3

Yêsu Pơtô Pơblang Kơ Nikodêmos

1Hlak anŭn, hơmâo sa čô mơnuih amăng grup ƀing Pharisai anăn ñu Nikodêmos. Ñu jing sa čô yom pơphan amăng ƀing khua git gai ƀing Yehudah. 2Ñu nao pơ Yêsu tơdang mlam laih anŭn laĭ tui anai, “Ơ Nai ăh, ƀing gơmơi thâo krăn Ih jing nai pơtô tơbiă rai mơ̆ng Ơi Adai, yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi ngă hơdôm tơlơi mơsêh mơyang Ih hơmâo ngă laih tơdah Ơi Adai ƀu djru brơi kơ ñu.”
3Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Kâo laĭ kơ ih kơtang biă mă, tơdah Ơi Adai ƀu ngă brơi kơ sa čô mơnuih tŭ tơkeng dơ̆ng kơ phrâo, sĭt ñu anŭn ƀu dưi mưn tŭ tơlơi git gai mơ̆ng Ơi Adai ôh.”
4Nikodêmos laĭ tui anai, “Sĭt sa čô mơnuih ƀu dưi tŭ tơkeng dơ̆ng kơ phrâo dơ̆ng tah tơdang ñu jing tha laih. Sĭt yơh, ñu ƀu dưi mŭt glaĭ pơ kian amĭ ñu tal dua kiăng kơ tŭ tơkeng rai dơ̆ng tah!”
5Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Kâo laĭ kơ ih kơtang biă mă, tŭ tơkeng tui hăng yang đăr jing aka djŏp ôh. Ƀing mơnuih mơnam khŏm tŭ tơkeng gah bơngăt yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam. Giŏng anŭn, ƀing gơñu dưi mưn tŭ tơlơi git gai mơ̆ng Ơi Adai yơh. 6Sa čô mơnuih tŭ tơkeng tui hăng yang đăr kơnơ̆ng jing mơnuih mơnam đôč, samơ̆ Yang Bơngăt Hiam yơh hrih pơjing kơnuih phrâo amăng sa čô mơnuih. 7Ih khŏm anăm dŏ kơtuă ôh kơ tơlơi Kâo laĭ anai, ‘Ƀing gih khŏm tŭ tơkeng dơ̆ng kơ phrâo mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam.’ 8Angĭn thut pơ anih pă ñu kiăng thut yơh. Ih hơmư̆ dơnai angĭn, samơ̆ ih ƀu thâo ruai ôh mơ̆ng pă ñu hlak rai ƀôdah pơpă ñu či nao. Ăt kar hăng anŭn mơ̆n, ih ƀu thâo ôh hiư̆m sa čô mơnuih tŭ tơkeng dơ̆ng yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam.”
9Nikodêmos tơña dơ̆ng tui anai, “Hiư̆m pă tơlơi anŭn dưi truh lĕ?”
10Yêsu laĭ glaĭ tui anai, “Ih jing nai pơtô kơ ƀing Israel, tui anŭn ih khŏm thâo hluh kơ hơdôm tơlơi anŭn yơh. 11Kâo laĭ kơ ih kơtang biă mă, ƀing gơmơi pơhiăp kơ tơlơi ƀing gơmơi thâo hăng ƀuh laih, samơ̆ ƀing gih ƀu đaŏ ôh kơ tơlơi ƀing gơmơi pơhiăp jing djơ̆. 12Kâo hơmâo pơruai laih hăng ƀing gih hơdôm mơta tơlơi truh ƀơi lŏn tơnah anai laih anŭn ƀing gih ƀu đaŏ kơ Kâo ôh. Tui anŭn, sĭt ƀing gih ƀu či đaŏ kơnang kơ Kâo ôh tơdah Kâo pơhiăp khul mơta tơlơi truh amăng gah adai adih! 13Ƀu hơmâo hlơi pô ôh đĭ nao pơ adai adih kiăng kơ thâo abih bang tơlơi hơmâo truh laih pơ anŭn, rơngiao kơ Kâo, Ană Mơnuih, jing Pô hơmâo trŭn rai laih mơ̆ng adai yơh.” 14Kar hăng Môseh yŏng đĭ laih ala ngă hăng ko̱ng ƀơi tơmĕh kơyâo amăng tơdron ha̱r yơh, ăt tui anŭn mơ̆n arăng či yŏng đĭ Kâo, jing Ană Mơnuih, ƀơi kơyâo bơrơkal, 15kiăng kơ hlơi đaŏ kơnang kơ Kâo dưi hơdip hlŏng lar hăng Ơi Adai amăng plei hiam.
16“Ơi Adai khăp biă mă kơ abih bang mơnuih mơnam tơl Ñu pha brơi Ană Ñu kơnơ̆ng hơmâo ha čô, kiăng kơ hlơi pô đaŏ kơ Ană anŭn, ñu anŭn ƀu či răm rơngiă hĭ ôh samơ̆ či hơdip hlŏng lar hăng Ơi Adai amăng plei hiam yơh. 17Ơi Adai pơkiaŏ rai Ană Ñu amăng lŏn tơnah anai ƀu djơ̆ kiăng kơ klă̱ kơđi kơ lŏn tơnah ôh, samơ̆ kiăng kơ pơklaih hĭ mơnuih mơnam yua mơ̆ng Ană anŭn yơh. 18Hlơi pô đaŏ kơnang kơ Ană anŭn, Ơi Adai ƀu či klă̱ kơđi kơ ñu anŭn ôh, samơ̆ hlơi pô ƀu đaŏ kơnang ôh kơ Ñu, Ơi Adai hơmâo klă̱ kơđi laih kơ ñu anŭn, yuakơ ñu ƀu đaŏ kơnang ôh kơ Ană Ơi Adai kơnơ̆ng ha čô. 19Anai yơh jing tơhơnal tơlơi yua hơget Ơi Adai klă̱ kơđi mơnuih mơnam: Pô kar hăng tơlơi bơngač hơmâo rai laih pơ lŏn tơnah anai, samơ̆ mơnuih mơnam khăp ngă tơlơi sat ƀai kar hăng khăp kơ tơlơi kơnăm mơmŏt, hloh kơ tơlơi đuaĭ tui Pô jing kar hăng tơlơi bơngač anŭn, yuakơ bruă mơnuă ƀing gơñu ngă jing sat ƀai. 20Hlơi pô ngă sat ƀai ñu anŭn pơrơmut kơ Pô jing kar hăng tơlơi bơngač, laih anŭn ƀu či nao pơ Ñu ôh, yuakơ ñu huĭ kơ Pô anŭn pơrơđah hĭ tơlơi bruă sat ƀai ñu hơmâo ngă laih. 21Samơ̆ hlơi pô ngă tui hăng tơlơi bruă jing sĭt, ñu anŭn nao pơ Pô jing kar hăng tơlơi bơngač yơh, kiăng kơ arăng dưi ƀuh rơđah rơđo̱ng bruă mơnuă ñu ngă, yuakơ ñu hơmâo ngă laih tui hăng tơlơi Ơi Adai kiăng.”

