19

1Snăn Aê Pilat mă Yêsu leh anăn brei phung kahan čăm gơ̆ hŏng giê. 2Phung kahan mñam sa boh đuôn mtao hŏng êruê, leh anăn bi mđua ti boh kŏ Yêsu, leh anăn diñu bi hơô gơ̆ hŏng ao jhung hrah jŭ. 3Diñu nao kơ Yêsu leh anăn lač, “Kkuh kơ ih, Ơ Mtao phung Yuđa!” Leh anăn diñu pah miêng Yêsu. 4Aê Pilat lŏ kbiă leh anăn lač kơ phung Yuđa, “Nĕ anei, kâo atăt ba gơ̆ kơ diih, čiăng kơ diih dưi thâo kâo amâo ƀuh ôh sa mta klei soh hlăm gơ̆.” 5Yêsu kbiă đua đuôn êruê leh anăn hơô ao jhung hrah jŭ. Aê Pilat lač kơ diñu, “Nĕ anei, mnuih anăn!” 6Tơdah phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung kahan kiă ƀuh gơ̆, diñu ur kraih, “Pơ̆ng ñu ti kyâo bi kal! Pơ̆ng ñu ti kyâo bi kal!” Aê Pilat lač kơ phung anăn, “Mă ba gơ̆ diih pô leh anăn pơ̆ng gơ̆ ti kyâo bi kal, kyuadah kâo amâo ƀuh ôh sa mta klei soh hlăm gơ̆.” 7Phung Yuđa lŏ wĭt lač kơ Aê Pilat, “Hmei mâo sa klei bhiăn, leh anăn tui si klei bhiăn anăn ñu năng djiê, kyuadah ñu yap ñu pô Anak Aê Diê.” 8Tơdah Aê Pilat hmư̆ klei blŭ anăn, ñu huĭ ktang hĭn. 9Ñu lŏ mŭt hlăm sang phat kđi leh anăn lač kơ Yêsu, “Mơ̆ng ih kbiă hriê?” Ƀiădah Yêsu amâo lŏ wĭt lač ôh. 10Snăn Aê Pilat lač kơ gơ̆, “Ih amâo čiăng blŭ hŏng kâo hĕ? Ih amâo thâo hĕ kâo mâo klei dưi phưi ih amâodah pơ̆ng ih ti kyâo bi kal?” 11Yêsu lŏ wĭt lač kơ Aê Pilat, “Ih amâo mâo klei dưi ngă kơ kâo ôh, tơdah Aê Diê amâo brei klei dưi anăn kơ ih. Kyuanăn hlei pô jao kâo kơ ih mâo klei soh prŏng hĭn.”
12Leh hmư̆ klei anăn Aê Pilat duah klei čiăng phưi Yêsu, ƀiădah phung Yuđa ur kraih, “Tơdah ih phưi mnuih anei, ih amâo jing mah jiăng hŏng Sêsar ôh. Grăp čô hlei pô mjing ñu pô mtao bi kdơ̆ng hŏng Sêsar yơh.” 13Tơdah Aê Pilat hmư̆ klei blŭ anăn, ñu atăt ba Yêsu ti tač leh anăn dôk gŭ ti jhưng phat kđi ti anôk arăng pia wăl tač Boh Tâo, leh anăn hlăm klei Hêbrơ arăng pia Gabatha. 14Hruê anăn jing hruê mkra Knăm Klei Găn, hlăm brô yang hruê dơ̆ng. Aê Pilat lač kơ phung Yuđa, “Nĕ anei, Mtao diih!” 15Diñu ur kraih, “Bi mdjiê hĕ ñu, bi mdjiê hĕ ñu, pơ̆ng ñu ti kyâo bi kal!” Aê Pilat lač kơ diñu, “Diih čiăng kâo pơ̆ng hĕ Mtao diih ti kyâo bi kal mơ̆?” Phung knơ̆ng khua ngă yang lŏ wĭt lač, “Hmei amâo lŏ mâo mtao mkăn ôh, knŏng hjăn Sêsar yơh.” 16Snăn Aê Pilat jao Yêsu kơ diñu, brei diñu pơ̆ng gơ̆ ti kyâo bi kal.

Arăng Pơ̆ng Yêsu Ti Kyâo Bi Kal

(Mat 27:32-44; Mark 15:21-32; Luk 23:26-43)

