Klei Hưn Mdah

Klei Mrâo Mrang Jăk tui si Y-Yôhan bi êdah Khua Yang Yêsu jing Klei Blŭ Hdĭp hlŏng lar Aê Diê, Pô trŭn hriê jing mnuih leh anăn dôk mbĭt hŏng drei (1:14). Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Yôhan čih klă, kơ hlei pô dlăng leh anăn đăo kơ Khua Yang Yêsu jing Pô Bi Mtlaih tui si klei ƀuăn leh, jing Anak kơ Aê Diê, leh anăn hŏng klei đăo kơ Khua Yang Yêsu srăng mâo klei hdĭp hlŏng lar (20:31).
 Leh klei hưn bi êdah bi sĭt kơ Klei Blŭ jing Khua Yang Yêsu Krist, kdrêč tal êlâo hlăm hdruôm hră Y-Yôhan bi êdah jih klei yuôm bhăn čiăng hưn bi sĭt kơ Khua Yang Yêsu Krist jing Pô Bi Mtlaih tui si klei ƀuăn, jing Anak Aê Diê. Leh klei anăn jing klei trông čhai mblang jih klei bi êdah leh kyua hŏng klei bi knăl yuôm bhăn. Kdrêč hlăm hră anei bi êdah si ngă mâo pô đăo leh anăn klei digơ̆ dưi jing bĭng kna kơ Khua Yang Yêsu, ƀiădah êjai anăn ăt mâo pô ngă klei bi kdơ̆ng leh anăn amâo đăo kơ Khua Yang ôh. Dŭm kdrêč mơ̆ng 13 truh kơ 17 čih klă hĭn kơ klei bi mguôp sĭt suôr Khua Yang hŏng phung ƀĭng kna Ñu hlăm mlam arăng mă Ñu, leh anăn dŭm klei mtô lač, klei bi juh mơ̆ng Khua Yang hŏng phung ƀĭng kna êlâo klei arăng pơ̆ng bi mdjiê Ñu ti kyâo bi kal. Dŭm kdrêč knhal tuč čih bi êdah klă klei arăng mă Khua Yang, tŭ klei phat kđi, klei arăng pơ̆ng bi mdjiê ti kyâo bi kal, klei Ñu kbiă lŏ hdĭp, leh anăn klei Ñu bi êdah Ñu pô tơdah leh kbiă lŏ hdĭp.
 Klei yăl dliê kơ sa čô mniê tlĕ piu arăng mă dôk ngă soh (8:1-11) dưi mdưm hlăm klei ksiêm, kyuadah mâo lu hdruôm hră phŭn leh anăn hră mblang mkăn êlâo arăng lui hĕ klei yăl dliê anei, leh anăn mâo lu hdruôm mkăn arăng mdưm ñu ti anôk mdê mdê.
 Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Yôhan kñăm kơ klei hdĭp hlŏng lar hlăm Yang Krist, anăn jing sa klei brei mơ̆ng Aê Diê ară anei kơ hlei pô lŏ wĭt ngă leh anăn đăo kơ Khua Yang Yêsu Krist jing êlan, klei sĭt nik leh anăn klei hdĭp. Mâo sa mta klei kdlưn hĭn hlăm hdruôm hră Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Yôhan, anăn jing klei yua hŏng rup yang đar čiăng lač klei bi hmô hlăm klei hdĭp bi êdah klei sĭt hlăm bruă mngăt myang msĕ si êa, kpŭng, klei mngač, mgăt leh anăn phung biăp, ana boh kriăk ƀâo leh anăn boh gơ̆.

Jar

Kdrêč tal êlâo (1:1-18)
Y-Yôhan, Pô Ngă Ƀaptem leh anăn phung ƀĭng kna tal êlâo Khua Yang Yêsu (1:19-51)
Bruă Khua Yang Yêsu bi êdah klă (2:1–12:50)
Dŭm hruê knhal tuč giăm leh anăn ti ƀuôn Yêrusalem (13:1–19:42)
Klei Khua Yang Yêsu kbiă lŏ hdĭp leh anăn dŭm bliư̆ klei Ñu bi êdah Ñu pô (20:1-31)
Kdrêč knhal tuč: Dŭm bliư̆ klei Khua Yang Yêsu bi êdah Ñu pô mkăn hlăm čar Galilê. (21:1-25)