19

1Philaj txawm kuas coj Yexu moog nplawm. 2Cov tub rog txawm muab xuav paug ntsaaj lug qhab ua ib lub mom vaajntxwv looj nwg taubhau, hab muab ib lub tsho ntev yimlaaj lug ua rua Yexu naav. 3Puab tuaj cuag nwg hab has tas, “Cov Yutai tug vaajntxwv, thov kuas koj tau zoo lauj!” hab puab ntaus nwg lub plhu. 4Philaj txawm rov tawm moog has rua cov Yutai tas, “Saib maj, kuv coj tug nuav tuaj cob rua mej sub mej txhad paub tas kuv tsw pum nwg muaj ib qho txhum le.” 5Yexu ntoo lub mom vaajntxwv kws muab xuav paug ua hab naav lub tsho ntev yimlaaj tawm lug. Philaj has rua puab tas, “Saib nawj, nwg nyob ntawm nuav.” 6Thaus cov pov thawj hlub hab cov tub teg tub taw pum Yexu, puab txawm qw nrov has tas, “Muab nwg teem rua sau khaublig ntoo, muab teem rua sau khaublig ntoo.” Philaj has rua puab tas, “Mej ca le coj nwg moog teem mej, vem kuv tsw pum nwg muaj kev txhum le.” 7Cov Yutai teb Philaj tas, “Peb muaj txuj kevcai hab lawv le txuj kevcai hov nwg tswm nyog tuag vem nwg tsaab ua Vaajtswv leej Tub.”
8Thaus Philaj nov tej lug nuav nwg yimfuab ntshai. 9Nwg nkaag moog rua huv lub tsev Plitholia hab has rua Yexu tas, “Koj tuaj hovtwg tuaj?” Tassws Yexu tsw teb le lawm. 10Philaj txhad has rua nwg tas, “Koj yuav tsw has rua kuv ib lus le lov? Koj tsw paub tas kuv muaj fwjchim tso koj dim hab muaj fwjchim muab koj teem rua sau khaublig ntoo lov?” 11Yexu teb nwg tas, “Koj yuav tsw muaj fwjchim luj dua kuv, tsuas yog pub sau ntuj lug rua koj xwb. Vem le nuav tug kws muab kuv cob rua koj txhad muaj txem luj dua koj.”
12Txwj ntawd lug Philaj nrhav kev yuav tso Yexu dim tassws cov Yutai qw nrov has tas, “Yog koj tso tug nuav koj tsw yog Xixa le kwvluag lawm. Txhua tug kws tsaab ua vaajntxwv yeej los tawm tsaam Xixa.” 13Thaus Philaj nov le ntawd, nwg txawm coj Yexu tawm lug hab nyob tsawg sau lub rooj txav txem ntawm qhov chaw kws hu tas Tshaav Pua Laag Zeb, hab lug Henplais hu tas Kanpatha. 14Nub ntawd yog nub kws npaaj ua kevcai Hlaa Dhau yog thaus taav su. Philaj has rua cov Yutai tas, “Saib nawj, mej tug vaajntxwv.” 15Puab qw nrov has tas, “Coj nwg moog, coj nwg moog, muab nwg teem rua sau khaublig ntoo.” Philaj has rua puab tas, “Kuv yuav muab mej tug vaajntxwv teem rua sau khaublig ntoo lov?” Cov pov thawj hlub teb tas, “Peb tsw muaj vaajntxwv tsuas yog muaj Xixa xwb.” 16Tes Philaj txawm muab Yexu cob rua puab coj moog teem rua sau khaublig ntoo.

Teem Yexu sau khaublig ntoo

(Mth. 27:32-44; Mk. 15:21-32; Lk. 23:26-43)

