13

Yêsu Rao Tơkai Ƀing Ding Kơna Ñu

1Hlâo kơ Hrơi Phet Tơlơi Găn, Yêsu thâo krăn hrơi mông Ñu hơmâo truh laih kơ Ñu khŏm đuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn tơnah anai kiăng glaĭ pơ Ama Ñu amăng adai adih. Ñu khăp biă mă kơ abih bang ƀing ding kơna Ñu jing ƀing ăt dŏ amăng lŏn tơnah anai, tui anŭn Ñu pơrơđah hiư̆m hlo̱m ƀo̱m Ñu khăp kơ ƀing gơ̆ yơh.
2Yêsu hăng ƀing ding kơna dŏ ƀơ̆ng huă mlam Tơlơi Găn laih anŭn Satan hơmâo plư laih Yudas Iskariôt, ană đah rơkơi Simôn, kiăng kơ pơblư̆ hĭ Yêsu kiăng kơ jao hĭ kơ ƀing rŏh ayăt Gơ̆. 3Yêsu thâo laih kơ tơlơi Ama Ñu hơmâo pha brơi laih tơlơi dưi kơ Ñu kiăng kơ git gai abih bang tơlơi, kơ tơlơi Ñu hơmâo rai laih mơ̆ng Ơi Adai laih anŭn Ñu či wơ̆t glaĭ pơ Ơi Adai yơh. 4Tui anŭn, Yêsu tơgŭ mơ̆ng kơƀa̱ng ƀơ̆ng huă, tŏh hĭ ao gah rơngiao Ñu, Ñu pŏn khăn ƀơi kơiăng Ñu. 5Giŏng anŭn, Ñu tuh ia amăng thao laih anŭn čơdơ̆ng rao tơkai ƀing ding kơna Ñu, laih anŭn sut brơi tơkai ƀing gơ̆ hăng khăn Ñu pŏn ƀơi kơiăng Ñu.
6Ñu nao ƀơi Simôn Pêtrôs, samơ̆ Pêtrôs laĭ tui anai, “Ơ Khua ăh, sĭt Ih khŏm anăm rao tơkai kâo ôh!”
7Yêsu pơhiăp tui anai, “Ră anai ih ƀu thâo hluh ôh bruă Kâo ngă, samơ̆ tơdơi ih či thâo hluh yơh.”
8Pêtrôs laĭ tui anai, “Ơ ơh, Ih ƀu či rao tơkai kâo ôh!”
 Yêsu pơhiăp tui anai, “Samơ̆ tơdah Kâo ƀu rao tơkai ih ôh, ih ƀu jing ding kơna Kâo ôh.”
9Simôn Pêtrôs pơhiăp tui anai, “Ơ Khua ăh, tơdah tui anŭn, anăm rao kơnơ̆ng tơkai kâo đôč ôh, samơ̆ rao bĕ wơ̆t hăng tơngan kâo, akŏ kâo mơ̆n!”
10Yêsu pơhiăp tui anai, “Hlơi pô hơmâo mơnơi laih ñu anŭn kơnơ̆ng kiăng rao tơkai ñu đôč, tui anŭn ñu dưi jing agaih abih yơh. Ƀing gih jing agaih laih, samơ̆ ƀu djơ̆ abih bang ƀing gih ôh jing agaih.” 11Yêsu laĭ tui anŭn yuakơ Ñu thâo laih hlơi či pơblư̆ hĭ Ñu, laih anŭn kơ tơlơi yua hơget Ñu laĭ kơ tơlơi ƀu djơ̆ abih bang ƀing gơñu ôh jing agaih laih.
12Tơdang Ñu rao giŏng laih tơkai ƀing ding kơna Ñu, Ñu buh glaĭ ao gah rơngiao Ñu hăng wơ̆t glaĭ pơ anih Ñu dŏ pơ kơƀa̱ng hăng tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Ƀing gih thâo hluh mơ̆ hơget tơlơi Kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing gih? 13Ƀing gih iâu kơ Kâo jing ‘Nai’ jing ‘Khua,’ sĭt ƀing gih iâu djơ̆ yơh, yuakơ Kâo jing sĭt tui anŭn yơh. 14Tui anŭn yơh, yuakơ Kâo jing Nai jing Khua gih, hơmâo rao brơi laih tơkai gih, brơi kơ ƀing gih khŏm rao bĕ tơkai kơ tơdruă gih. 15Kâo hơmâo ngă pơhơmutu laih kơ ƀing gih, kiăng kơ ƀing gih khŏm hla tui kar hăng Kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing gih. 16Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, ding kơna ƀu prŏng hloh kơ khua ñu ôh, pô ding kơna pơala kŏn prŏng hloh kơ pô pơkiaŏ nao ñu lơi. 17Ră anai ƀing gih thâo kơ tơlơi sĭt anai, Ơi Adai či bơni hiam kơ ƀing gih yơh tơdah ƀing gih ngă tui tơlơi anŭn.”

