14

Chúa An Ủi Các Môn Ðồ

1“Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. 2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. 3Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. 4Các ngươi biết Ta đi đâu và biết đường đến đó.”

Ðức Chúa Jesus Là Con Ðường Dẫn Ðến Ðức Chúa Cha

5Thô-ma thưa với Ngài, “Lạy Chúa, chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao biết đường đến đó được?”
6Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. 7Nếu các ngươi biết Ta, các ngươi cũng biết Cha Ta; từ nay trở đi, các ngươi biết Ngài và đã thấy Ngài.”
8Phi-líp thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì chúng con mãn nguyện rồi.”
9Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hỡi Phi-líp, Ta đã ở với các ngươi khá lâu mà các ngươi vẫn chưa biết Ta sao? Ai thấy Ta tức là thấy Cha. Sao ngươi còn hỏi, ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10Ngươi không tin rằng Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi chẳng phải tự Ta nói, nhưng là Cha, Ðấng ở trong Ta, đang làm việc của Ngài. 11Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hãy tin Ta; bằng không, hãy dựa vào những việc Ta làm mà tin Ta. 12Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn, vì Ta trở về với Cha.
13Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều chi, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho.”

Chúa Hứa Ban Ðức Thánh Linh

15“Nếu các ngươi yêu kính Ta, hãy vâng giữ các điều răn Ta. 16Ta sẽ cầu xin Cha, và Cha sẽ ban cho các ngươi một Ðấng An Ủi khác, để Ngài có thể ở với các ngươi mãi mãi. 17Ngài là Thần của sự thật mà thế gian không thể nhận lấy, vì thế gian không thấy Ngài và không biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi.
18Ta sẽ không bỏ các ngươi mồ côi đâu, Ta sẽ trở lại với các ngươi. 19Không bao lâu nữa thế gian sẽ không thấy Ta, nhưng các ngươi sẽ thấy Ta; vì Ta sống, các ngươi cũng sẽ sống. 20Trong ngày đó các ngươi sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta, các ngươi ở trong Ta, và Ta ở trong các ngươi. 21Ai có những điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu kính Ta; người nào yêu kính Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, và Ta sẽ yêu thương người ấy và bày tỏ chính Ta cho người ấy.”
22Giu-đa, không phải là Ích-ca-ri-ốt, thưa với Ngài, “Lạy Chúa, tại sao Ngài chỉ bày tỏ Ngài cho chúng con mà không cho cả thế gian?”
23Ðức Chúa Jesus trả lời và nói với ông, “Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu thương người ấy. Chúng Ta sẽ đến với người ấy, và Chúng Ta sẽ ở với người ấy. 24Kẻ nào không yêu kính Ta sẽ không vâng giữ lời Ta. Những lời các ngươi nghe không phải lời Ta, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Ta.
25Ta nói những điều nầy với các ngươi khi Ta còn ở với các ngươi. 26Nhưng Ðấng An Ủi, Ðức Thánh Linh, Ðấng Cha nhân danh Ta phái đến, sẽ dạy các ngươi mọi sự và sẽ làm các ngươi nhớ lại mọi điều Ta đã nói với các ngươi.
27Ta để sự bình an lại với các ngươi; Ta ban sự bình an của Ta cho các ngươi; Ta ban cho các ngươi không như thế gian cho. Lòng các ngươi đừng bối rối và đừng sợ hãi.
28Các ngươi đã nghe Ta nói, ‘Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi.’ Nếu các ngươi yêu kính Ta, các ngươi nên vui mừng, vì Ta đi về với Cha, bởi Cha vĩ đại hơn Ta.
29Ta nói điều nầy với các ngươi bây giờ, trước khi nó xảy ra, để khi nó xảy ra, các ngươi có thể tin. 30Ta sẽ không nói với các ngươi nhiều hơn, vì kẻ cai trị thế gian nầy sắp đến, và nó chẳng có quyền gì trên Ta; 31nhưng để thế gian biết rằng Ta yêu kính Cha, Ta sẽ làm những gì Cha truyền cho Ta. Hãy đứng dậy, chúng ta hãy rời khỏi đây.”