15

Yêsu Jing Kar Hăng Phŭn Hrĕ Boh Kơƀâo Sĭt

1Yêsu pơtô kơ ƀing ding kơna Ñu dơ̆ng tui anai, “Kâo jing kar hăng phŭn hrĕ boh kơƀâo sĭt laih anŭn Ama Kâo jing kar hăng pô pla hăng răk wai brơi phŭn hrĕ boh kơƀâo anŭn. 2Ñu khăt hĭ rĭm than lir hăng Kâo ƀu pơtơbiă rai boh čroh, tơdang anŭn Ñu pơagaih hĭ rĭm than pơtơbiă rai boh čroh, tui anŭn than anŭn či pơtơbiă rai boh čroh lu hloh yơh. 3Kar hăng khul than tŭ pơagaih yơh ƀing gih jing rơgoh laih yuakơ ƀing gih đaŏ kơnang laih kơ hơdôm boh hiăp Kâo hơmâo pơtô laih kơ ƀing gih. 4Dŏ kle̱p pơgop sa bĕ hăng Kâo laih anŭn Kâo či dŏ kle̱p pơgop sa hăng ƀing gih. Kar kaĭ mơ̆n, ƀu hơmâo than pă ôh dưi pơtơbiă rai boh čroh ñu pô. Than anŭn khŏm dŏ kle̱p amăng phŭn hrĕ boh kơƀâo yơh. Ƀing gih ƀu dưi pơmơak kơ Ơi Adai ôh kar hăng sa ƀĕ than pơtơbiă rai boh čroh tơdah ƀing gih ƀu dŏ kle̱p pơgop sa hăng Kâo.
5“Kâo jing kar hăng phŭn hrĕ boh kơƀâo laih anŭn ƀing gih jing kar hăng khul than. Tơdah hlơi pô dŏ kle̱p pơgop sa hăng Kâo laih anŭn Kâo dŏ kle̱p pơgop sa hăng ñu, ñu anŭn či pơmơak kơ Ơi Adai kar hăng sa ƀĕ than pơtơbiă rai boh čroh lu yơh. Rơngiao kơ tơlơi dŏ kle̱p pơgop sa hăng Kâo, ƀing gih ƀu dưi ngă mơta tơlơi hơget ôh kiăng pơmơak kơ Ơi Adai. 6Tơdah hlơi pô ƀu dŏ kle̱p pơgop sa ôh hăng Kâo, ñu anŭn jing hrup hăng sa ƀĕ than arăng či glŏm lui hĭ ñu laih anŭn gliu hĭ. Arăng či mă khul than hrup hăng anŭn laih anŭn pơƀut glaĭ glŏm hĭ amăng apui yơh. Kar kaĭ mơ̆n, Ơi Adai či mă pơđuaĭ hĭ ƀing hlơi pô ƀu tŭ pơgop sa hăng Kâo yơh. 7Tơdah ƀing gih dŏ kle̱p pơgop sa hăng Kâo laih anŭn ƀing gih hơdơr hăng gưt tui hơdôm boh hiăp Kâo kơ ƀing gih, rơkâo bĕ kơ Ơi Adai hơget tơlơi ƀing gih kiăng kơ Ñu ngă brơi, sĭt Ñu či ngă brơi kơ ƀing gih yơh. 8Anai yơh jing tơlơi pơpŭ pơyom kơ Ama Kâo, kơ tơlơi ƀing gih ngă mơta tơlơi pơmơak kơ Ñu kar hăng sa ƀĕ than pơtơbiă rai boh čroh lu, tơlơi anŭn ăt pơrơđah kơ tơlơi gih pô jing ƀing ding kơna Kâo mơ̆n.
9“Kar hăng Yang Ama hơmâo khăp kơ Kâo laih, Kâo ăt khăp kơ ƀing gih kar kaĭ mơ̆n. Ră anai tŏ tui ngă bĕ mơta tơlơi djơ̆ lăp kơ ƀing hlơi pô Kâo khăp. 10Tơdah ƀing gih gưt tui hơdôm tơlơi Kâo pơđar, ƀing gih či ngă mơta tơlơi djơ̆ lăp kơ ƀing hlơi pô Kâo khăp yơh, jing kar hăng Kâo hơmâo gưt tui laih mơta tơlơi Ama Kâo pơđar laih kơ Kâo laih anŭn ngă tui mơta tơlơi djơ̆ lăp kơ Kâo, jing Pô Ñu khăp yơh. 11Kâo hơmâo pơruai laih kơ ƀing gih tơlơi anŭn kiăng kơ ƀing gih dưi mơak kar hăng Kâo mơak, laih anŭn kiăng kơ ƀing gih mơak bă hlo̱m yơh. 12Anai jing tơlơi Kâo pơđar kơ ƀing gih: Khăp bĕ kơ tơdruă gih kar hăng Kâo hơmâo khăp laih kơ ƀing gih. 13Hơdră jơlan yom prŏng hloh kơ sa čô kiăng kơ pơrơđah kơ tơlơi ñu khăp kơ ƀing gơyut gơyâo ñu jing hơdră jơlan djai brơi kơ ƀing gơ̆ yơh. 14Tơdah gih gưt tui tơlơi Kâo pơđar, ƀing gih jing gơyut gơyâo Kâo. 15Kâo ƀu yap ƀing gih jing ding kơna dơ̆ng tah, yuakơ ding kơna ƀu thâo ôh tơlơi bruă khua ñu ngă. Kơđai glaĭ, Kâo yap kơ ƀing gih jing gơyut gơyâo Kâo, yuakơ abih bang tơlơi Ama Kâo hơmâo pơruai laih kơ Kâo, Kâo hơmâo pơruai laih kơ ƀing gih. 16Ƀu djơ̆ ƀing gih ôh ruah mă Kâo, samơ̆ Kâo yơh ruah laih ƀing gih laih anŭn jao brơi kơ ƀing gih nao hăng ngă lu mơta tơlơi pơmơak kơ Ơi Adai, laih anŭn hơdôm boh tŭ yua či dŏ nanao yơh. Ama Kâo či ngă brơi kơ ƀing gih hơget tơlơi ƀing gih rơkâo kơnang kơ Kâo yơh. 17Anai yơh jing tơlơi Kâo pơđar kơ ƀing gih: Khăp bĕ kơ tơdruă gih.”

