12

H'Mari Trôč Êa Ƀâo Mngưi Ti Jơ̆ng Yêsu

(Mat 26:6-13; Mark 14:3-9)

1Năm hruê êlâo kơ Knăm Klei Găn, Yêsu nao kơ ƀuôn Ƀêthani, anôk Y-Lasar dôk, pô Yêsu bi kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê. 2Tinăn arăng mkra mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ Yêsu. H'Mart pŭ mdơ̆ng mnơ̆ng ƀơ̆ng huă, leh anăn Y-Lasar jing sa čô hlăm phung huă ƀơ̆ng mbĭt hŏng Ñu. 3Hlăk anăn H'Mari mă sa mkrah lit êa ƀâo mngưi nard phŭn yuôm snăk, trôč ti jơ̆ng Yêsu, leh anăn sut jơ̆ng Yêsu hŏng ƀŭk gơ̆, leh anăn sang anăn bŏ hŏng mnâo ƀâo mngưi. 4Y-Yuđas Iskariôt, sa čô hlăm phung ƀĭng kna Yêsu (ñu yơh pô lhiăr kơ Yêsu), lač, 5“Si ngă amâo čhĭ hĕ êa ƀâo mngưi anăn kơ ênoh tlâo êtuh đơniê leh anăn brei kơ phung ƀun ƀin?” 6Ñu lač klei anăn, amâo djŏ kyuadah ñu uêñ kơ phung ƀun ƀin ôh, ƀiădah kyuadah ñu jing mnuih knĕ, leh anăn ñu jing pô djă kdŭng prăk leh anăn khăng mă prăk arăng dưm hlăm kdŭng anăn. 7Yêsu lač, “Lui măng ai gơ̆, brei gơ̆ pioh êa ƀâo mngưi anei kơ hruê dơr kâo. 8Diih mâo phung ƀun ƀin mbĭt hŏng diih nanao, ƀiădah diih amâo srăng mâo kâo mbĭt hŏng diih nanao ôh.”

Klei Trông Čhai Čiăng Bi Mdjiê Y-Lasar

9Mâo lu lĭn phung Yuđa thâo leh Yêsu ti Ƀêthani, snăn diñu hriê, amâo djŏ knŏng kyua Yêsu tinăn ôh, ƀiădah msĕ mơh čiăng dlăng Y-Lasar, pô Yêsu bi kbiă lŏ hdĭp leh mơ̆ng phung djiê. 10Snăn phung knơ̆ng khua ngă yang bi trông čhai bi mdjiê wăt Y-Lasar msĕ mơh, 11kyuadah mâo lu phung Yuđa lui diñu kyua Y-Lasar, leh anăn đăo kơ Yêsu.

Yêsu Đĭ Aseh Dliê Mŭt Hlăm Ƀuôn Yêrusalem

(Mat 21:1-11; Mark 11:1-11; Luk 19:28-40)

12Hruê êdei kơ anăn phung lu hriê leh kơ hruê knăm hmư̆ kơ Yêsu dơ̆ng hriê kơ ƀuôn Yêrusalem. 13Snăn diñu mă adhan ana guôl leh anăn nao drông Yêsu, êjai ur lač, “Hôsana!, mpŭ mni kơ Pô hriê hlăm anăn Khua Yang, jing Mtao phung Israel!” 14Yêsu ƀuh sa drei êđai aseh dliê leh anăn đĭ gơ̆, tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  15“Đăm huĭ ôh, Ơ anak mniê ƀuôn Siôn;
   nĕ anei, Mtao ih hriê,
   đĭ êđai aseh dliê!”
16Phung ƀĭng kna Ñu amâo thâo săng ôh klei anăn êlâo; ƀiădah tơdah Aê Diê bi guh kơang leh Yêsu, hlăk anăn digơ̆ hdơr kơ Klei Aê Diê Blŭ čih leh klei anăn djŏ kơ Ñu, leh anăn klei arăng ngă leh kơ Ñu snăn. 17Phung lu dôk mbĭt hŏng Yêsu tơdah Ñu iêu Y-Lasar kbiă mơ̆ng msat leh anăn bi kbiă lŏ hdĭp gơ̆ mơ̆ng phung djiê, hưn bi sĭt klei anăn. 18Phung lu nao bi tuôm hŏng Yêsu, kyuadah diñu hmư̆ leh Yêsu ngă klei bi knăl yuôm bhăn anăn. 19Snăn phung Pharisi bi lač hdơ̆ng digơ̆, “Dlăng bĕ, diih amâo srăng dưi ôh. Nĕ anei, jih lăn ala tui hlue ñu leh.”

Đa Đa Phung Grĕk Duah Yêsu

20Hlăm phung nao čiăng kkuh mpŭ êjai hruê knăm mâo đa đa phung Grĕk. 21Diñu nao kơ Y-Philip, ƀuôn Betsaida hlăm čar Galilê, leh anăn lač kơ gơ̆, “Ơ khua, hmei čiăng dlăng Yêsu.” 22Y-Philip nao hưn kơ Y-Andrê, leh anăn Y-Andrê nao mbĭt hŏng Y-Philip hưn kơ Yêsu. 23Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Mông truh leh brei Anak Mnuih mă tŭ klei guh kơang. 24Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, tơdah sa asăr mdiê ƀlê amâo lĕ ôh ti lăn leh anăn djiê, ñu ăt dôk knŏng sa asăr; ƀiădah tơdah ñu djiê, ñu mboh lu. 25Hlei pô khăp kơ klei hdĭp ñu pô srăng bi luč gơ̆, leh anăn hlei pô bi êmut kơ klei hdĭp ñu pô hlăm lăn ala anei srăng pioh gơ̆ hlŏng lar. 26Tơdah sa čô mă bruă kơ kâo, brei ñu tui hlue kâo. Ti anôk kâo dôk, dĭng buăl kâo srăng dôk tinăn msĕ mơh. Hlei pô mă bruă kơ kâo, Ama kâo srăng mpŭ kơ ñu.”

