2

Yêsu Hăng Tơlơi Mơsêh Mơyang Pơplih Ia Jing Hĭ Tơpai Boh Kơƀâo

1Ƀơi hrơi tal klâo tơdơi kơ anŭn, hơmâo tơlơi dŏ rơkơi bơnai pơ plei Kana amăng kwar Galilê. Amĭ Yêsu pơ anŭn mơ̆n, 2laih anŭn arăng ăt jak iâu Yêsu wơ̆t hăng ƀing ding kơna Ñu nao pơ tơlơi pơdŏ anŭn mơ̆n. 3Tơdang tơpai boh kơƀâo abih laih, amĭ Yêsu laĭ hăng Yêsu tui anai, “Ƀing gơñu ƀu hơmâo tơpai boh kơƀâo dơ̆ng tah.”
4Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ơ đah kơmơi hơeng hơi, ih ƀu kiăng kơ pơđar kơ Kâo hơget tơlơi kiăng kơ ngă ôh. Aka ƀu truh mông kâo ngă tơlơi anŭn ôh.”
5Amĭ Yêsu nao laĭ kơ ƀing ding kơna sang anŭn tui anai, “Brơi kơ ƀing gih ngă bĕ tui hăng tơlơi Ñu pơđar.”
6Jĕ pơ anŭn hơmâo năm boh čeh ia pơtâo pioh kơ ƀing ană plei rao pơrơgoh gơñu pô wơ̆t hăng gơnam mơ̆n tui hăng tơlơi phiăn ƀing Yehudah. Rĭm boh čeh dưi pioh mơ̆ng sapănpluh lid truh kơ sa-rơtuh duapluh lid ia yơh.
7Yêsu pơđar kơ ƀing ding kơna anŭn tui anai, “Tuh pơbă bĕ ia amăng rĭm čeh anŭn.” Tui anŭn, ƀing gơñu tuh ia bă truh pơ tơƀuai čeh yơh.
8Giŏng anŭn, Yêsu pơđar kơ ƀing gơñu dơ̆ng tui anai, “Ră anai tuăh mă bĕ ƀiă ia anŭn ba nao pơ pô wai tơlơi ƀơ̆ng huă.”
 Tui anŭn, ƀing gơñu ngă tui yơh.
9Pô wai tơlơi ƀơ̆ng huă anŭn mơñum lăng ia hơmâo jing hĭ laih tơpai anŭn. Ñu ƀu thâo krăn ôh mơ̆ng pă tơpai anŭn tơbiă rai, samơ̆ ƀing ding kơna hơmâo tuăh laih ia anŭn thâo krăn. Giŏng anŭn, ñu iâu rai pô han tâo, 10laih anŭn laĭ tui anai, “Abih bang mơnuih ba rai kiăng kơ yua tơpai hiam hloh amơĭ hlâo, giŏng anŭn tơdơi kơ ƀing anŭn mơñum lu laih, anŭn kăh ba rai ia tơpai gap ƀrô kiăng kơ mơñum. Samơ̆ ih hơmâo djă̱ pioh tơpai hiam hloh hlŏng truh pơ ră anai.”
11Anŭn yơh jing tơlơi mơsêh mơyang blung hlâo Yêsu ngă laih amăng plei Kana amăng kwar Galilê, kiăng pơrơđah kơ tơlơi hiư̆m Yêsu jing. Tui anŭn yơh, Ñu hơmâo pơrơđah laih kơ tơlơi hiư̆m Ñu jing dưi kơtang laih anŭn ƀing ding kơna Ñu đaŏ kơ Ñu jing Pô Messiah yơh.
12Tơdơi kơ anŭn, Yêsu hăng amĭ Ñu hrŏm hăng ƀing adơi Ñu laih anŭn ƀing ding kơna Ñu trŭn nao pơ plei Kapharnaoum yơh. Pơ anih anŭn ƀing gơñu dŏ glaĭ ƀiă hrơi.

