18

Klei Arăng Mă Čăp Yêsu

(Mat 26:47-56; Mark 14:43-50; Luk 22:47-53)

1Leh Yêsu wah lač, Ñu nao mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu găn tlung êa hnoh Kidrôn, tinăn mâo war mnga. Ñu mŭt tinăn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu. 2Y-Yuđas, pô lhiăr kơ Yêsu, thâo bĭt anôk anăn mơh; kyuadah Yêsu khăng bi tuôm jêñ jêñ tinăn mbĭt hŏng phung ƀĭng kna Ñu. 3Snăn Y-Yuđas atăt sa phung kahan Rôm mbĭt hŏng đa đa phung kahan kiă mơ̆ng phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung Pharisi, nao tinăn djă pui kđen, pui kƀong, leh anăn mnơ̆ng bi blah. 4Yêsu thâo leh êlâo jih jang klei srăng truh kơ gơ̆, snăn gơ̆ nao bi tuôm hŏng phung anăn leh anăn êmuh, “Hlei diih duah?” 5Diñu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Yêsu ƀuôn Nasaret.” Yêsu lač kơ diñu, “Kâo gơ̆ yơh.” Y-Yuđas, pô lhiăr kơ gơ̆, dôk mbĭt hŏng diñu. 6Tơdah Yêsu lač kơ diñu, “Kâo gơ̆ yơh,” diñu kdŭn tluôn leh anăn lĕ buh ti lăn. 7Yêsu lŏ êmuh kơ diñu, “Hlei diih duah?” Diñu lač, “Yêsu ƀuôn Nasaret.” 8Yêsu lŏ wĭt lač, “Kâo lač leh kơ diih kâo gơ̆ yơh. Snăn tơdah diih duah kâo, brei phung anei đuĕ wĭt.” 9Klei anăn čiăng bi sĭt klei gơ̆ blŭ leh, “Kâo amâo luč ôh sa čô đơ phung ih brei leh kơ kâo.” 10Hlăk anăn Y-Simôn Pêtrôs mâo sa ƀĕ đao gưm, suê̆ koh dĭng buăl khua ngă yang prŏng djŏ ti knga hnuă tơl tloh; anăn dĭng buăl anăn Y-Malkus. 11Yêsu lač kơ Y-Pêtrôs, “Lŏ hrô đao gưm ih hlăm hrŭm gơ̆. Kâo amâo srăng mnăm hĕ atŏ Ama kâo brei leh kơ kâo?”

Yêsu Ti Anăp Y-Anas

12Snăn phung kahan Rôm, khua kahan, leh anăn phung kahan kiă Yuđa mă Yêsu leh anăn čăp gơ̆. 13Êlâo hĭn diñu atăt ba Yêsu kơ Y-Anas; kyuadah Y-Anas jing kmha Y-Kaip. Y-Kaip jing khua ngă yang prŏng thŭn anăn. 14Y-Kaip anăn mơh kčĕ leh kơ phung Yuđa: jing jăk hĭn tơdah sa čô mnuih djiê hrô kơ phung ƀuôn sang.

Klei Y-Pêtrôs Hngah kơ Yêsu

(Mat 26:69-70; Mark 14:66-68; Luk 22:55-57)

15Y-Simôn Pêtrôs leh anăn sa čô ƀĭng kna mkăn tui hlue Yêsu. Kyuadah khua ngă yang prŏng thâo kral ƀĭng kna anăn, ñu mŭt hlăm wăl sang khua ngă yang prŏng mbĭt hŏng Yêsu. 16Ƀiădah Y-Pêtrôs ăt dôk dơ̆ng ti êngao ƀăng bhă. Snăn ƀĭng kna mkăn anăn, pô khua ngă yang prŏng thâo kral, kbiă nao blŭ hŏng dĭng buăl mniê kiă ƀăng bhă, leh anăn atăt Y-Pêtrôs mŭt. 17Dĭng buăl mniê pô kiă ƀăng bhă anăn lač kơ Y-Pêtrôs, “Amâo djŏ hĕ ih msĕ mơh jing sa čô ƀĭng kna êkei anăn?” Ñu lač, “Hơăi, amâo djŏ ôh.” 18Phung dĭng buăl leh anăn phung khua kahan răm leh pui hdăng, leh anăn dôk dơ̆ng mdang pui, kyuadah adiê êăt. Wăt Y-Pêtrôs mơh dôk mbĭt hŏng diñu, dôk dơ̆ng leh anăn mdang pui.

Khua Ngă Yang Prŏng Êmuh Yêsu

(Mat 26:59-66; Mark 14:55-64; Luk 22:66-71)

19Hlăk anăn khua ngă yang prŏng êmuh Yêsu klei djŏ kơ phung ƀĭng kna Ñu leh anăn kơ klei Ñu mtô. 20Yêsu lŏ wĭt lač kơ khua ngă yang prŏng, “Kâo blŭ mngač leh ti anăp jih jang mnuih, kâo mtô nanao hlăm sang bi kƀĭn leh anăn hlăm sang kkuh mpŭ, anôk jih jang phung Yuđa khăng bi kƀĭn. Kâo amâo tuôm blŭ sa klei hŏng klei hgăm ôh. 21Si ngă ih êmuh kơ kâo lĕ? Êmuh bĕ kơ phung hmư̆ kâo leh, ya klei kâo lač leh kơ digơ̆. Phung anăn thâo klei kâo blŭ leh.” 22Tơdah Yêsu lač leh klei anăn, sa čô hlăm phung kahan kiă dôk tinăn pah miêng Yêsu leh anăn lač, “Snăn hĕ ih lŏ wĭt lač kơ khua ngă yang prŏng?” 23Yêsu lŏ wĭt lač kơ ñu, “Tơdah kâo blŭ soh leh, bi êdah klei soh anăn; ƀiădah tơdah kâo blŭ djŏ, si ngă ih čăm kâo lĕ?” 24Leh anăn Y-Anas tiŏ nao Yêsu arăng kă leh ba kơ khua ngă yang prŏng Y-Kaip.

