3

Giáo sư Ni-cơ-đem

1Có một nhà lãnh đạo Do-thái thuộc phái Biệt-lập, tên là Ni-cơ-đem. 2Một buổi tối, ông đến thăm Chúa Giê-xu và nhìn nhận: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là Giáo sư Thượng Đế sai xuống, vì nếu Thượng Đế không cộng tác, chẳng ai thực hiện nổi những phép lạ Thầy đã làm.”
3Chúa Giê-xu đáp: “Đây là sự thật: nếu không tái sinh, không ai thấy được Nước Chúa.
4Ni-cơ-đem thắc mắc: “Người đã già làm cách nào tái sinh được? Không lẽ trở vào lòng mẹ để sinh ra lần nữa sao?"
5Chúa Giê-xu đáp: “Đây là chân lý: Nếu không nhờ nước và Thánh Linh sinh ra, không ai được vào Nước Chúa. 6Thể xác chỉ sinh ra thể xác; Thánh Linh mới sinh ra tâm linh. 7Ông đừng ngạc nhiên khi nghe tôi nói: Con người phải tái sinh!' 8Gió thổi hướng nào cũng được. Nghe tiếng gió, nhưng ông không biết gió đến từ đâu hay sẽ đi đâu. Người được Thánh Linh sinh thành cũng thế.”
9Ni-cơ-đem lại hỏi: “Làm sao thực hiện điều đó
10Chúa đáp: “Ông làm giáo sư dân Do-thái mà chưa hiểu điều căn bản đó sao? 11Đây là sự thật, chúng tôi nói điều chúng tôi biết, làm chứng điều chúng tôi thấy, nhưng các ông không chấp nhận. 12Tôi nói những việc dưới đất, các ông còn không tin, làm sao các ông tin được những việc trên trời? 13Không bao giờ có ai lên trời, ngoại trừ Chúa Cứu Thế từ trời xuống trần gian. 14Như Mai-sen đã treo con rắn giữa sa mạc, tôi cũng phải bị treo lên, 15đễ bất cứ người nào tin tôi đều được sự sống vĩnh cửu. 16Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh cửu. 17Thượng Đế sai con Ngài xuống đời không phải để kết tội nhưng để cứu vớt loài người.
18“Ai tin Con Thượng Đế sẽ không bị kết tội, ai không tin đã bị kết tội rồi, vì không tin nhận Con Một của Thượng Đế. 19Bị kết tội vì Ánh Sáng trời đã soi chiếu thế giới, nhưng người ta thích bóng tối hơn ánh sáng, vì họ làm những việc ám muội. 20Ai làm việc gian ác đều ghét ánh sáng, không dám đến gần ánh sáng, vì sợ tội ác mình bị phát hiện. 21Ngược lại, người làm điều chân thật thích gần ánh sáng, vì ánh sáng phát hiện công việc tốt đẹp họ làm theo ý muốn Thượng Đế.”

Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế

22Sau đó, Chúa Giê-xu và các môn đệ qua xứ Giu-đê, ở lại một thời gian để làm báp-tem cho dân chúng. 23,24Đồng thời Giăng cũng làm báp-tem tại Ê-nôn, gần Sa-liêm, thuộc lưu vực sông Giô-đanh. Lúc ấy Giăng chưa bị giam cầm.
25Một người Do-thái tranh luận với các môn đệ của Giăng về lễ báp-tem và cho rằng Chúa làm báp-tem mới có giá trị. 26Môn đệ về báo cáo với Giăng: “Thưa thầy, Người đã gặp thầy bên kia sông Giô-đanh, được thầy chứng nhận là Chiên Con của Thượng Đế, hiện đang làm báp-tem. Cả nhân dân đều theo Người!”
27Giăng đáp: “Nếu Thượng Đế không cho, không ai có khả năng làm nổi việc gì. 28Có các anh làm chứng, tôi đã nói tôi không phải Chúa Cứu Thế. Tôi chỉ là người đi trước dọn đường cho Ngài. 29Trong cuộc hôn nhân, chàng rể là nhân vật chính, còn bạn chàng rể có nhiệm vụ chuẩn bị xếp đặt mọi việc, rồi chờ đợi. Người bạn sẽ khấp khởi vui mừng khi nghe tin chàng rể đến. Đó là niềm vui của tôi.
30“Chúa phải vươt lên cao, tôi phải hạ xuống thấp. 31'Chúa từ trời đến, nên Ngài cao hơn tất cả. Còn tôi là người phàm nên chỉ biết nói việc trần gian. Chúa từ trời đến, nên siêu việt hơn mọi người. 32Chúa kể lại những điều Ngài nghe thấy, nhưng không ai tin lời chứng của Ngài. 33Ai tin lời chứng của Chúa đều nhìn nhận Thượng Đế là Nguồn Chân lý. 34Sứ giả của Thượng Đế chi rao truyền lời Thượng Đế, vì Thượng Đế ban Thánh Linh cho Ngài không giới hạn. 35Chúa Cha yêu Con Ngài và giao cho Con uy quyền tuyệt đối.
36“ Ai tin Con Thượng Đế đều được sự sống vĩnh cửu. Ai không vâng phục Ngài chẳng được sự sống ấy mà còn mang án phạt của Thượng Đế.”