18

Noau Cỗp Yê-su

(Mathia 26:47-56; Mac 14:43-50; Luca 22:47-53)

1Moâm Yê-su câu ngkíq, chơ án cớp tỗp rien tễ án loŏh tễ ntốq ki, chơ alới yang yáng tooh tũm Ki-trôn. Bân ntốq ki bữn nưong; chơ Yê-su cớp tỗp rien tễ án mut tâng nưong ki. 2Yuda, án ca chếq Yê-su, án dáng chơ ntốq ki, yuaq Yê-su dốq rôm ngki cớp tỗp rien tễ án. 3Ngkíq Yuda ayông muoi tỗp tahan, cớp máh cũai ranễng tễ tỗp sốt cũai tễng rit sang Yiang Sursĩ cớp cũai Pha-rasi, dững alới toâq pỡ nưong ki. Alới ayễq crơng choac, chớp tớu, cớp aroam. 4Yê-su khoiq dáng chơ máh ranáq ễ toâq pỡ án. Ngkíq án loŏh blớh alới ki: “Anhia chuaq noau?”
5Alới ta‑ỡi: “Hếq chuaq Yê-su, án ca tễ vil Na-sarễt.”
 Yê-su ta‑ỡi loah alới: “Cứq nâi la án ki.”
 Yuda ca chếq Yê-su, ỡt tayứng parnơi cớp máh cũai ki.
6Tữ Yê-su ta‑ỡi alới neq: “Cứq nâi la án ki,” ngkíq tỗp alới ca ễ cỗp Yê-su lúh lalín cớp taliang dớm tâng cutễq. 7Chơ Yê-su blớh loah alới neq: “Noau anhia chuaq?”
 Alới ta‑ỡi loah neq: “Hếq chuaq Yê-su, án ca tễ vil Na-sarễt.”
8Yê-su ta‑ỡi loah alới neq: “Cứq khoiq atỡng anhia chơ, cứq nâi la án. Khân anhia chuaq cứq, anhia yỗn máh cũai nâi pỡq nheq voai.”
9Yê-su pai ŏ́c ki yỗn cỡt rapĩeiq santoiq án khoiq pai tễ nhũang neq: “Mpoaq ơi, cứq tỡ bữn táq pứt manoaq aléq tễ alới ca mới khoiq chiau yỗn cứq.”
10Si-môn Phi-er bữn muoi pla dau. Án thot dau tễ sor, chơ tráh sũl cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, cớp ta-ŏh chíq cutũr coah atoam. Ramứh cũai sũl ki la Mal-chu. 11Yê-su ớn Phi-er neq: “Mới chóq loah dau mới tâng sor! Sanua cứq cóq nguaiq tễ cachoc Mpoaq cứq yỗn cứq nguaiq.”

Yê-su Ỡt Yáng Moat An-na

12Bo ki tỗp tahan cớp cũai sốt tahan, dếh máh ranễng cũai sốt tễ tỗp I-sarel, nheq alới ki cỗp Yê-su; chơ chŏ́q án. 13Alới dững Yê-su pỡ An-na, yacũn Cai-pha. Tâng cumo ki Cai-pha sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. 14Cai-pha la cũai atỡng tỗp I-sarel tễ nhũang, neq: “Khaq hái yỗn manoaq nâi cuchĩt, saláng nheq máh cũai hái cuchĩt.”

Phi-er Calỡih Yê-su

(Mathia 26:69-70; Mac 14:66-68; Luca 22:55-57)

15Si-môn Phi-er cớp manoaq ễn tỗp rien tễ Yê-su, alới bar náq puai Yê-su. Án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ, án sacoal manoaq ki. Ngkíq án bữn mut parnơi cớp Yê-su tâng nchŏh mpễr dống cũai sốt nheq tễ rit sang. 16Ma Phi-er ỡt yáng tiah ngoah toong. Ngkíq manoaq ca sarcoal cớp cũai sốt nheq tễ rit sang, án píh loah pỡ ngoah toong, cớp án sễq tễ mansễm kĩaq toong yỗn Phi-er mut tê. 17Mansễm ca kĩaq toong blớh Phi-er neq: “Mới la tỗp rien tễ cũai ki tỡ?”
 Phi-er ta‑ỡi: “Cứq tỡ cỡn tễ tỗp ki.”
18Máh cũai táq ranáq cớp cũai tahan ỡt ntốq ki, alới sâng sangễt. Ngkíq alới nhúq ũih cớp nghễng. Phi-er tayứng nghễng ũih parnơi cớp alới tê.

Án Ca Sốt Nheq Tễ Rit Sang Blớh Yê-su

(Mathia 26:59-66; Mac 14:55-64; Luca 22:66-71)

19Án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ blớh Yê-su tễ tỗp rien tễ án, cớp tễ parnai án atỡng. 20Yê-su ta‑ỡi neq: “Cứq khoiq atỡng raloaih lứq yỗn nheq tữh cũai dáng. Cứq atỡng níc tâng dống sang cớt cớp tâng Dống Sang Toâr pỡ ntốq nheq tữh cũai I-sarel dốq rôm. Cứq tỡ bữn cutooq muoi ŏ́c ntrớu tễ máh ŏ́c cứq atỡng. 21Nŏ́q anhia blớh cứq? Pĩeiq lứq la anhia blớh alới ca khoiq sâng parnai cứq atỡng. Lứq alới dáng ntrớu cứq khoiq atỡng.”
22Moâm Yê-su pai ngkíq, manoaq ranễng cũai sốt ki tapáh Yê-su cớp pai neq: “Nŏ́q mới pai ngkíq chóq cũai ndỡm nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ?”
23Yê-su ta‑ỡi án neq: “Khân cứq pai tỡ pĩeiq, ki sễq mới atỡng cứq. Ma khân cứq pai pĩeiq, nŏ́q mới tapáh cứq?”
24Moâm ki An-na ớn noau dững Yê-su pỡ Cai-pha, án ca sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ. Ma Yê-su, noâng alới chŏ́q.