Yêsu Puh Pơđuaĭ Hĭ Ƀing Sĭ Mơnia Mơ̆ng Wăl Tơdron Sang Yang

(Mathiơ 21:12, 13; Markôs 11:15-17; Luk 19:45, 46)

13Tơdang hrơi phet Tơlơi Găn ƀing Yehudah jĕ truh laih, Yêsu đĭ nao pơ plei Yerusalaim. 14Amăng khul wăl tơdron sang yang Ñu ƀuh ƀing mơnuih sĭ mơdrô rơmô, triu, čim kơtrâo laih anŭn wơ̆t ƀing pơplih prăk mơ̆n dŏ be̱r ƀơi kơƀa̱ng gơñu. 15Tui anŭn, Yêsu mă hrĕ kuĭ jing mơ̆ng lu arăt hrĕ laih anŭn puh pơđuaĭ hĭ abih bang ƀing gơñu mơ̆ng anih sang yang anŭn wơ̆t hăng rơmô, triu yơh. Ñu tuh hĭ prăk kăk ƀing pơplih prăk bru bra ƀơi lŏn laih anŭn tơlư̆ hĭ kơƀa̱ng pơplih prăk gơñu. 16Yêsu laĭ kơ ƀing sĭ čim pơrơgŏm tui anai, “Mă pơđuaĭ hĭ bĕ abih khul čim pơrơgŏm mơ̆ng anai! Ƀing gih khŏm anăm pơjing hĭ sang Ama Kâo jing hĭ anih sĭ mơnia ôh!”
17Ƀing ding kơna Yêsu hơdơr glaĭ hiăp arăng hơmâo čih amăng Hơdrôm Hră tui anai, “Mơnuih mơnam či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo biă mă yuakơ Kâo hur har biă mă kơ tơlơi ƀing gơñu khŏm pơpŭ pơyom kơ sang Ih, Ơi Adai.”
18Giŏng anŭn, ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yehudah hơduah tơña kơ Ñu tui anai, “Hơget gru tơlơi mơsêh mơyang Ih dưi pơrơđah kơ ƀing gơmơi ƀuh kiăng kơ pơrơklă kơ tơlơi Ơi Adai jao brơi tơlơi dưi kơ Ih kiăng kơ ngă abih bang tơlơi anŭn lĕ?”
19Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Pơrai rai hĭ bĕ sang yang anai laih anŭn Kâo či pơdơ̆ng glaĭ sang anŭn amăng klâo hrơi.”
20Ƀing gơñu pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Arăng hơmâo pơkra laih sang yang anai amăng pă̱pluh-năm thŭn, tui anŭn ih ƀu či dưi pơdơ̆ng glaĭ sang anŭn kơnơ̆ng amăng klâo hrơi đôč ôh.” 21Samơ̆ sang yang Yêsu hơmâo pơhiăp anŭn jing kơčrâo kơ drơi jan Ñu pô. 22Tơdơi kơ Ñu djai laih anŭn hơdip glaĭ laih mơ̆ng mơnuih djai, ƀing ding kơna hơdơr glaĭ tơlơi Yêsu hơmâo laĭ laih tui anŭn. Giŏng anŭn, ƀing gơñu đaŏ kơ Hră Ơi Adai laih anŭn boh hiăp Yêsu hơmâo pơhiăp laih pơ anŭn hlâo adih.
23Hlak anŭn, tơdang Yêsu dŏ pơ plei Yerusalaim amăng tơlơi phet Tơlơi Găn, hơmâo lu ƀing mơnuih ƀuh laih tơlơi mơsêh mơyang Yêsu ngă laih anŭn ƀing gơñu đaŏ kơ Ñu jing Pô Messiah yơh. 24Samơ̆ Yêsu ƀu hơmâo jao hĭ Ñu pô kơ ƀing gơñu ôh, yuakơ Yêsu thâo krăn laih abih mơnuih mơnam. 25Ñu ƀu kiăng ôh kơ ƀing arăng pơruai kơ Ñu hơget tơlơi ƀing mơnuih pơkŏn pơmĭn, yuakơ Ñu thâo laih hơget tơlơi rĭm čô hlak pơmĭn.