15

Cây Nho Thật

1“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2Hễ nhánh nào trong Ta không kết quả, Ngài chặt bỏ; còn nhánh nào kết quả, Ngài tỉa sửa để được kết quả hơn. 3Các ngươi đã được trong sạch nhờ lời Ta đã phán với các ngươi. 4Hãy ở trong Ta thì Ta ở trong các ngươi. Như nhánh nho không thể tự nó kết quả nếu không dính vào cây nho, cũng vậy, các ngươi không thể tự mình kết quả nếu không ở trong Ta.
5Ta là cây nho, các ngươi là nhánh; ai ở trong Ta, và Ta ở trong người ấy, người ấy sẽ kết nhiều quả, vì ngoài Ta các ngươi chẳng làm chi được. 6Nếu ai không ở trong Ta, người ấy như nhánh nho bị ném ra ngoài, và bị khô đi; người ta lượm những nhánh ấy, quăng chúng vào lửa, và chúng bị thiêu rụi. 7Nếu các ngươi ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin điều mình muốn, các ngươi sẽ được điều đó. 8Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, đó là các ngươi kết nhiều quả, và trở thành những môn đồ của Ta.
9Như Cha đã yêu thương Ta, Ta cũng đã yêu thương các ngươi; hãy cứ ở trong tình yêu của Ta. 10Nếu các ngươi vâng giữ các mệnh lệnh của Ta, các ngươi sẽ ở trong tình yêu của Ta, như Ta đã vâng giữ các mệnh lệnh của Cha Ta, và ở trong tình yêu của Ngài.
11Ta nói với các ngươi những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, và để niềm vui của các ngươi được trọn vẹn.
12Ðây là mệnh lệnh của Ta: các ngươi hãy yêu thương nhau như Ta đã yêu thương các ngươi. 13Không có tình yêu nào lớn hơn điều nầy: hy sinh tính mạng mình vì bạn. 14Các ngươi là bạn Ta nếu các ngươi làm những điều Ta truyền cho các ngươi. 15Ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ không biết các việc chủ mình làm; nhưng Ta gọi các ngươi là bạn, vì Ta đã tỏ cho các ngươi biết mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta. 16Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn các ngươi và bổ nhiệm các ngươi để các ngươi ra đi và kết quả, và thành quả của các ngươi sẽ còn lại, và để khi các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha điều chi, Ngài có thể ban điều ấy cho các ngươi. 17Ta truyền cho các ngươi điều nầy: các ngươi hãy yêu thương nhau.”

Thế Gian Ghét Người Theo Chúa

18“Nếu thế gian ghét các ngươi, hãy biết rằng họ đã ghét Ta trước khi ghét các ngươi. 19Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu mến những kẻ thuộc về nó; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và Ta đã chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các ngươi. 20Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi, ‘Ðầy tớ không lớn hơn chủ mình.’ Nếu họ đã bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi; nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi. 21Nhưng vì danh Ta họ sẽ làm những điều ấy cho các ngươi, vì họ không biết Ðấng đã sai Ta. 22Nếu Ta không đến và không nói cho họ biết, họ chẳng có tội gì, nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của họ. 23Ai ghét Ta cũng ghét Cha Ta. 24Nếu Ta không làm giữa họ những việc chưa ai làm, họ chẳng có tội gì, nhưng bây giờ họ đã thấy rõ những việc ấy rồi mà vẫn còn ghét Ta và ghét cả Cha Ta. 25Như vậy là ứng nghiệm lời đã viết trong Luật Pháp của họ, ‘Họ đã ghét Ta vô cớ.’
26Khi Ðấng An Ủi đến, Ngài sẽ làm chứng về Ta; Ngài là Ðấng Ta sẽ từ Cha phái đến các ngươi; Ngài là Thần của sự thật ra từ Cha. 27Các ngươi cũng sẽ làm chứng, vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu.”