Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Yôhan
Ƀing mă tŭ: Kơñăm kơ ƀing đaŏ mơnuih Tuai laih anŭn kơ ƀing aka ƀu đaŏ hlak hơduah kiăng kơ thâo hluh
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 50 hăng thŭn 85 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yôhan pơrơđah Yêsu jing Boh Hiăp, Pô Messiah laih anŭn jing Ană Ơi Adai, jing Pô hơmâo rai laih kiăng kơ pơrơđah Ama hăng ba rai tơlơi hơdip hlŏng lar kơ abih bang hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ñu.

Sŏp Hră Tơlơi Pơthâo Hiam Tui Hăng Yôhan Čih pơrơđah kơ Yêsu jing Boh Hiăp hlŏng lar Ơi Adai yơh, jing Pô “jing hĭ laih mơnuih laih anŭn hơdip laih amăng tŏng krah ƀing ta.” Tui hăng sŏp hră anai pơruai, Tơlơi Pơthâo Hiam anai hơmâo čih rai kiăng kơ ƀing đŏk dưi đaŏ kơnang kơ tơlơi Yêsu yơh jing Pô Pơklaih Ơi Adai ƀuăn laih hlâo adih, jing Ană Ơi Adai, laih anŭn mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang gơñu amăng Yêsu yơh ƀing gơñu dưi hơmâo tơlơi hơdip (20:31).
 Tơdơi kơ tơlơi pơhiăp hlâo kơ tơlơi pơkơnăl Boh Hiăp hlŏng lar Ơi Adai hăng Yêsu, črăn blung hlâo amăng sŏp hră Tơlơi Pơthâo Hiam anai pơrơđah lu tơlơi mơsêh mơyang phara phara, kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi Yêsu jing Pô Pơklaih Ơi Adai hơmâo ƀuăn brơi laih hlâo adih, jing Ană Ơi Adai. Anŭn jing hơdôm tơlơi pơrơđah pŏk pơblang tơdơi kơ hơdôm tơlơi mơsêh mơyang yơh. Črăn anŭn amăng sŏp hră anai ră ruai kơ tơlơi hiư̆m đơđa mơnuih đaŏ kơnang kơ Yêsu laih anŭn jing hĭ ƀing ding kơna Ñu, samơ̆ hơmâo đơđa mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ laih anŭn hơngah ƀu kiăng đaŏ kơnang ôh. Črăn 13-17 Yôhan čih kơ tơlơi pơgop pơlir tŏng krah Ñu hăng ƀing ding kơna Ñu amăng mlam arăng rai mă hĭ Ñu, laih anŭn hơdôm boh hiăp Ñu prap pre pơtrŭt pơđu̱r ƀing gơ̆ ƀơi klăm arăng pŏng hĭ Ñu ƀơi kơyâo bơrơkal anŭn. Hơdôm črăn hơnăl tuč pơruai kơ tơlơi arăng mă Yêsu hăng phat kơđi Ñu, tơlơi arăng pŏng hĭ Ñu laih anŭn tơlơi Ñu hơdip glaĭ, laih anŭn tơlơi Ñu pơƀuh rai kơ ƀing ding kơna Ñu tơdơi kơ Ñu hơdip glaĭ yơh.
 Tơlơi ră ruai kơ pô đah kơmơi arăng hơmâo mă amăng tơlơi klĕ pyu anŭn (8:1-11) jing tơlơi arăng pioh amăng guang mơlă̱, yuakơ hơmâo lu sŏp hră phŭn laih anŭn sŏp hră arăng pơblang hlâo adih le̱ng kơ lui hĭ tơlơi ră ruai anŭn, tơdang anŭn ăt hơmâo mơ̆n đơđa čih mŭt amăng anih pơkŏn.
Sŏp Hră Yôhan pơhiăp kơđŏm kơ gơnam brơi pơyơr tơlơi hơdip hlŏng lar mơ̆ng Krist, jing gơnam brơi pơyơr ră anai laih anŭn či pha brơi kơ ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yêsu jing jơlan, tơlơi sĭt laih anŭn tơlơi hơdip yơh. Gru kơnăl yom pơphan Sŏp Hră Yôhan yua jing hơdôm gru kơnăl juăt yua rĭm hrơi amăng tơlơi hơdip yơh kiăng kơčrâo kơ hơdôm tơlơi hơdip gah bơngăt, kar hăng ia, ƀañ tơpŭng, apui, pô wai triu hăng triu ñu, laih anŭn phŭn hrĕ boh kơƀâo hăng boh čroh ñu yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-18)
Yôhan Pô Ngă Baptem hăng ƀing ding kơna Yêsu blung hlâo (1:19-51)
Tơlơi bruă rơđah rơđo̱ng Yêsu (2:1–12:50)
Hơdôm hrơi hơnăl tuč amăng plei prŏng laih anŭn jĕ plei prŏng Yerusalaim (13:1–19:42)
Tơlơi hơdip glaĭ laih anŭn tơlơi pơƀuh rai Khua Yang (20:1-31)
Tơlơi hơnăl tuč: Tơlơi pơƀuh rai pơkŏn dơ̆ng amăng kwar Galilê (21:1-25)