 Snăn diñu mă Yêsu. 17Leh anăn Yêsu kbiă nao klam kyâo bi kal gơ̆ pô, truh kơ Anôk Klang Kŏ, arăng pia hlăm klei Hêbrơ Gôlgôtha. 18Tinăn diñu pơ̆ng Yêsu ti kyâo bi kal, leh anăn mbĭt hŏng gơ̆ dua čô mkăn, sa čô tĭng điâo, sa čô tĭng hnuă, leh anăn Yêsu ti krah. 19Aê Pilat čih ti sa pŏk mdhă leh anăn dưm ti dlông kyâo bi kal. Hră anăn čih snei, “Yêsu Ƀuôn Nasaret, Mtao Phung Yuđa.” 20Lu phung Yuđa dlăng hră anăn, kyuadah anôk phung kahan pơ̆ng Yêsu ti kyâo bi kal giăm ƀuôn prŏng; leh anăn arăng čih klei anăn hŏng klei Hêbrơ, klei Latin, leh anăn klei Grĕk. 21Phung knơ̆ng khua ngă yang Yuđa lač kơ Aê Pilat, “Đăm čih ôh, ‘Mtao phung Yuđa’; ƀiădah brei čih ‘Êkei anei lač, Kâo jing Mtao phung Yuđa.’ ” 22Aê Pilat lŏ wĭt lač, “Ya klei kâo čih leh, čih leh yơh.”
23Leh phung kahan pơ̆ng Yêsu ti kyâo bi kal, diñu mă čhiăm ao gơ̆ leh anăn bi mbha pă kdrêč, sa kdrêč kơ grăp čô kahan. Diñu mă msĕ mơh ao jhung gơ̆. Ƀiădah ao jhung anăn amâo mâo ênhĭt ôh, arăng mñam mơ̆ng dlông truh ti gŭ jing knŏng sa blah. 24Snăn diñu lač hdơ̆ng diñu pô, “Đăm drei hiêk gơ̆ ôh, ƀiădah brei drei bi mđăo čiăng thâo hlei pô srăng bha.” Klei anăn čiăng bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ čih leh,
  “Diñu bi mbha čhiăm ao kâo hdơ̆ng diñu,
   leh anăn diñu bi mđăo čiăng mâo ao jhung kâo.”
25Snăn phung kahan ngă klei anăn.
 Dôk giăm kyâo bi kal Yêsu mâo amĭ Ñu leh anăn adei amĭ Ñu, H'Mari mô̆ Y-Klôpas, leh anăn H'Mari Madala.
26Tơdah Yêsu ƀuh amĭ Ñu leh anăn ƀĭng kna Ñu khăp dôk giăm, Yêsu lač kơ amĭ Ñu, “Ơ mniê, nĕ anei anak êkei ih” 27Leh anăn Ñu lač kơ ƀĭng kna anăn, “Nĕ anei amĭ ih” Leh anăn mơ̆ng mông anăn ƀĭng kna anăn atăt ba H'Mari kơ sang gơ̆ pô.

Klei Yêsu Djiê

(Mat 27:45-56; Mark 15:33-41; Luk 23:44-49)

28Leh klei anăn, kyuadah Yêsu thâo jih jang bruă ênŭm leh, čiăng bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ čih leh, Ñu lač, “Kâo mhao.” 29Tinăn mâo sa boh êlŭ bŏ hŏng êa msăm. Snăn arăng kă djao bŏ hŏng êa msăm ti giê hisôp leh anăn myơr djao anăn kơ ƀăng êgei Yêsu. 30Tơdah Yêsu mnăm leh êa msăm, Ñu lač, “Jih jang bruă ênŭm leh!” Leh anăn Ñu kkui boh kŏ leh anăn tuč ai.

Arăng Tlŏ Kju Ti Djiêu Yêsu

31Kyuadah hruê anăn jing hruê mprăp kơ Knăm Klei Găn, leh anăn amâo čiăng lui asei mlei digơ̆ ăt dôk ti kyâo bi kal êjai hruê sabat (kyuadah hruê sabat anăn jing hruê arăng mpŭ snăk), phung Yuđa akâo kơ Aê Pilat brei arăng bi joh hĕ jơ̆ng digơ̆, leh anăn mă mđuĕ hĕ digơ̆ kơ anôk mkăn. 32Snăn phung kahan hriê leh anăn bi joh hĕ jơ̆ng pô tal êlâo, leh anăn pô mkăn arăng pơ̆ng ti kyâo bi kal mbĭt hŏng Yêsu. 33Ƀiădah tơdah diñu truh kơ Yêsu leh anăn ƀuh gơ̆ djiê leh, diñu amâo bi joh ôh jơ̆ng gơ̆. 34Ƀiădah sa čô hlăm phung kahan tlŏ ti djiêu Yêsu hŏng kju, leh anăn êrah hŏng êa kbiă mtam. 35Pô ƀuh klei anăn hưn, leh anăn klei ñu hưn jing sĭt, leh anăn ñu thâo kơ ñu blŭ sĭt, čiăng kơ diih dưi đăo msĕ mơh. 36Kyuadah klei anăn truh čiăng bi sĭt Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Amâo mâo sa ƀĕ klang Ñu srăng joh ôh.” 37Leh anăn lŏ mâo Klei Aê Diê Blŭ čih mkăn, lač, “Diñu srăng dlăng kơ pô diñu tlŏ leh.”

Klei Dơr Yêsu

(Mat 27:57-61; Mark 15:42-47; Luk 23:50-56)

38Leh klei anăn Y-Yôsep ƀuôn Arimathê, jing sa čô ƀĭng kna Yêsu, ƀiădah hŏng klei hgăm kyua huĭ kơ phung Yuđa, akâo kơ Aê Pilat klei dưi mă asei mlei Yêsu. Aê Pilat brei mơh. Snăn ñu nao mă asei mlei Yêsu. 39Msĕ mơh Y-Nikôdem, pô mphŭn dô nao kơ Yêsu êjai mlam, hriê djă ba hlăm brô tlâo pluh kilô êa drao phĭ ƀâo mngưi bi lŭk hŏng êa drao alôê. 40Diñu mă asei mlei Yêsu, leh anăn păn hruôm asei mlei gơ̆ hŏng čhiăm kbuă mbĭt hŏng mnơ̆ng ƀâo mngưi, tui si klei bhiăn phung Yuđa dơr mnuih djiê. 41Mâo war mnga ti anôk phung kahan pơ̆ng Yêsu ti kyâo bi kal, leh anăn hlăm war mnga anăn mâo sa boh msat mrâo ka mâo ôh mnuih arăng dơr hlăm anăn. 42Snăn kyuadah hruê anăn jing hruê phung Yuđa mprăp kơ Knăm Klei Găn, diñu dưm Yêsu hlăm msat anăn, kyuadah msat giăm ti anôk anăn.