Ƀing Mơnuih Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ơi Adai Či Pơrơmut Kơ Ƀing Ding Kơna Yêsu

18Yêsu pơtô dơ̆ng tui anai, “Tơdah ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai pơrơmut kơ ƀing gih, brơi kơ ƀing gih thâo bĕ kơ tơlơi ƀing gơñu hơmâo pơrơmut laih kơ Kâo hlâo laih. 19Tơdah ƀing gih lŏm kơ ƀing mơnuih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai, ƀing gơñu či khăp kơ ƀing gih yơh jing ƀing lŏm kơ ƀing gơñu. Samơ̆ ƀing gih ƀu lŏm kơ ƀing gơñu ôh, Kâo hơmâo ruah mă laih ƀing gih kiăng kơ dŏ hơjăn mơ̆ng ƀing gơñu. Anŭn yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget ƀing gơñu pơrơmut kơ ƀing gih. 20Hơdơr bĕ hơdôm boh hiăp Kâo pơhiăp laih hăng ƀing gih tui anai, ‘Ƀu hơmâo ding kơna pă ôh prŏng hloh kơ khua ñu.’ Tơdah ƀing mơnuih, jing ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai, kơpĭ kơpe̱t laih Kâo, ƀing gơñu ăt či kơpĭ kơpe̱t ƀing gih mơ̆n. Tơdah ƀing mơnuih pơkŏn dơ̆ng gưt tui boh hiăp Kâo, ƀing gơñu ăt či gưt tui boh hiăp gih mơ̆n. 21Ƀing gơñu či ngă kơ ƀing gih tui hăng hơdră anŭn yuakơ ƀing gih đuaĭ tui Kâo yơh, laih anŭn yuakơ ƀing gơñu ƀu thâo krăn ôh Pô pơkiaŏ rai Kâo. 22Tơdah kâo ƀu hơmâo rai pơhiăp laih ôh hăng ƀing gơñu, sĭt ƀing gơñu ƀu či hơmâo ngă soh laih ôh hăng tơlơi hơngah hĭ Kâo. Bơ kơ ră anai, ƀing gơñu ƀu dưi pơgăl pơgang hăng Ơi Adai dơ̆ng tah kơ hơdôm tơlơi soh gơñu. 23Hlơi pô pơrơmut kơ Kâo ñu anŭn ăt pơrơmut kơ Ama Kâo mơ̆n. 24Tơdah Kâo ƀu hơmâo ngă laih ôh amăng tŏng krah ƀing gơñu tơlơi bruă ƀu hơmâo hlơi pô pơkŏn ôh dưi ngă laih, ƀing gơñu ƀu hơmâo ngă soh laih ôh hăng tơlơi hơngah hĭ Kâo. Samơ̆ ră anai ƀing gơñu hơmâo ƀuh laih hơdôm tơlơi mơsêh mơyang anŭn Kâo ngă laih, laih anŭn ƀing gơñu ăt pơrơmut kơ Kâo wơ̆t hăng Ama Kâo mơ̆n. 25Samơ̆ tơlơi anŭn truh kiăng kơ pơkrĕp truh hĭ tui hăng arăng hơmâo čih laih amăng hră Tơlơi Juăt gơñu tui anai: Ƀing gơñu pơrơmut kơ Kâo ƀu hơmâo tơhơnal.”
26“Tơdang Pô Djru Pơmĭn rai, jing Pô Kâo či pơkiaŏ rai kơ ƀing gih mơ̆ng Ama Kâo, Yang Bơngăt Hiam tơlơi sĭt jing Pô tơbiă mơ̆ng Yang Ama, Ñu yơh či ră ruai kơ ƀing arăng kơ tơlơi Kâo. 27Laih anŭn ƀing gih ăt ră ruai mơ̆n kơ ƀing arăng kơ tơlơi Kâo, yuakơ ƀing gih hơmâo dŏ hrŏm laih hăng Kâo čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn.”