10

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Pô Wai Triu Hăng Tơpul Triu

1Yêsu laĭ hăng ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah anŭn dơ̆ng tui anai, “Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, mơnuih pă ƀu mŭt ôh mơ̆ng amăng ja̱ng kiăng kơ mŭt pơ war triu, samơ̆ đĭ mŭt mơ̆ng jơlan pơkŏn, ñu anŭn jing mơnuih klĕ dŏp ƀôdah mơnuih klĕ sua yơh. 2Samơ̆ pô wai pă mŭt mơ̆ng amăng ja̱ng war anŭn, ñu anŭn jing pô wai kơ tơpul triu ñu yơh. 3Pô gak wai bah amăng pŏk brơi amăng ja̱ng kơ pô wai laih anŭn tơpul triu hơmư̆ hiăp pô wai anŭn yơh. Pô wai anŭn iâu rĭm anăn triu ñu hăng dui ba gơñu tơbiă pơ rơngiao. 4Tơdang pô wai ba tơbiă abih bang tơpul triu ñu, ñu nao hlâo kơ tơpul triu ñu, laih anŭn tơpul triu ñu đuaĭ tui ñu yuakơ tơpul triu ñu thâo kơnăl hiăp ñu. 5Samơ̆ tơpul triu anŭn ƀu đuaĭ tui pô tuai ôh. Pơala kơ tơlơi anŭn, gơñu đuaĭ hĭ mơ̆ng pô tuai anŭn yơh yuakơ gơñu ƀu thâo kơnăl ôh hiăp pô tuai anŭn.” 6Yêsu yua tơlơi pơhiăp pơhơmutu anŭn, samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh hơget tơlơi Yêsu pơhiăp hăng ƀing gơñu.