Y-Pêtrôs Lŏ Hngah kơ Yêsu

(Mat 26:71-75; Mark 14:69-72; Luk 22:58-62)

25Hlăk anăn Y-Simôn Pêtrôs dôk dơ̆ng leh anăn mdang pui. Đa đa mnuih êmuh ñu, “Amâo djŏ hĕ ih msĕ mơh jing sa čô hlăm phung ƀĭng kna ñu?” Y-Pêtrôs hngah klei anăn leh anăn lač, “Hơăi, amâo djŏ ôh.” 26Sa čô dĭng buăl khua ngă yang prŏng, sa čô găp djuê pô Y-Pêtrôs koh knga êmuh, “Amâo djŏ ih hĕ kâo ƀuh hlăm war mnga mbĭt hŏng ñu?” 27Y-Pêtrôs lŏ hngah mơh; leh anăn mnŭ knô kdjô̆ mtam.

Yêsu Dôk Ti Anăp Aê Pilat

(Mat 27:1-2,11-14; Mark 15:1-5; Luk 23:1-5)

28Mơ̆ng sang Y-Kaip diñu atăt ba Yêsu kơ sang phat kđi. Kyua aguah ưm, diñu pô amâo mŭt ôh hlăm sang khua čar, huĭ bi čhŏ diñu pô, čiăng dưi ƀơ̆ng Knăm Klei Găn. 29Snăn Aê Pilat kbiă nao kơ diñu leh anăn lač, “Ya klei diih kčŭt kơ êkei anei?” 30Diñu lŏ wĭt lač kơ Aê Pilat, “Tơdah êkei anei amâo jing ôh sa čô ngă jhat, hmei amâo jao ñu kơ ih ôh.” 31Aê Pilat lač kơ diñu, “Brei diih pô mă ñu leh anăn phat kđi ñu tui si klei bhiăn diih pô.” Phung Yuđa lač kơ Aê Pilat, “Hmei amâo mâo klei bhiăn dưi bi mdjiê mnuih ôh.” 32Klei anăn čiăng bi sĭt klei Yêsu blŭ leh čiăng bi êdah si êlan gơ̆ srăng djiê.
33Aê Pilat lŏ mŭt hlăm sang phat kđi, iêu Yêsu, leh anăn lač kơ gơ̆, “Ih jing Mtao phung Yuđa mơ̆?” 34Yêsu lŏ wĭt lač, “Ih blŭ klei anăn mơ̆ng ih pô mơ̆, amâodah phung mkăn hưn kơ ih klei kâo jing?” 35Aê Pilat lŏ wĭt lač, “Kâo jing sa čô Yuđa mơ̆? Phung găp djuê ih pô leh anăn phung knơ̆ng khua ngă yang jao leh ih kơ kâo. Ya klei ih ngă leh?” 36Yêsu lŏ wĭt lač, “Ƀuôn ala mtao kâo amâo djŏ ti lăn ala anei ôh. Tơdah ƀuôn ala mtao kâo jing ti lăn ala anei, phung dĭng buăl kâo srăng bi blah, čiăng kơ arăng amâo dưi jao kâo kơ phung Yuđa ôh. Hơăi, ƀuôn ala mtao kâo amâo djŏ ti lăn ala anei ôh.” 37Aê Pilat lač kơ Yêsu, “Snăn ih jing mtao hĕ?” Yêsu lŏ wĭt lač, “Ih lač djŏ leh kâo jing sa čô mtao. Kyua klei anăn arăng kkiêng leh kơ kâo, leh anăn kyua klei anăn kâo hriê leh hlăm lăn ala, čiăng hưn klei sĭt nik. Grăp čô hlei pô kbiă mơ̆ng klei sĭt nik hmư̆ asăp kâo.” 38Aê Pilat lač kơ Yêsu, “Ya jing klei sĭt nik?”

Klei Phat Kđi Mdjiê kơ Yêsu

(Mat 27:15-31; Mark 15:6-20; Luk 23:13-25)

 Leh Aê Pilat lač klei anăn, ñu lŏ kbiă nao kơ phung Yuđa leh anăn lač kơ diñu, “Kâo amâo ƀuh ôh klei soh hlăm gơ̆. 39Ƀiădah diih mâo klei mưng, kâo khăng pŏk kơ diih sa čô mnă êjai hruê Knăm Klei Găn. Diih čiăng mơ̆ kâo phưi kơ diih Mtao phung Yuđa?” 40Diñu lŏ ur lač, “Amâo djŏ mnuih anei ôh, ƀiădah phưi Y-Barabas!” Y-Barabas jing sa čô mnuih knĕ.