11

Klei Y-Lasar Djiê

1Mâo sa čô mnuih dôk ruă, anăn ñu Y-Lasar, ƀuôn Ƀêthani, ƀuôn H'Mari leh anăn amai ñu H'Mart. 2H'Mari anăn yơh trôč êa ƀâo mngưi ti Khua Yang leh anăn sut jơ̆ng Ñu hŏng ƀŭk gơ̆ pô. Ayŏng gơ̆ Y-Lasar dôk ruă. 3Snăn dua čô amai adei anăn tiŏ nao mnuih kơ Yêsu, lač, “Ơ Khua Yang, pô ih khăp dôk ruă.” 4Tơdah Yêsu hmư̆ klei anăn, Ñu lač, “Klei ruă anei amâo tơl djiê ôh, ƀiădah kyua čiăng bi guh kơang kơ Aê Diê, čiăng kơ Anak Aê Diê dưi mâo klei guh kơang kyua klei ruă anăn.”
5Yêsu khăp kơ H'Mart leh anăn adei gơ̆ leh anăn Y-Lasar. 6Leh Ñu hmư̆ Y-Lasar dôk ruă, Ñu lŏ dôk ti anôk anăn dua hruê. 7Leh êgao dua hruê anăn Ñu lač kơ phung ƀĭng kna, “Brei drei lŏ nao kơ čar Yuđa.” 8Phung ƀĭng kna lač kơ Ñu, “Ơ Nai, phung Yuđa mrâo čiăng bhĭr ih hŏng boh tâo, ya ih lŏ čiăng wĭt tinăn lĕ?” 9Yêsu lŏ wĭt lač, “Amâo djŏ hĕ mâo pluh dua mông hlăm sa hruê? Tơdah sa čô êbat êjai hruê, ñu amâo têč hnêč ôh, kyuadah ñu ƀuh klei mngač lăn ala anei. 10Ƀiădah tơdah sa čô êbat êjai mlam, ñu têč hnêč, kyuadah klei mngač amâo dôk hlăm ñu ôh.” 11Leh Yêsu blŭ snăn, Ñu lŏ lač kơ digơ̆, “Mah jiăng drei Y-Lasar pĭt leh, ƀiădah kâo nao čiăng êrâo gơ̆.” 12Phung ƀĭng kna lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, tơdah gơ̆ pĭt, gơ̆ srăng hlao yơh.” 13Yêsu blŭ kơ klei gơ̆ djiê leh, ƀiădah digơ̆ mĭn Yêsu blŭ kơ klei pĭt mdei. 14Snăn Yêsu lač mngač kơ digơ̆, “Y-Lasar djiê leh; 15leh anăn kyua diih yơh kâo mơak kyua kâo amâo dôk tinăn ôh, čiăng kơ diih dưi đăo. Ƀiădah brei drei nao kơ gơ̆.” 16Y-Thômas, arăng lŏ pia Anak ƀă kmar, lač kơ phung ƀĭng kna mkăn, “Brei drei nao msĕ mơh, čiăng kơ drei dưi djiê mbĭt hŏng Yêsu.”

Yêsu Jing Klei Kbiă Lŏ Hdĭp leh anăn Klei Hdĭp

17Tơdah Yêsu truh, Ñu thâo kơ Y-Lasar dôk leh pă hruê hlăm msat. 18Ƀuôn Ƀêthani giăm ƀuôn Yêrusalem, hlăm brô tlâo wang kilômet. 19Mâo lu phung Yuđa nao kơ H'Mart leh anăn H'Mari čiăng bi juh digơ̆ kyua ayŏng digơ̆ djiê. 20Tơdah H'Mart hmư̆ kơ Yêsu hriê, gơ̆ nao bi tuôm hŏng Ñu êjai H'Mari dôk ti sang. 21H'Mart lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, tơdah ih tinei, ayŏng kâo amâo djiê ôh. 22Ƀiădah wăt ară anei hin kâo thâo ya mnơ̆ng ih akâo kơ Aê Diê, Aê Diê srăng brei kơ ih.” 23Yêsu lač kơ gơ̆, “Ayŏng ih srăng kbiă lŏ hdĭp.” 24H'Mart lač kơ Ñu, “Kâo thâo kơ gơ̆ srăng kbiă lŏ hdĭp tơdah truh klei kbiă lŏ hdĭp ti hruê knhal tuč êdei.” 25Yêsu lač kơ gơ̆, “Kâo jing klei kbiă lŏ hdĭp leh anăn klei hdĭp. Hlei pô đăo kơ kâo, srăng hdĭp wăt tơdah ñu djiê dưn; 26leh anăn hlei pô hdĭp leh anăn đăo kơ kâo amâo srăng tuôm djiê ôh. Ih đăo mơ̆ klei anăn?” 27H'Mart lač kơ Ñu, “Sĭt, Ơ Khua Yang; kâo đăo kơ ih jing Yang Krist, Anak Aê Diê, Pô hriê hlăm lăn ala.”