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Kơ Tơlơi Pô Či Pơblư̆ Hĭ Ñu

(Mathiơ 26:20-25; Markôs 14:17-21; Luk 22:21-23)

18Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Ƀu djơ̆ Kâo kiăng kơčrâo kơ abih bang ƀing gih ôh. Kâo thâo krăn hơdôm ƀing Kâo hơmâo ruah laih. Samơ̆ boh hiăp anai kiăng pơkrĕp truh hĭ tui hăng Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, ‘Pô ƀơ̆ng ƀañ hrŏm hăng kâo kar hăng gơyut hơmâo jing hĭ laih rŏh ayăt kâo.’
19“Kâo ruai tơlơi anai kơ ƀing gih hlâo kơ tơlơi anŭn truh, kiăng kơ tơdang tơlơi anŭn truh laih, ƀing gih či đaŏ kơnang kơ tơlơi Kâo jing Pô Messiah yơh. 20Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, hlơi pô tŭ ju̱m mơnuih Kâo pơkiaŏ nao, ñu anŭn tŭ ju̱m Kâo yơh. Hlơi pô tŭ ju̱m Kâo, ñu anŭn tŭ ju̱m Pô hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo.”
21Tơdơi kơ Yêsu hơmâo pơhiăp laih kơ tơlơi anŭn, Ñu jing hĭ rŭng răng biă mă laih anŭn Ñu pơhiăp rơđah tui anai, “Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ƀing gih, sa čô amăng ƀing gih či pơblư̆ hĭ Kâo kiăng jao hĭ kơ ƀing rŏh ayăt Kâo.”
22Ƀing ding kơna Ñu pơlăng kơ tơdruă, ƀu thâo ôh hlơi pô amăng ƀing gơñu Yêsu kiăng laĭ anŭn. 23Hơmâo sa čô amăng ƀing gơñu, jing ding kơna pô Yêsu khăp biă mă, dŏ ăh jĕ ƀơi Yêsu. 24Simôn Pêtrôs ngă gru kơ pô ding kơna anŭn hăng laĭ tui anai, “Tơña bĕ Ñu kơ tơlơi Ñu kiăng laĭ kơ pô pă.”
25Tui anŭn, pô ding kơna anŭn dŏ ăh jĕ ƀơi Yêsu hăng tơña kơ Ñu tui anai, “Ơ Khua ăh, hlơi pô anŭn lĕ?”
26Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Anŭn jing pô Kâo či brơi čơđeh ƀañ tơpŭng Kâo hơmâo añrŭ laih amăng añăm anai.” Giŏng anŭn, Yêsu añrŭ sa čơđeh ƀañ tơpŭng hăng brơi kơ Yudas Iskariôt, ană rơkơi pô pơkŏn anăn Simôn. 27Tơdang Yudas mă ƀañ anŭn laih, Satan mŭt amăng pran jua ñu mơtam yơh.
 Tui anŭn, Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Hơget ih či ngă, brơi ih ngă tañ bĕ!”
28Samơ̆ ƀing mơnuih dŏ hrŏm ƀơi kơƀa̱ng ƀơ̆ng huă anŭn ƀu thâo hluh ôh yua hơget Yêsu laĭ kơ ñu tui anŭn. 29Yuakơ Yudas juăt djă̱ kơdŭng prăk, hơmâo đơđa mơnuih pơmĭn kơ tơlơi Yêsu pơđar kơ ñu nao blơi gơnam kiăng kơ tơlơi Phet, ƀôdah kiăng kơ pha brơi kơ ƀing ƀun rin. 30Tơdơi Yudas hơmâo mă tŭ laih čơđeh ƀañ anŭn, ñu tơbiă hĭ yơh. Hlak anŭn mơmŏt laih.

