2

Ua tshoob huv lub zog Khana

1Tau peb nub muaj tshoob huv lub zog Khana huv lub xeev Kalilai, Yexu nam kuj nyob ntawd. 2Puab kuj hu Yexu hab nwg cov thwjtim moog noj tshoob. 3Thaus cawv txwv maab taag lawm, Yexu nam has rua Yexu tas, “Puab tsw muaj cawv txwv maab lawm.” 4Yexu has rua nwg tas, “Nam puj 'e, koj thaab has ua daabtsw? Tsw tau txug kuv swjhawm.” 5Yexu nam txawm has rua cov tub qhe tas, “Ca le ua lawv le nwg has nawj.” 6Muaj rau lub hub zeb nyob ntawd rau dej swv ua kevcai ntxuav lawv le cov Yutai tej kevcai, ib lub hub rau kwvlaam yim caum lossws ib puas lib. 7Yexu txawm has rua cov tub qhe tas, “Ca le ntaus dej kuas puv nkaus cov hub hov.” Tes puab txawm ntaus dej puv nkaus txhua lub ncauj hub. 8Yexu has rua puab tas, “Ca le ntaus nqaa moog rua tug kaavxwm.” Puab txawm nqaa moog. 9Thaus tug kaavxwm swm cov dej kws txa ua cawv txwv maab lawm hab tsw paub tas coj hovtwg lug, tassws cov tub qhe kws ntaus cov dej hov paub, tug kaavxwm txawm hu tug nraug vauv lug, 10hab has rua nwg tas, “Txhua tug yeej muab cov thawj cawv txwv maab lug haus ua ntej, mas thaus haus ntau lawd le maav muab cov tw cawv txwv maab lug. Tassws koj muab cov thawj cawv txwv maab khaws ca txug taav nuav.” 11Thawj zag txujci tseem ceeb nuav Yexu ua ntawm lub zog Khana huv lub xeev Kalilai, hab ua nwg tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug. Yexu cov thwjtim kuj ntseeg nwg.
12Dhau ntawd Yexu hab nwg nam nwg cov kwv hab nwg cov thwjtim suavdawg moog rua huv lub moos Khapena‑u hab su ob peb nub hov ntawd.

Yexu ntxuav lub tuam tsev

(Mth. 21:12-13; Mk. 11:15-17; Lk. 19:45-46)

13Thaus yuav txug cov Yutai ua kevcai Hlaa Dhau, Yexu txawm moog rua nraag Yeluxalee. 14Nwg pum cov kws muag nyuj muag yaaj muag nquab hab pum cov kws pauv nyaj nyob rooj pauv nyaj ntawm lub tuam tsev. 15Nwg txawm muab hlua ua ib tug nplawm lawv cov tuabneeg hov suavdawg hab tej yaaj tej nyuj huvsw tawm ntawm lub tuam tsev moog, hab nwg xyeeb pes hlo cov kws pauv nyaj tej nyaj hab muab puab tej rooj pauv nyaj ntxeev pov tseg. 16Nwg has rua cov kws muag nquab tas, “Ca le coj tej nuav tawm moog, tsw xob muab kuv leej Txwv lub tuam tsev ua chaw ua laag ua luam.” 17Yexu cov thwjtim ncu dheev txug tej lug kws sau ca tas,
  “Kuv kub sab quas lug rua koj lub tuam tsev
   kawg daag kawg zug.”
18Cov Yutai txawm has rua nwg tas, “Koj yuav ua txujci tseem ceeb daabtsw rua peb pum tas koj muaj cai ua tau tej nuav?” 19Yexu teb puab tas, “Yog muab lub tuam tsev nuav ua puam tsuaj taag, peb nub xwb kuv yuav rov muab tsaa tau.” 20Cov Yutai txawm has tas, “Lub tuam tsev nuav puab ua tau plaub caug rau xyoo es peb nub xwb koj yuav tsaa tau dua tshab lov?” 21Tassws lub tuam tsev kws Yexu has txug hov yog has txug nwg lub cev. 22Vem le hov thaus Yexu raug muab tsaa sawv huv qhov tuag rov lug lawd, cov thwjtim txhad ncu dheev tas nwg tau has le ntawd. Mas puab txhad ntseeg Vaajtswv txujlug hab tej lug kws Yexu has hov.

Yexu paub txhua tug

23Thaus Yexu nyob huv Yeluxalee rua ncua swjhawm kws ua kevcai Hlaa Dhau hov, muaj tuabneeg coob lug ntseeg nwg vem puab pum tej txujci tseem ceeb kws nwg ua. 24Tassws Yexu tsw tso sab rua puab, tsua qhov nwg yeej paub tuabneeg txhua tug, 25hab nwg tsw cheem tsum leejtwg ua timkhawv txug tuabneeg rua nwg, tsua qhov nwg yeej paub tej kws nyob huv tuabneeg lub sab.