Yêsu Hia

28Tơdah leh H'Mart lač klei anei, gơ̆ đuĕ nao leh anăn iêu H'Mari adei gơ̆, leh anăn lač djơ djĕ, “Nai tinei, leh anăn Ñu iêu ih.” 29Tơdah H'Mari hmư̆ klei anăn, gơ̆ kgŭ mtam leh anăn nao kơ Yêsu. 30Yêsu ka mŭt hlăm ƀuôn ôh, ƀiădah Ñu ăt dôk ti anôk H'Mart bi tuôm leh hŏng Ñu. 31Tơdah phung Yuđa hlăm sang dôk bi juh H'Mari ƀuh H'Mari ruăt kgŭ leh anăn kbiă, diñu tui hlue gơ̆, mĭndah gơ̆ nao čŏk hia ti msat. 32Tơdah H'Mari truh kơ anôk Yêsu dôk leh anăn ƀuh Ñu, gơ̆ klăm ti jơ̆ng Yêsu leh anăn lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, tơdah ih tinei, ayŏng kâo amâo djiê ôh.” 33Tơdah Yêsu ƀuh H'Mari hia, leh anăn phung Yuđa hriê mbĭt hŏng H'Mari hia msĕ mơh, Ñu mâo klei kčŭt snăk leh anăn rŭng răng hlăm ai tiê Ñu. 34Ñu êmuh, “Ti anôk diih dưm gơ̆ lĕ?” Phung anăn wĭt lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, hriê dlăng bĕ.” 35Yêsu hia. 36Snăn phung Yuđa lač, “Dlăng bĕ, ñu khăp êdimi kơ Y-Lasar!” 37Ƀiădah đa đa phung Yuđa lač, “Pô tuôm mblang leh ală mnuih bum ală, amâo dưi hĕ ñu ngă kơ pô anei amâo brei djiê ôh?”

Yêsu Bi Hdĭp Y-Lasar

38Yêsu lŏ mâo klei kčŭt snăk, leh anăn nao kơ msat. Msat anăn jing sa boh ƀăng čư̆, kđăl leh hŏng boh tâo. 39Yêsu lač, “Bi klŭng mă hĕ boh tâo anei.” H'Mart adei ayang anăn lač, “Ơ Khua Yang, ƀâo brŭ leh, kyuadah ñu dôk tinăn pă hruê leh.” 40Yêsu lač kơ H'Mart, “Amâo djŏ hĕ kâo lač leh kơ ih, tơdah ih đăo ih srăng ƀuh klei guh kơang Aê Diê?” 41Snăn diñu bi klŭng hĕ boh tâo anăn. Yêsu angưi ală leh anăn lač, “Ơ Ama, kâo bi mni kơ ih kyuadah ih hmư̆ leh kâo. 42Kâo thâo leh kơ ih hmư̆ kâo nanao, ƀiădah kâo lač klei anei kyua phung mnuih dôk giăm, čiăng kơ diñu dưi đăo kơ ih Pô tiŏ hriê kâo leh.” 43Tơdah leh Ñu lač klei anăn, Ñu ur hŏng asăp kraih ktang, “Ơ Y-Lasar, kbiă bĕ!” 44Mnuih djiê kbiă yơh, jơ̆ng kngan gơ̆ arăng păn leh hŏng čhiăm, leh anăn ƀô̆ mta gơ̆ arăng guôm leh hŏng čhiăm mơh. Yêsu lač kơ diñu, “Kleh gơ̆, leh anăn brei gơ̆ êbat.”

Klei Trông Čhai Čiăng Bi Mdjiê Yêsu

(Mat 26:1-5; Mark 14:1-2; Luk 22:1-2)

45Mâo lu phung Yuđa hriê leh mbĭt hŏng H'Mari leh anăn ƀuh leh klei Yêsu ngă, đăo kơ Gơ̆. 46Ƀiădah đa đa nao kơ phung Pharisi leh anăn yăl dliê klei Yêsu ngă anăn. 47Snăn phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung Pharisi iêu bi kƀĭn phung khua phat kđi leh anăn lač, “Ya drei srăng ngă lĕ, kyuadah mnuih anei ngă lu klei bi knăl yuôm bhăn? 48Tơdah drei lui ñu ăt ngă, snăn jih jang mnuih srăng đăo kơ ñu, leh anăn phung Rôm srăng hriê bi rai anôk doh jăk drei leh anăn găp djuê drei.” 49Ƀiădah sa čô hlăm phung digơ̆, Y-Kaip, pô jing khua ngă yang prŏng thŭn anăn, lač kơ digơ̆, “Diih amâo thâo săng sa mta klei ôh. 50Diih amâo thâo săng ôh jăk hĭn diih mâo sa čô mnuih djiê kyua jih jang phung ƀuôn sang kơ jih jang găp djuê srăng rai.” 51Ñu amâo blŭ ôh klei anăn tui si klei mĭn ñu pô, ƀiădah kyua ñu jing khua ngă yang prŏng thŭn anăn, ñu hưn êlâo kơ Yêsu srăng djiê kyua jih jang găp djuê Yuđa, 52leh anăn amâo djŏ knŏng kơ găp djuê Yuđa anăn ôh, ƀiădah wăt čiăng bi kƀĭn mbĭt hlăm sa phung jih jang phung anak Aê Diê bra đuĕ leh tar ƀar. 53Snăn dơ̆ng mơ̆ng hruê anăn diñu bi trông čhai si dưi bi mdjiê Yêsu.
54Kyuanăn Yêsu amâo lŏ hiu hŏng klei êngiê ôh ti krah phung Yuđa, ƀiădah mơ̆ng anôk anăn Ñu nao kơ ƀuôn Êphraim giăm kdrăn tač; leh anăn Ñu dôk tinăn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu.
55Hruê Knăm phung Yuđa ƀơ̆ng Knăm Klei Găn giăm truh leh, leh anăn lu mnuih mơ̆ng krĭng mdê mdê nao kơ ƀuôn Yêrusalem êlâo kơ hruê Knăm Klei Găn, čiăng bi doh diñu pô. 56Diñu duah Yêsu, leh anăn êjai diñu dôk dơ̆ng hlăm sang kkuh mpŭ, diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Ya diih mĭn lĕ? Yêsu amâo srăng hriê ôh hĕ kơ klei knăm anei?” 57Phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung Pharisi mtă leh tơdah hlei pô thâo anôk Yêsu dôk, brei pô anăn hưn kơ diñu thâo, čiăng kơ diñu dưi mă čăp Yêsu.