơphan jing tơlơi arăng tŭ pơjing phrâo yua mơ̆ng Ñu yơh. 16Kâo iâu laĭ kơ tơlơi Ơi Adai či ngă kơ abih bang ƀing hlơi pô Ñu hơmâo pơjing hĭ phrâo laih jing rơnŭk rơno̱m laih anŭn kơ tơlơi Ñu či ngă khăp pap anăp hăng ƀing gơñu yơh. Abih bang ƀing gơñu jing ƀing ană plei Ơi Adai sĭt, jing ƀing Israel biă mă yơh.
17Hơnăl tuč, anăm brơi kơ hlơi pô ôh pơrŭng hĭ kâo, yuakơ kâo hơmâo nam rơka ƀơi drơi jan kâo kiăng pơrơđah kơ tơlơi kâo lŏm kơ Yang Yêsu yơh.
18Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo iâu laĭ kơ tơlơi Khua Yang Yêsu Krist ta či khăp pap ngă tơlơi Ñu kiăng amăng jua bơngăt gih. Amen.