2

Nau Tâm Nsông Ta Ƀon Kana

1Pe nar rlau jêh nây, geh nau tâm nsông ur sai ta ƀon Kana, n'gor Galilê, jêh ri geh nđâp ma mê̆ Brah Yêsu lĕ hăn ta nây. 2Brah Yêsu ndrel ma oh mon Păng bu dơi jă hăn râng lĕ. 3Tơlah hŏ lĕ jêh ndrănh play kriăk ƀâu, mê̆ Brah Yêsu lah ma Brah Yêsu: "Khân păng mâu hôm geh dak ndrănh ôh." 4Brah Yêsu lah: "Hơi mê̆, moh nau gâp geh đah ay? Mông gâp ê tât ôh." 5Mê̆ păng lah ma phung ƀư kan ta nây: "Moh nau Păng đă khân may ƀư, ƀư ro hŏ!" 6Tâm nây geh prao mlâm yăng bu mon ma lŭ, prăp n'gâr dak dŏng tâm nau rao kloh tĭng nau vay phung Yuđa, prăp ma nau ƀư kloh, ăp play yăng dơi n'gâr, dăch du rhiăng lit dak. 7Brah Yêsu đă khân păng: "Nkhŭt dak ăn bêng ăp yăng nây!" Khân păng nkhŭt ăp yăng bêng tât ta nko. 8Brah Yêsu đă đŏng khân păng: "Aƀaơ khân may chuah ăn ma nơm uănh nau tâm nsông, "khân păng chuah ăn ro. 9Lah nơm uănh nau tâm nsông chiăm dak nây plăch jêng ndrănh jêh, jêh ri mâu gĭt mbah tă ndrănh aơ (ƀiălah phung pah kan ta nây khân păng chuah dak nây hŏ gĭt ngăn jêh), pôri păng kuăl klay păng, 10jêh ri lah: "Lĕ bunuyh dŏng dak ndrănh kah lor, jêh ri lah hŏ âk jêh bu nhêt, ri mơ tât dak ndrănh rdơ̆ pakơi. Bi may, may prăp ndrănh kah aơ tât aƀaơ."
11Aơ jêng ta ƀon Kana n'gor Galilê, Brah Yêsu ƀư nau khlay lor lơn, jêng Păng mpơl nau chrêk rmah Păng nơm, jêh ri phung oh mon Păng chroh ma Păng.
12Jêh nau nây, Brah Yêsu ndrel ma mê̆ Păng, phung oh Păng jêh ri phung oh mon Păng hăn ta ƀon Kapernum gŭ ta nây djê̆ nar.

Brah Yêsu Hăn Ta Ngih Brah Phung Yuđa

13Nar nhêt sa Nau Găn phung Yuđa hŏ dăch tât jêh, Brah Yêsu hăn ta ƀon Yêrusalem. 14Tâm ngih brah, Brah Yêsu saơ geh bunuyh tăch ndrôk, biăp jêh ri plŭk, jêh ri geh bunuyh rgâl prăk gŭ tâm nây. 15Brah Yêsu buănh rse, jan mâng rpăt mprơh phung gŭ tâm ngih brah nây luh du lĕ ƀă biăp, ƀă ndrôk, păng nsrih lơi prăk phung rgâl jêh ri nklơ̆ lơi sưng khân păng. 16Brah Yêsu lah ma bunuyh tăch plŭk nây: "Sŏk lơi ndơ aơ ngluh padih, lơi njêng ngih Mbơ̆ gâp jêng ngih tăch drăp." 17Pôri phung oh mon Păng kah gĭt nau bu hŏ nchih jêh pô aơ. "Nau srôih sram ma ngih brah gĭnh rvăn gâp."
18Phung Yuđa ntơm ngơi ma Brah Yêsu pô aơ: "Kôranh ƀư pô nây, moh nau khlay may mpơl ăn hên uănh?" 19Brah Yêsu lah: "Ƀư rai lơi ngih brah aơ, tâm pe nar gâp mra ndâk păng mhe đŏng!" 20Pôri phung Yuđa lah, "Bu ndâk mon ngih brah aơ roh puăn jât ma prao năm, bi may mra rdâk tay păng tâm pe nar dơm?" 21Ƀiălah Brah Yêsu nkoch ngih brah nây jêng nâm bu săk jăn Păng nơm. 22Pôri, jêh tă bơh khĭt Brah Yêsu dâk rêh đŏng, phung oh mon Păng kah gĭt nau Păng lah nây, khân păng chroh nau bu nchih jêh ri nau Brah Yêsu hŏ lah jêh ma khân păng.
23Dôl Brah Yêsu gŭ ta ƀon Yêrusalem râng nhêt sa Nau Găn, geh âk bunuyh saơ nau khlay Brah Yêsu ƀư, khân păng chroh ma Brah Yêsu, 24Ƀiălah Brah Yêsu mâu rnơm ma khân păng ôh, yorlah Brah Yêsu gĭt năl lĕ bunuyh. 25Păng mâu dŏng nau bunuyh mbơh ôh, yorlah Păng hŏ gĭt ƀaƀă moh nau jêng tâm nuih n'hâm lĕ bunuyh.