Phi-er Pai Sĩa Án Tỡ Dáng Yê-su

(Mathia 26:71-75; Mac 14:69-72; Luca 22:58-62)

25Phi-er noâng tayứng nghễng ũih. Bữn cũai blớh Phi-er: “Mới la tỗp rien tễ án ki tỡ?”
 Phi-er calỡih Yê-su, pai neq: “Cứq tỡ cỡn tễ tỗp án.”
26Bữn manoaq sũl cũai sốt nheq tễ rit sang Yiang Sursĩ ỡt ntốq ki tê. Án la sễm ai cớp cũai ca Phi-er khoiq tráh cutũr. Án blớh Phi-er neq: “Lứq ma tỡ, cứq khoiq hữm mới tâng nưong cớp án ki?”
27Ma Phi-er calỡih sĩa Yê-su. Bo ki toâp ntruoi tacar.

Yê-su Ỡt Yáng Moat Phi-lat

(Mathia 27:1-2, 11-14; Mac 15:1-5; Luca 23:1-5)

28Chơ tarưp ễn, noâng cláih lứq, alới dững Yê-su tễ dống Cai-pha toâq pỡ ntốq noau dốq rasữq cũai. Ma máh cũai I-sarel tỡ ễq mut tâng ntốq noau rasữq ki, yuaq alới tân khân alới mut tâng ki nhũang alới tỡ yũah cha sanhữ Tangái Loŏh. 29Cỗ tỗp I-sarel tỡ ễq mut chu ntốq noau rasữq, ngkíq Phi-lat, la cũai sốt ntốq ki, loŏh chu alới. Án blớh alới neq: “Cỗ ranáq ntrớu anhia cauq cũai nâi?”
30Alới ta‑ỡi neq: “Khân án tỡ bữn táq pampla, ki hếq tỡ bữn dững án pỡ achuaih.”
31Phi-lat atỡng alới neq: “Cóq anhia dững achu loah án; chơ anhia táq án puai rit anhia bữm.”
 Ma cũai I-sarel ki ta‑ỡi neq: “Hếq noau tỡ yỗn bữn chớc cachĩt cũai.”
32Ngkíq cỡt rapĩeiq santoiq Yê-su khoiq atỡng tễ nhũang chơ. Án khoiq atỡng na ntrớu án cóq cuchĩt.
33Vớt ki Phi-lat mut loah chu dống, cớp án arô Yê-su. Án blớh Yê-su neq: “Mới la lứq puo tỗp I-sarel tỡ?”
34Yê-su blớh loah án neq: “Ŏ́c nâi mới chống ễ blớh, tỡ la cũai canŏ́h atỡng mới dáng tễ cứq?”
35Phi-lat ta‑ỡi neq: “Mŏ têq cứq dáng! Cứq tỡ cỡn tễ tỗp I-sarel. Cũai mới cớp cũai sốt rit sang cruang mới, alới ki dững mới toâq pỡ cứq. Ntrớu toâp mới táq lôih?”
36Yê-su ta‑ỡi loah neq: “Cứq cỡt sốt la tỡ bữn tâng dỡi nâi. Khân cứq cỡt sốt tâng dỡi nâi, ki proai cứq chíl loah tỗp I-sarel, tỡ yỗn alới bữn cỗp cứq. Ma chớc cứq la tỡ cỡn tâng dỡi nâi.”
37Phi-lat blớh loah: “Ngkíq mới la lứq puo tỡ?”
 Yê-su ta‑ỡi neq: “Lứq pĩeiq ariang mới pai, cứq la puo. Cứq cỡt cũai tâng dỡi nâi cỗ yoc atỡng tễ ŏ́c pĩeiq. Cũai aléq bữn muoi mứt cớp ŏ́c pĩeiq, cũai ki lứq tamứng parnai cứq.”
38Phi-lat blớh loah: “Ntrớu la ŏ́c pĩeiq?”
 Moâm Phi-lat pai ngkíq, án loŏh tễ dống cớp toâq loah pỡ cũai I-sarel. Án atỡng alới neq: “Cứq tỡ bữn ramóh muoi ŏ́c lôih ntrớu tễ án.
39Ma toâq tangái anhia cha sanhữ Tangái Loŏh, anhia bữn rit rưoh manoaq tễ máh cũai tũ yỗn cứq acláh. Ngkíq anhia ễq cứq acláh puo tỗp I-sarel tỡ?”
40Alới roap bỗq Phi-lat casang lứq: “Chỗi acláh án! Acláh Ba-raba!”
 Ba-raba nâi la cũai tễ tỗp ễ cheng sốt.