18

Nau Bu Nhŭp Brah Yêsu Ta N'gar Gêtsêmanê

1Jêh Brah Yêsu lah nau nây, Păng hăn ndrel ma phung oh mon Păng ta kơh ri n'hor dak Kêdrôn, ta nây geh n'gar Gêtsêmanê, Păng lăp ta nây drel ma phung oh mon Păng. 2Y-Yuđas, jêng nơm rlăng ma Păng gĭt jêh ntŭk nây. Yorlah Brah Yêsu ndrel ma phung oh mon Păng vay hăn tâm mâp ta nây. 3Pôri Y-Yuđas sŏk du grŭp tahan gak ndrel ma phung kôranh ƀư brah jêh ri phung Pharasi njuăl, djôt leo nđâp ma ŭnh kđen, ŭnh chai djôt đao lăp tâm đang nây. 4Brah Yêsu gĭt lor jêh lĕ rngôch nau mra tât ma Păng, Păng hăn ma phung nây jêh ri ôp: "Mbu khân may joi?" 5Khân păng ơh: "Brah Yêsu ƀon Nasaret." Brah Yêsu lah ma khân păng: "Gâp ƀơh aơ." Yuđa, nơm rlăng ma Păng gŭ ndrel ma phung âk ta nây lĕ. 6Jêh Brah Yêsu lah ma khân păng: "Gâp ƀơh aơ" khân păng rŭch nkơi jêh ri chôt ta neh. 7Brah Yêsu ôp khân păng đŏng: "Mbu khân may joi?" Khân păng ơh: "Brah Yêsu ƀon Nasaret." 8Brah Yêsu lah: "Gâp hŏ lah jêh ma khân may gâp ƀơh aơ, lah khân may joi gâp, ăn phung aơ du sĭt." 9Nau tât nây jêng di tĭng nâm nau bu hŏ nchih jêh: "Gâp mâu ƀư roh du huê ôh, lĕ phung Mbơ̆ ăn jêh ma gâp." 10Y-Simôn Pêtrôs geh du n'gâr đao, păng tăk sreh du huê oh mon kôranh ƀư brah toyh geh tăch tôr ma, amoh păng Y-Malkus. 11Ƀiălah Brah Yêsu lah ma Y-Pêtrôs: "Ntrŭp lơi đao may tâm ndrop, mâm ƀư gâp mâu mra nhêt hĕ ngan Mbơ̆ ăn gâp nhêt?"

Brah Yêsu Ta Năp Kôranh Ƀư Brah Y-Pêtrôs Dun Brah Yêsu

12Pôri phung tahan nđâp ma kôranh tahan, jêh ri phung tahan gak bơh phung Yuđa njuăl nhŭp chăp lơi Brah Yêsu. 13Khân păng njŭn leo Brah Yêsu lor ta Y-Anne jêng po Y-Kaipe. Y-Kaipe jêng kôranh ƀư brah toyh tâm năm nây. 14Y-Kaipe aơ tâm chră ma phung Yuđa pô aơ: "Jêng nau ueh lơn yơh ma phung ƀon lan lah du huê bunuyh khĭt ntrok an ma khân păng."
15Y-Simôn Pêtrôs ndrel ma du huê oh mon êng tĭng pakơi Brah Yêsu, oh mon nây tâm bên lĕ đah kôranh ƀư brah toyh, păng lăp ndrel ma Brah Yêsu tâm ngih kôranh ƀư brah toyh. 16Ƀiălah Y-Pêtrôs hôm gŭ padih mpông ngih toyh, oh mon êng kôranh ƀư brah toyh gĭt bên nây luh hăn đă bu ur gak mpông, luh mbơh ma Y-Pêtrôs jêh ri ăn păng lăp. Bu ur gak mpông nây lah ma Y-Pêtrôs: 17"May ƀơh jêng oh mon bunuyh rĭ, di lĕ?" Y-Pêtrôs lah: "Mâu, mâu di gâp ôh." 18Phung oh mon ntŭk nây ndrel ma phung tahan gak, khân păng sênh ŭnh jêh ri gŭ njâr, yorlah bri ji kăt. Y-Pêtrôs gŭ njâr ŭnh ndrel ma khân păng ta nây lĕ.

