18

Người Do-thái bắt Chúa

1Cầu nguyện xong, Chúa Giê-xu dẫn các môn đệ qua suối Khiết-rôn, vào khu vườn ô-liu. 2Giu-đa là người phản Chúa cũng biết rõ vườn ấy, vì Chúa thường đến đây họp với các môn đệ. 3Giu-đa hướng dẫn một đội tuần cảnh và chức dịch của các thầy trưởng tế và Biệt-lập, mang theo đèn đuốc khí giới đột nhập vào vườn.
4Chúa Giê-xu biết rõ mọi việc sắp xảy ra, nên bước tới hỏi: “Các anh tìm ai?”
5Họ hùng hổ: “Tìm Giê-xu, người Na-xa-rét!” Chúa đáp: “Chính tôi đây!” Lúc ấy Giu-đa cũng đứng trong hàng ngũ họ. 6Nghe Chúa đáp: “Chính tôi đây!”, cả bọn bị dội lại và té nhào xuống đất.
7Chúa lại hỏi: “Các anh tìm ai?” Họ đáp: “Tìm Giê-xu, người Na-xa-rét.”
8Chúa nhắc lại: “Tôi đã bảo các anh là chính tôi đây! Nếu các anh tìm bắt tôi, hãy để mấy người này đi tự do!” 9(Việc xảy ra đúng như lời Chúa hứa: Tất cả những người Cha giao thác, Con đều bảo vệ an toàn.’)
10Si-môn Phê-rơ rút kiếm chém rơi vành tai phải của Mạnh-chu, gia nhân thầy Tế lễ tối cao.
11Nhưng Chúa bảo Phê-rơ: “Con tra kiếm vào vỏ! Lẽ nào ta không uống chén khổ đau mà Cha đã dành cho ta sao?”

Trước tòa thầy Tế lễ tối cao

12Lập tức, viên chỉ huy đội quân và các chức dịch bắt trói Chúa Giê-xu. 13Trước hết, họ giải Chúa đến dinh An-ne, nhạc phụ của Cai-phe. Cai-phe đang giữ chức Tế lễ tối cao Do-thái giáo. 14ông đã có lần tuyên bố với các nhà lãnh đạo Do-thái: “Thà một người chết thay cho dân tộc là hơn.”
15Theo sau Chúa, có Si-môn Phê-rơ và một môn đệ khác. Nhờ quen biết thầy Tế lễ tối cao, môn đệ ấy được vào dinh với Chúa. 16Còn Phê-rơ đứng ngoài cổng. Môn đệ ấy trở ra xin cô gái gác cổng cho Phê-rơ vào.
17Cô hỏi Phê-rơ: “Anh không phải là môn đệ ông ấy sao?” Phê-rơ đáp: “Không phải đâu!”
18Đêm càng lạnh, các chức dịch và gia nhân thầy tế lễ nhóm một đám lửa rồi quây quần ngồi sưởi. Phê-rơ cũng đứng sưởi với họ.
19Thầy Tế lễ tối cao buộc Chúa cung khai chi tiết về các môn đệ và lời giáo huấn của Ngài. 20Chúa Giê-xu đáp: “Tôi nói công khai với mọi người, giảng dạy trong các hội trường và Đền thờ, chẳng có gì giấu diếm. 21Tại sao ông hỏi tôi, mà không hỏi những người đã nghe tôi? Họ biết rõ những điều tôi nói.”
22Một chức dịch đứng gần tát vào mặt Ngài, quát lên: “Anh dám nói năng như thế với thầy Tế lễ tối cao sao?”
23Chúa Giê-xu điềm nhiên hồi: “Nếu tôi nói sai, xin anh cho biết chỗ sai. Còn tôi nói đúng, tại sao anh đánh tôi?” 24An-ne ra lệnh giải Chúa - vẫn bị trói - qua dinh thầy Tế lễ tối cao Cai-phe.
25Lúc ấy Phê-rơ vẫn đứng sưởi ngoài sân. Mấy anh tuần cảnh đứng bên cạnh hỏi: “Anh không phải môn đệ ông ấy sao?” Phê-rơ chối: “Không phải đâu!”
26Một gia nhân cửa thầy Tế lễ tối cao, — bà con với người bị Phê-rơ chém đứt tai — tố cáo: “Chính mắt tôi thấy anh đứng trong vườn ô-liu với ông ấy mà!”
27Phê-rơ lại chối lần nữa. Lập tức có tiếng gà gáy.

Trước tòa tổng trấn Phi-lát

28Người Do-thái giải Chúa Giê-xu đến dinh tổng trấn La-mã vào lúc sáng tinh sương, nhưng họ không vào dinh để khỏi bị ô uế và được ăn lễ Vượt qua.
29Vì thế tổng trấn Phi-lát phải ra sân hỏi: “Các anh tố cáo người này về tội gì?”
30Họ đáp: “Nếu nó không phải là người gian ác, chúng tôi đâu dám giải lên tổng trấn.”
31Tổng trấn bảo: “Các anh cứ đem xử theo luật các anh!”
Người Do-thái thưa: “Chúng tôi không có phép xử tử ai, yêu cầu tổng trấn xử nó!”
32Điều này ứng nghiệm lời Chúa Giê-xu báo trước Ngài phải chết cách nào.
33Tổng trấn trở vào dinh hỏi Chúa: “Anh có phải là vua dân Do-thái không?”
34Chúa Giê-xu hỏi lại: “Ông dùng chữ ‘vua’ theo nghĩa thông thường hay theo nghĩa ‘Chúa Cứu Thế’ của người Do-thái?”
35Phi-lát xẵng giọng: “Ta có phải là người Do-thái đâu! Chính đồng bào anh và các thầy trưởng tế bắt anh giải lên cho ta xử. Anh làm gì mà họ muốn giết anh?”
36Chúa Giê-xu đáp: “Tôi không phải là vua một nước trần gian. Nếu thế, các môn đệ tôi đã chiến đấu, không cho người Do-thái bắt tôi. Nhưng nước của tôi không thuộc thế giới này.”
37Phi-lát hỏi: “Thế anh là vua sao?”
Chúa đáp: “Phải, tôi là vua. Tôi sinh ra chỉ vì mục đích ấy. Tôi xuống trần gian để giãi bày chân lý. Mọi người yêu chuộng chân lý đều theo tôi.”

Án tử hình

38Phi-lát thắc mắc: “Chân lý là gì?” Ông bước ra ngoài tuyên bố: “Ta không thấy người này có tội gì cả! 39Nhưng theo thông lệ, mỗi năm đến lẽ Vượt qua, ta ân xá cho các anh một phạm nhân. Các anh muốn ta tha vua dân Do-thái không?”
40Họ thét lên: “Tổng trấn đừng tha nó, nhưng tha Ba-ra-ba!” Ba-ra-ba bị tù vì nổi loạn và giết người.