Yêsu Blŭ Djŏ kơ Klei Ñu Srăng Djiê

27“Ară anei mngăt kâo rŭng răng. Leh anăn ya kâo srăng lač, ‘Ơ Ama, bi mtlaih kâo mơ̆ng mông anei mơ̆’? Hơăi, kyua klei anei yơh kâo truh kơ mông anei. 28Ơ Ama, brei klei guh kơang kơ anăn ih.” Leh anăn mâo asăp blŭ mơ̆ng adiê, “Kâo brei leh klei guh kơang kơ anăn kâo, leh anăn kâo srăng lŏ bi guh kơang anăn kâo mơh.” 29Phung lu dôk giăm hmư̆ klei anăn leh anăn lač, “Mâo ênai grăm yơh.” Phung mkăn lač, “Sa čô dĭng buăl jăk blŭ kơ Ñu.” 30Yêsu lŏ wĭt lač, “Asăp anei truh leh kyua diih, amâo djŏ kyua kâo ôh. 31Ară anei klei phat kđi truh kơ lăn ala anei. Ară anei Aê Diê srăng suôt khua kiă kriê lăn ala anei. 32Bi kâo, tơdah arăng yơr asei mlei kâo ti dlông lăn, kâo srăng êwak jih jang mnuih kơ kâo pô.” 33Yêsu lač klei anăn čiăng bi êdah si Ñu srăng djiê. 34Phung lu lŏ wĭt lač kơ Ñu, “Hmei hriăm leh hlăm klei bhiăn kơ Yang Krist dôk nanao hlŏng lar. Si ih dưi lač arăng srăng yơr Anak Mnuih ti dlông lĕ? Hlei Anak Mnuih anăn?” 35Yêsu lač kơ diñu, “Klei mngač ăt dôk mbĭt hŏng diih knŏng bhiâo. Êbat bĕ êjai diih mâo klei mngač, huĭdah klei mmăt srăng hmao diih. Hlei pô êbat hlăm klei mmăt amâo thâo ôh ti anôk ñu nao. 36Êjai diih mâo klei mngač, đăo bĕ kơ klei mngač anăn, čiăng kơ diih dưi jing phung anak klei mngač.”

Klei Phung Yuđa Amâo Đăo Ôh

 Leh Yêsu blŭ klei anăn, Ñu đuĕ dăp mơ̆ng phung anăn. 37Wăt tơdah Ñu ngă leh lu klei bi knăl yuôm bhăn ti anăp diñu, ăt diñu kăn đăo kơ Ñu rei. 38Klei anăn čiăng bi sĭt klei khua pô hưn êlâo Y-Êsai blŭ leh,
  “Ơ Khua yang, hlei pô đăo leh kơ klei hmei hưn,
   leh anăn kơ hlei pô Khua Yang bi êdah leh păl Ñu?”
39Snăn diñu amâo dưi đăo ôh, kyuadah Y-Êsai lŏ blŭ leh,
  40“Aê Diê bi bum ală digơ̆ leh anăn bi khăng ai tiê digơ̆,
   huĭdah digơ̆ ƀuh hŏng ală digơ̆,
  leh anăn thâo săng hŏng ai tiê digơ̆,
   leh anăn lŏ wĭt kơ kâo čiăng kơ kâo bi hlao digơ̆.”
41Y-Êsai blŭ klei anăn kyuadah ñu ƀuh klei guh kơang Yang Krist, leh anăn hưn klei djŏ kơ gơ̆. 42Mâo lu wăt hlăm phung khua đăo kơ gơ̆, ƀiădah diñu amâo hưn klei anăn ôh, kyua huĭ kơ phung Pharisi, huĭdah arăng suôt diñu mơ̆ng sang bi kƀĭn. 43Kyuadah diñu khăp kơ klei mnuih mpŭ mni lu hĭn kơ klei Aê Diê mpŭ mni.

Klei Yêsu Blŭ Srăng Jing Khua Phat Kđi

44Yêsu ur kraih, lač, “Hlei pô đăo kơ kâo, amâo djŏ đăo kơ kâo pô ôh, ƀiădah kơ Pô tiŏ hriê leh kâo. 45Leh anăn hlei pô ƀuh kâo ƀuh leh Pô tiŏ hriê kâo. 46Kâo jing klei mngač hriê leh kơ lăn ala, čiăng kơ hlei pô đăo kơ kâo amâo lŏ dôk hlăm klei mmăt ôh. 47Tơdah sa čô hmư̆ klei kâo blŭ leh anăn amâo djă pioh ôh, kâo amâo phat kđi ñu ôh; kyuadah kâo hriê amâo djŏ čiăng phat kđi lăn ala ôh, ƀiădah čiăng bi mtlaih lăn ala. 48Hlei pô hngah kơ kâo leh anăn amâo mă tŭ ôh klei kâo blŭ mâo leh sa čô pô phat kđi ñu; klei kâo blŭ leh srăng jing pô phat kđi ñu ti hruê knhal tuč êdei. 49Kyuadah kâo amâo tuôm blŭ hŏng klei kơhưm kâo pô ôh; ƀiădah Ama, Pô tiŏ hriê kâo, mtă brei leh kơ kâo ya klei kâo blŭ leh anăn hưn. 50Leh anăn kâo thâo klei Ñu mtă anăn jing klei hdĭp hlŏng lar. Kyuanăn ya klei kâo blŭ, kâo blŭ tui si Ama mtă leh kơ kâo.”