Kôranh Ƀư Brah Toyh Ôp Brah Yêsu

19Kôranh ƀư brah toyh ôp Brah Yêsu ma phung oh mon Păng jêh ri ma nau Păng nti lah. 20Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "Gâp ngơi kloh rah vah jêh ma lĕ bunuyh, gâp vay nti lah tâm ngih rƀŭn Yuđa jêh ri tâm ngih brah Yuđa ntŭk lĕ rngôch phung Yuđa vay rƀŭn, gâp mâu mâp ngơi du ntil nau ndâp ôh. 21Mâm ƀư may ôp gâp? Ăn may ôp phung hŏ tăng mâm nau gâp ngơi jêh ma khân păng, phung nây gĭt jêh nau gâp ngơi." 22Jêh Brah Yêsu lah nau nây, du huê tâm phung tahan gak gŭ ta nây tap Brah Yêsu ma ti jêh ri lah: "Nâm nđĕ hĕ may plơ̆ lah ma kôranh ƀư brah toyh?" 23Brah Yêsu plơ̆ lah ma păng: "Lah tih ngơi, may ăn gâp gĭt nau tih nây, ƀiălah lah di ngơi, moh nau may tap gâp?" 24Y-Anne njuăl Brah Yêsu ăn bu chăp jêh ri tât ta Y-Kaipe kôranh ƀư brah toyh. 25Y-Simôn Pêtrôs hôm gŭ njâr ŭnh ta nây, khân păng ôp: "Mâu di hĕ may jêng oh mon Păng?" Y-Pêtrôs dun jêh ri lah: "Mâu ôh, mâu di gâp." 26Du huê tâm phung oh mon kôranh ƀư brah toyh, băl mpôl nơm Y-Pêtrôs sreh tăch tôr nây, lah: "Mâu di hĕ gâp hŏ saơ may gŭ ndrel ma Păng tâm đang kao?" 27Y-Pêtrôs ăt dun đŏng, jêh ri iăr ndrau ro.

Brah Yêsu Ta Năp Pilat

28Khân păng njŭn leo Brah Yêsu bơh ngih Y-Kaipe tât ta ngih phat dôih. Tât ôi jêh, khân păng mâu lăp ôh tâm ngih phat dôih klach ƀơ̆ khân păng nơm yor ŭch nhêt sa Nau Găn. 29Pilat luh hăn ma khân păng jêh ri ôp: "Moh nau tih khân may phong bunuyh aơ?" 30Khân păng plơ̆ lah: "Lah păng mâu jêng bunuyh mhĭk hên mâu njŭn leo ôh Păng ma kôranh." 31Pilat lah ma khân păng: "Djôt Păng ma khân may nơm jêh ri phat dôih Păng tĭng nau vay khân may nơm." Phung Yuđa lah ma păng: "Mâu vay ôh hên ƀư khĭt bunuyh." 32Khân păng lah nau nây jêng di tĭng nâm nau Brah Yêsu hŏ lah lor jêh, Păng mbơh ma nau Păng mra dơn nau khĭt.
33Pilat lăp đŏng tâm ngih phat dôih, kuăl Brah Yêsu jêh ri ôp ôbăl: "Di lĕ may jêng hadăch phung Yuđa?" 34Brah Yêsu plơ̆ lah: "Nau may lah nây luh tă nau may nơm, mâu lah geh bunuyh êng mbơh ma may nau gâp jêng?" 35Pilat plơ̆ lah: "Gâp hĕ jêng gâp Yuđa? Phung băl mpôl may nơm jêh ri phung kôranh ƀư brah jao jêh may ma gâp, moh nau may mâp ƀư jêh?" 36Brah Yêsu lah đŏng: "Bri ƀon hđăch gâp mâu geh ta neh ntu aơ ôh. Lah bri ƀon hđăch gâp ta neh ntu aơ, phung oh mon gâp mra tâm lơh an, gay ma mâu bu jao ôh ma phung Yuđa, ƀiălah ƀon bri hđăch gâp mâu di tâm dâng aơ ôh." 37Pilat lah đŏng: "Pôri may ƀơh jêng Hđăch" Brah Yêsu plơ̆ lah: "Ngăn may lah gâp jêng Hđăch. Yor ri bu deh ma gâp, jêh ri yor nây gâp văch ta neh ntu aơ, ŭch mbơh nau ngăn. Lĕ rngôch bunuyh mbu nơm rŏng ma nau ngăn, nơm nây iăt nau gâp." 38Pilat ôp: "Mâm jêng nau ngăn?"
 Jêh păng lah nau nây, păng hăn ma phung Yuđa jêh ri lah: "Gâp mâu saơ ôh nau tih toyh tâm bunuyh aơ.
39Ƀiălah khân may geh nau vay ăn gâp mƀơk ma khân may du huê bu nă nar nhêt sa Nau Găn. Khân may ŭch lĕ gâp mƀơk ăn ma khân may Hadăch Yuđa?" 40Khân păng nter đŏng huy ngăn jêh ri lah: "Mâu di bunuyh aơ ôh may mƀơk, ăn may mƀơk Y-Ƀarnaƀas." Y-Ƀarnaƀas jêng du huê bunuyh ntŭng.