Yêsu Pha Brơi Kơ Ƀing Ding Kơna Ñu Sa Tơlơi Pơđar Phrâo

31Tơdang Yudas đuaĭ hĭ laih, Yêsu laĭ tui anai, “Ră anai Ơi Adai či pơpŭ pơyom kơ Kâo biă mă, jing Pô rai mơ̆ng adai, laih anŭn Kâo ăt či pơrơđah hiư̆m yom prŏng Ơi Adai jing mơ̆n. 32Yuakơ mơnuih mơnam či pơpŭ pơyom Ơi Adai biă mă yua mơ̆ng tơlơi bruă Kâo, jing Pô mơ̆ng adai, ngă, Ñu pô ăt či pơpŭ pơyom biă mă yơh kơ Kâo, Ană Ñu, laih anŭn Ñu či ngă tui anŭn tañ yơh.
33“Ƀing gih jing ƀing Kâo khăp jing kar hăng ƀing ană bă Kâo yơh, Kâo kơnơ̆ng či dŏ hrŏm hăng ƀing gih amăng ƀiă hrơi dơ̆ng đôč. Ƀing gih či hơduah sem Kâo, laih anŭn kar hăng Kâo hơmâo laĭ laih kơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah, tui anŭn Kâo laĭ kơ ƀing gih ră anai tui anai: Pơ anih Kâo nao, ƀing gih aka ƀu dưi nao ôh.
34“Ră anai Kâo pha brơi kơ ƀing gih sa tơlơi juăt phrâo anai: Khăp bĕ kơ tơdruă gih. Tui hăng Kâo hơmâo khăp laih kơ ƀing gih, tui anŭn brơi kơ ƀing gih khăp bĕ kơ tơdruă. 35Tơdah ƀing gih khăp kơ tơdruă, yua mơ̆ng tơlơi anŭn yơh ƀing mơnuih mơnam amăng lŏn tơnah či thâo krăn kơ tơlơi ƀing gih jing ƀing ding kơna Kâo.”

Yêsu Laĭ Lui Hlâo Kơ Tơlơi Pêtrôs Či Hơngah Hĭ Ñu

(Mathiơ 26:31-35; Markôs 14:27-31; Luk 22:31-34)

36Simôn Pêtrôs tơña kơ Yêsu tui anai, “Ơ Khua ăh, pơpă anih Ih či nao lĕ?”
 Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Anih Kâo či nao, ră anai ih ƀu dưi đuaĭ tui ôh, samơ̆ tơdơi ih či dưi đuaĭ tui yơh.”
37Pêtrôs tơña dơ̆ng tui anai, “Ơ Khua ăh, yua hơget kâo ƀu dưi đuaĭ tui Ih ră anai ôh lĕ? Kâo prap pre kiăng kơ djai brơi kơ Ih yơh.”
38Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ih laĭ kơ tơlơi ih prap pre sĭt kiăng kơ djai yuakơ Kâo! Kâo laĭ sĭt biă mă kơ ih, hlâo kơ mơnŭ tơdjô̆, ih či pơhiăp klâo wơ̆t mơtam yơh kơ tơlơi ih ƀu thâo krăn ôh Kâo!”