 Puab txawm coj Yexu moog. 17Yexu kwv nwg tug khaublig ntoo tawm moog rua lub chaw kws hu ua Txhaa Taubhau kws lug Henplais hu ua Kaukautha. 18Puab txawm muab Yexu teem rua sau tug khaublig ntoo hov ntawd hab muab dua ob tug teem nrug nwg ua ke ib tug ib saab, mas Yexu nyob nruab nraab. 19Philaj sau ib daim phaj hab muab ntsa rua sau tug khaublig ntoo, nyeem has tas “Yexu kws yog tuabneeg Naxale, yog cov Yutai tug vaajntxwv.” 20Cov Yutai muaj coob tau nyeem daim phaj nuav vem lub chaw kws Yexu raug muab teem hov nyob ze lub nroog, hab cov lug hov sau ua lug Henplais hab lug Latee hab lug Kili. 21Yutai cov pov thawj hlub txawm has rua Philaj tas, “Tsw xob sau tas, ‘Cov Yutai tug vaajntxwv.’ Ca le sau has tas, ‘Tug yawm nuav nwg has tas, Kuv yog cov Yutai tug vaajntxwv.’ ” 22Philaj teb tas, “Tej kws kuv sau lawd kuj tau lawm.” 23Thaus cov tub rog muab Yexu teem rua sau khaublig ntoo lawm, puab txawm muab Yexu lub tsho faib ua plaub npaug, ib tug tub rog txhad tau ib qho, tseg lub tsho saab huv. Lub tsho hov tsw muaj lej leeg, ntus hlo ua ib lub keev. 24Puab txhad sws has tas, “Peb tsw xob muab dua, peb ca le ua ntawv rhu saib leejtwg tau.” Ua le nuav txhad tav lawv le Vaajtswv tej lug has tas,
  “Puab muab kuv tej rwg tsho faib,
   kuv lub tsho puab muab ua ntawv rhu.”
Cov tub rog txhad ua le ntawd.
25Yexu nam hab tug nam hluas hab Kelaupa tug quaspuj Maivlag hab Maivlag Mantala sawv ze Yexu tug khaublig ntoo. 26Thaus Yexu pum nwg nam hab tug thwjtim kws Yexu hlub sawv ze ntawd, Yexu txawm has rua leej nam tas, “Puj 'e, tug ntawm kod yog koj tug tub.” 27Hab nwg has rua tug thwjtim hov tas, “Tug ntawm kod yog koj nam.” Tes tug thwjtim hov txawm coj Yexu nam moog nyob huv nwg tsev txwj thaus hov lug.

Yexu tuag

(Mth. 27:45-56; Mk. 15:33-41; Lk. 23:44-49)

28Dhau ntawd Yexu paub tas txhua yaam tav lawm nwg txhad has tas, “Kuv nqhes dej,” sub txhad tav lawv le Vaajtswv txujlug. 29Qhov ntawd muaj ib lub taig rau kua qaub, puab txawm muab ib lub xwb kuab raus cov kua qaub hov chob rua tug hauv paas lojkov cev moog rua Yexu lub qhov ncauj. 30Thaus Yexu txais cov kua qaub hov lawm nwg has tas, “Tav lawm lauj!” Nwg nyo hau hab tso nwg txujsa tseg.

Puab nkaug Yexu saab taav

31Nub ntawd yog nub kws npaaj rua nub Xanpatau. Cov Yutai txawm thov Philaj ca tsoo cov tuabneeg kws raug teem hov kuas luv ceg hab txu tej cev tuag moog, sub txhad tsw nyob sau tug khaublig ntoo rua nub Xanpatau, tsua qhov nub Xanpatau hov yog nub kws tseem ceeb dua huvsw. 32Yog le hov cov tub rog txhad lug tsoo tug ib le ceg hab tsoo dua ib tug kws raug teem nrug Yexu ua ke le ceg, 33mas thaus puab lug txug ntawm Yexu kuj pum tas Yexu tu sav lawm, puab txhad tsw tsoo Yexu le. 34Tassws muaj ib tug tub rog txawm xuas muv nkaug Yexu saab taav mas lug ntshaav hab dej taamswm. 35Tug kws pum le nuav kuj ua timkhawv, hab nwg tej lug timkhawv kuj yog tseeb hab nwg paub tas nwg has tseeb, sub mej txhad le ntseeg. 36Tej xwm txheej nuav tshwm lug txhad tav lawv le Vaajtswv txujlug kws has tas, “Nwg tej txhaa yuav tsw luv ib tug le.” 37Hab Vaajtswv txujlug muaj dua ib nqais has tas “Puab yuav tsaa muag saib tug kws puab xuas muv nkaug.”

Muab Yexu log

(Mth. 27:57-61; Mk. 15:42-47; Lk. 23:50-56)

38Dhau ntawd Yauxej kws yog tuabneeg huv lub moos Alimathia hab ua Yexu le thwjtim tuabywv vem nwg ntshai cov Yutai, txawm tuaj thov Philaj ca nwg muab Yexu lub cev txu. Philaj kuj kheev, Yauxej txawm tuaj txu Yexu lub cev moog. 39Nikhauntemau kws tom ntej tuaj cuag Yexu mo ntuj, kuj coj roj tsw qaab hab roj ntoo alau‑es nyaav kwvlaam peb caug kilu tuaj. 40Ob tug txhad txu Yexu lub cev lug hab muab ntaub maag qhwv cov roj tsw qaab hov rua Yexu lub cev lawv le cov Yutai kevcai log tuag. 41Ib cheeb tsaam kws teem Yexu rua sau tug khaublig ntoo hov muaj ib lub vaaj, hab lub vaaj hov muaj ib lub qhov ntxaa tshab kws tsw tau log tuag le. 42Vem nub hov yog nub npaaj rua nub Xanpatau hab lub qhov ntxaa nyob ze, ob tug txhad muab Yexu lub cev log rua huv.