Yêsu Jing Kar Hăng Pô Wai Triu Hiam Klă

7Hơnŭn yơh, Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, Kâo jing kar hăng amăng ja̱ng kơ tơpul triu. 8Abih bang ƀing khua djă̱ akŏ rai laih hlâo kơ Kâo le̱ng kơ jing kar hăng ƀing klĕ dŏp hăng ƀing klĕ sua soh sel, samơ̆ tơpul triu anŭn ƀu hơmư̆ tui ƀing gơñu ôh. 9Kâo jing kar hăng amăng ja̱ng kơ war triu. Hlơi pô đaŏ kơnang kơ Kâo, jing kar hăng triu mŭt pơ war, ñu anŭn Ơi Adai či pơklaih hăng pha brơi kơ ñu yơh. Ñu anŭn či jing kar hăng triu mŭt pơ war hăng tơbiă mơ̆ng anŭn, laih anŭn bưp rơ̆k mơda yơh. 10Ƀing khua ba akŏ tơlơi đaŏ gih jing kar hăng mơnuih klĕ dŏp, jing ƀing rai kơnơ̆ng kơ klĕ, pơdjai laih anŭn pơrai hĭ triu. Kâo hơmâo rai laih kiăng kơ ƀing ană plei Kâo hơdip hlŏng lar laih anŭn hơdip rơbeh rơbai yơh.”
11“Kâo jing kar hăng pô wai triu hiam klă. Kar hăng pô wai triu hiam klă pơsăn tơlơi hơdip ñu kơ tơpul triu ñu, ăt kar kaĭ mơ̆n, Kâo či djai kiăng pơklaih hĭ ƀing ană plei Kâo. 12Pô wai arăng apăh ƀu djơ̆ pô wai triu sĭt kơ tơpul triu ôh. Tui anŭn, tơdang ñu ƀuh asâo glai rai pơ tơpul triu, ñu lui hĭ tơpul triu hăng đuaĭ kơdŏp hĭ yơh. Giŏng anŭn, asâo glai anŭn kơsung mă tơpul triu hăng pơčơlah hĭ bru bra yơh. 13Pô wai anŭn đuaĭ kơdŏp hĭ yuakơ ñu jing pô wai arăng apăh laih anŭn ñu ƀu pơmĭn ƀlơ̆ng brơi kơ tơpul triu ôh.
14“Kâo jing kar hăng Pô wai triu hiam klă. Kâo thâo krăn ƀing ană plei Kâo laih anŭn ƀing gơñu thâo krăn Kâo, kar hăng pô wai thâo krăn tơpul triu ñu laih anŭn tơpul triu ñu thâo krăn ñu yơh, 15jing kar hăng Ama Kâo thâo krăn Kâo laih anŭn Kâo thâo krăn Ama Kâo. Ăt kar kaĭ mơ̆n, Kâo či pơsăn drơi Kâo pô kơ ƀing ană plei Kâo jing kar hăng tơpul triu yơh anŭn. 16Kâo ăt hơmâo ƀing mơnuih pơkŏn mơ̆n jing ƀing kar hăng tơpul triu pơkŏn mơ̆ng war pơkŏn. Kâo ăt khŏm ba gơñu kơ Kâo pô mơ̆n. Ƀing gơñu či hơmư̆ tui Kâo laih anŭn abih bang hlơi pô lŏm kơ Kâo či jing hĭ kar hăng sa tơpul triu hăng sa pô wai yơh. 17Tơhơnal tơlơi Ama Kâo khăp kơ Kâo anŭn jing yuakơ Kâo či pơsăn lui hĭ Kâo pô, samơ̆ tơdơi kơ Kâo ngă tui anŭn, Kâo či jing hĭ hơdip glaĭ dơ̆ng yơh. 18Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơdjai hĭ Kâo, samơ̆ Kâo pô pơsăn hĭ Kâo pô yơh. Kâo hơmâo tơlơi dưi pơsăn lui hĭ Kâo pô laih anŭn Kâo ăt hơmâo tơlơi dưi kiăng kơ jing hơdip glaĭ dơ̆ng mơ̆n. Ama Kâo yơh pơđar laih kơ Kâo kiăng kơ ngă tui anŭn.”
19Yua mơ̆ng hơdôm tơlơi pơhiăp anŭn, ƀing Yehudah pơkăh pơpha hĭ tơdruă gơñu dơ̆ng. 20Lu mơnuih amăng ƀing gơñu laĭ tui anai, “Ñu jing pô yang sat ngă laih anŭn jing hưt laih. Anăm hơmư̆ tui Ñu ôh!”
21Samơ̆ đơđa ƀing pơkŏn laĭ tui anai, “Tơlơi pơhiăp anŭn ƀu djơ̆ mơ̆ng pô yang sat ngă ôh. Sĭt yơh, pô yang sat ngă ƀu dưi pơsuaih hĭ mơta sa čô pô bum ôh!”

