21

Yêsu Bi Êdah Ñu Pô kơ Kjuh Čô Phung Ƀĭng Kna

1Êdei kơ klei anăn Yêsu lŏ bi êdah Ñu pô kơ phung ƀĭng kna ti hang êa ksĭ Tiberias. Klei Ñu bi êdah Ñu pô msĕ snei. 2Y-Simôn Pêtrôs, Y-Thômas pô arăng pia Anak Ƀă Kmar, Y-Natanel ƀuôn Kana hlăm čar Galilê, phung anak êkei Y-Sêbêdê, leh anăn dua čô ƀĭng kna mkăn dôk mbĭt. 3Y-Simôn Pêtrôs lač kơ diñu, “Kâo nao dăng ñuăl.” Diñu lač kơ gơ̆, “Hmei srăng nao mbĭt hŏng ih.” Diñu kbiă leh anăn đĭ hlăm čhŏng. Diñu dăng mlam anăn, ƀiădah amâo djŏ kan ôh.
4Tơdah adiê dơ̆ng mngač, Yêsu dôk dơ̆ng ti hang; ƀiădah phung ƀĭng kna amâo thâo kral ôh pô anăn jing Yêsu. 5Yêsu lač kơ diñu, “Ơ phung hđeh, diih amâo mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng hĕ?” Diñu lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Hơăi.” 6Yêsu lač kơ diñu, “Dăng bĕ tĭng hnuă čhŏng, leh anăn diih srăng mâo kan.” Snăn diñu dăng, leh anăn diñu amâo dưi hrui ñuăl kyuadah djŏ kan lu đei. 7Ƀĭng kna pô Yêsu khăp anăn lač kơ Y-Pêtrôs, “Khua Yang yơh anăn!” Tơdah Y-Simôn Pêtrôs hmư̆ jing Khua Yang, ñu hơô čhiăm ao hyuă hdrăng kơiêng, kyuadah êlâo ñu dôk asei lưng, leh anăn ñu kdâo hlăm êa ksĭ. 8Ƀiădah phung ƀĭng kna mkăn hriê mbĭt hŏng čhŏng, hrui ñuăl êjai bŏ hŏng kan, kyuadah diñu kbưi mơ̆ng hang giăm sa êtuh met.
9Tơdah diñu truh leh ti hang, diñu ƀuh tinăn pui hdăng, mâo kan ti dlông pui anăn, leh anăn kpŭng. 10Yêsu lač kơ diñu, “Djă ba bĕ đa kan diih mrâo mă anăn.” 11Snăn Y-Simôn Pêtrôs đĭ hlăm čhŏng leh anăn hrui ñuăl kơ hang, bŏ hŏng kan prŏng, sa êtuh êma pluh tlâo drei; wăt tơdah kan jing lu dưn, ñuăl amâo tĭ ôh. 12Yêsu lač kơ diñu, “Hriê ƀơ̆ng bĕ.” Amâo mâo sa čô hlăm phung ƀĭng kna jhŏng êmuh kơ gơ̆, “Hlei ih jing?”, kyuadah diñu thâo leh kơ gơ̆ jing Khua Yang. 13Yêsu hriê, mă kpŭng, brei kơ diñu, leh anăn brei wăt kan msĕ mơh. 14Hlăk anăn jing bliư̆ tal tlâo Yêsu bi êdah Ñu pô kơ phung ƀĭng kna, leh Ñu kbiă lŏ hdĭp mơ̆ng phung djiê.

Yêsu leh anăn Y-Pêtrôs

15Leh diñu ƀơ̆ng, Yêsu lač kơ Y-Simôn Pêtrôs, “Ơ Y-Simôn anak Y-Yônas, ih khăp kơ kâo lu hĭn kơ phung anei mơ̆?” Ñu lŏ wĭt lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, ih thâo leh kâo khăp kơ ih.” Yêsu lač kơ ñu, “Kiă bĕ phung êđai biăp kâo.” 16Yêsu lŏ lač kơ ñu tal dua, “Ơ Y-Simôn anak Y-Yônas, ih khăp kơ kâo mơ̆?” Y-Pêtrôs lač kơ gơ̆, “Ơ Khua Yang, ih thâo leh kâo khăp kơ ih.” Yêsu lač kơ ñu, “Čiêm bĕ phung biăp kâo.” 17Yêsu lač kơ ñu tal tlâo, “Ơ Y-Simôn anak Y-Yônas, ih khăp kơ kâo mơ̆?” Y-Pêtrôs ênguôt kyuadah Yêsu lač kơ ñu tal tlâo, “Ih khăp kơ kâo mơ̆?” Snăn Y-Pêtrôs lač kơ gơ̆, “Ơ Khua Yang, ih thâo jih jang klei. Ih thâo leh kâo khăp kơ ih.” Yêsu lač kơ ñu, “Čiêm bĕ phung biăp kâo. 18Kâo lač kơ ih klei sĭt nik, êjai ih hlăk ai, ih hyuă kơiêng ih pô leh anăn nao ti anôk ih čiăng; ƀiădah tơdah ih mduôn, ih srăng yơr kngan, leh anăn sa čô mkăn srăng hyuă brei hdrăng kơiêng ih, leh anăn srăng atăt ba ih ti anôk ih amâo čiăng nao ôh.” 19Yêsu blŭ klei anăn čiăng bi êdah hŏng ya êlan Y-Pêtrôs srăng djiê bi guh kơang kơ Aê Diê. Leh Yêsu blŭ klei anăn, Ñu lač kơ Y-Pêtrôs, “Tui hlue kâo bĕ.”

Yêsu leh anăn Ƀĭng Kna Mkăn Anăn

20Y-Pêtrôs wir dlăng ƀuh ƀĭng kna Yêsu khăp tui hlue diñu, pô anăn knang leh ti đah da Yêsu êjai diñu dôk ƀơ̆ng huă leh anăn lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, hlei pô srăng lhiăr kơ ih?” 21Tơdah Y-Pêtrôs ƀuh gơ̆, ñu lač kơ Yêsu, “Ơ Khua Yang, bi kơ pô anei, ya srăng truh kơ ñu lĕ?” 22Yêsu lač kơ ñu, “Tơdah kâo čiăng kơ ñu dôk hdĭp tơl kâo lŏ hriê, ya yuôm klei anăn kơ ih? Bi ih, brei ih tui hlue kâo!” 23Arăng hmư̆ hing ti krah phung ayŏng adei đăo kơ ƀĭng kna anăn amâo srăng djiê ôh; Yêsu amâo tuôm lač ôh kơ ƀĭng kna anăn amâo srăng djiê, ƀiădah Yêsu lač, “Tơdah kâo čiăng kơ ñu dôk hdĭp tơl kâo lŏ hriê, ya yuôm klei anăn kơ ih?”
24Ƀĭng kna anei yơh jing pô hưn bi sĭt leh anăn čih leh jih klei anei; leh anăn drei thâo kơ klei ñu hưn jing sĭt.
25Leh anăn lŏ mâo lu klei mkăn Yêsu ngă leh; tơdah arăng čih ênŭm jih jang klei anăn, kâo mĭn wăt lăn ala amâo dưi djăp anôk ôh pioh hdruôm hră anăn.