Ƀing Khua Djă̱ Akŏ Ƀing Yehudah Ƀu Đaŏ Kơnang Kơ Yêsu

22Tơl truh hrơi Phet Iâu Laĭ Pơkô̆ Pơyơr Sang Yang amăng plei Yerusalaim. Hlak anŭn jing djơ̆ amăng bơyan puih, 23laih anŭn Yêsu hlak dŏ rơbat amăng anih wăl tơdron sang yang ƀơi Adri̱ng Solomôn. 24Ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah pơƀut glaĭ jum dar Yêsu hăng tơña tui anai, “Hơbĭn sui dơ̆ng Ih či lui brơi kơ ƀing gơmơi dŏ đing đaŏ kar hăng anai lĕ? Tơdah Ih jing Pô Krist, rơkâo kơ Ih pơhiăp rơđah bĕ kơ ƀing gơmơi.”
25Yêsu pơhiăp tui anai, “Kâo hơmâo laĭ laih kơ ƀing gih, samơ̆ ƀing gih ƀu đaŏ kơnang ôh. Hơdôm tơlơi mơsêh mơyang Kâo ngă, tui hăng Ama Kâo pha brơi tơlơi dưi, hơmâo ngă gơ̆ng jơlan laih kơ Kâo, 26samơ̆ ƀing gih ƀu đaŏ kơnang kơ Kâo ôh, yuakơ ƀing gih ƀu djơ̆ kar hăng tơpul triu Kâo ôh. 27Ƀing ană plei Kâo, kar hăng tơpul triu, hơmư̆ tui hiăp Kâo. Kâo thâo krăn gơñu laih anŭn gơñu đuaĭ tui Kâo. 28Kâo či ngă kơ ƀing gơñu hơdip hăng Kâo hlŏng lar laih anŭn gơñu ƀu či răm rai hĭ ôh. Laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô dưi hơñăk mă hĭ gơñu mơ̆ng Kâo. 29Ama Kâo, jing Pô jao brơi gơñu kơ Kâo, jing Pô prŏng hloh kơ abih bang laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi hơñăk mă hĭ ƀing gơñu mơ̆ng Ama Kâo. 30Kâo hăng Ama Kâo jing sa.”
31Ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah mă boh pơtâo dơ̆ng kiăng glŏm hĭ Yêsu, 32samơ̆ Yêsu laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Kâo hơmâo pơrơđah laih kơ ƀing gih lu tơlơi mơsêh mơyang yom pơphan Ama Kâo pha brơi laih kiăng kơ ngă. Yuakơ amăng hơdôm tơlơi bruă hơget anŭn tơl ƀing gih kiăng pơdjai hĭ Kâo hăng tơlơi glŏm boh pơtâo kơ Kâo lĕ?”
33Ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ yuakơ hơdôm tơlơi bruă anŭn ôh ƀing gơmơi kiăng glŏm boh pơtâo kơ Ih, samơ̆ yuakơ Ih pơhiăp ƀrưh kơ Ơi Adai yơh. Ih kơnơ̆ng jing mơnuih mơnam đôč samơ̆ Ih yap Ih pô jing Ơi Adai.”
34Yêsu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Amăng hră Tơlơi Juăt arăng hơmâo čih laih tui anai, ‘Kâo hơmâo laĭ laih kơ ƀing gih kơ tơlơi ƀing gih jing ƀing yang’? 35Hră Ơi Adai iâu kơ ƀing gơñu jing kar hăng ƀing yang, jing kơ ƀing hlơi pô tŭ mă tơlơi Ơi Adai pơhiăp laih anŭn hră Tơlơi Ơi Adai Pơhiăp hơmâo čih laih jing sĭt yơh. 36Bơ kơ Kâo, Kâo jing Pô Yang Ama hơmâo pioh hơjăn laih kơ Ñu pô laih anŭn pơkiaŏ rai laih pơ lŏn tơnah anai. Tui anŭn, ƀing gih khŏm anăm phŏng kơđi kơ Kâo jing Pô ƀrưh mơhiăh ôh yuakơ Kâo hơmâo laĭ laih kơ tơlơi Kâo jing Ană Ơi Adai! 37Ƀing gih khŏm anăm đaŏ kơnang kơ Kâo ôh tơdah Kâo ƀu ngă bruă Ama Kâo ngă. 38Samơ̆ yuakơ Kâo ngă bruă anŭn, wơ̆t tơdah ƀing gih ƀu đaŏ kơnang kơ Kâo ôh, đaŏ kơnang bĕ kơ hơdôm tơlơi mơsêh mơyang anŭn, tui anŭn ƀing gih dưi thâo hluh kơ tơlơi Yang Ama dŏ amăng Kâo, laih anŭn Kâo dŏ amăng Yang Ama.” 39Ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah gir kiăng kơ mă Yêsu dơ̆ng, samơ̆ Ñu đuaĭ tơklaih hĭ mơ̆ng ƀing gơñu yơh.
40Giŏng anŭn, Yêsu wơ̆t glaĭ pơ gah adih ha̱ng ia Yurdan, jing truh pơ anih Yôhan hơmâo ngă laih baptem hlâo adih. Laih anŭn Ñu dŏ jưh pơ anih anŭn, 41laih anŭn hơmâo lu mơnuih rai pơ Ñu. Ƀing gơñu laĭ tui anai, “Wơ̆t tơdah Yôhan ƀu hơmâo ngă tơlơi mơsêh mơyang ôh, samơ̆ abih bang tơlơi ñu pơruai kơ Pô anai le̱ng kơ jing sĭt soh sel.” 42Laih anŭn amăng anih anŭn hơmâo lu mơnuih đaŏ kơnang kơ Yêsu.