Yôhan Pơruai Kơ Ƀing Arăng Kơ Tơlơi Yêsu

22Tơdơi kơ anŭn, Yêsu hăng ƀing ding kơna Ñu nao pơ kwar Yudea, jing anih Ñu hơmâo mông hăng ƀing gơ̆ laih anŭn kơčrâo brơi kơ ƀing gơ̆ ngă baptem kơ ƀing arăng. 23Hlak anŭn, Yôhan ăt ngă brơi baptem kơ arăng mơ̆n pơ plei Ainôn jĕ plei Salim, yuakơ pơ anih anŭn hơmâo lu ia laih anŭn lu mơnuih ăt dŏ rai kiăng tŭ baptem yua mơ̆ng ñu. 24Tơlơi anŭn truh laih hlâo kơ arăng mă krư̆ hĭ Yôhan amăng sang mơnă yơh. 25Hơmâo tơlơi pơrơjăh tŏng krah ƀing ding kơna Yôhan hăng sa čô Yehudah pơkŏn kơ tơlơi phiăn rao pơrơgoh. 26Ƀing gơñu nao pơ Yôhan hăng laĭ pơthâo tui anai, “Ơ Nai ăh, Pô rai bưp ih pơ gah adih ha̱ng ia Yurdan, jing Pô ih hơmâo pơruai laih hăng ƀing gơmơi, ră anai Ñu hlak dŏ ngă brơi baptem, laih anŭn lu mơnuih dơ̆ng nao pơ Ñu hloh kơ nao pơ ih.”
27Yôhan pơhiăp tui anai, “Tơlơi anŭn huaĭ hơget gĕt ôh, yuakơ sa čô mơnuih dưi jing hĭ yom pơphan kơnơ̆ng tơdang Ơi Adai pha brơi kơ ñu đôč yơh. 28Gih pô dưi pơkơjăp kơ tơlơi kâo laĭ tui anai, ‘Kâo pô ƀu djơ̆ Krist ôh, samơ̆ Ơi Adai pơkiaŏ rai laih kâo kiăng prap pre ƀing mơnuih kiăng kơ ju̱m Ñu.’ 29Ƀơi tơlơi pơdŏ, neh hơđŭ anŭn lŏm kơ met han anŭn yơh. Pô gơyut jing pô dŏ dơ̆ng hăng dŏ tơguan kơ met han kiăng kơ rai hơ̆k mơak biă mă tơdang ñu hơmư̆ asăp met han pơhiăp. Ăt kar kaĭ mơ̆n, kâo mơak biă mă kơ mơta tơlơi ih hơmâo pơruai laih kơ kâo. 30Yêsu khŏm jing yom prŏng tui; kâo khŏm jing ƀu yom tui yơh.”

Pô Rai Mơ̆ng Adai Adih

31Yôhan laĭ dơ̆ng tui anai, “Yêsu jing Pô rai laih mơ̆ng gah adai jing yom prŏng hloh kơ abih bang mơnuih yơh. Pô tơbiă rai mơ̆ng amĭ ama ƀơi lŏn tơnah anai jing kơnơ̆ng jing mơnuih mơnam laih anŭn pơhiăp hơdôm tơlơi truh amăng lŏn tơnah anai đôč yơh. Samơ̆ yuakơ Pô anŭn tơbiă rai mơ̆ng adai adih, Ñu anŭn jing yom prŏng hloh kơ abih bang mơnuih yơh. 32Ñu pơruai kơ hơdôm mơta tơlơi Ñu hơmâo ƀuh hăng hơmư̆ laih amăng adai adih, samơ̆ hơmâo ƀiă mơnuih biă mă hơmư̆ kơ tơlơi Ñu pơruai anŭn. 33Hlơi pô hơmâo tŭ ju̱m laih kơ mơta tơlơi Ñu hơmâo pơruai laih, ñu anŭn pơrơklă kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo pơhiăp laih jing sĭt yơh. 34Ƀing ta thâo krăn anŭn jing sĭt, yuakơ Pô Ơi Adai hơmâo pơkiaŏ rai laih jing Pô pơtô tơlơi pơhiăp Ơi Adai yơh, laih anŭn ăt yuakơ Ơi Adai ngă brơi kơ Yang Bơngăt Hiam kơčrâo brơi rĭm mơta tơlơi Ñu pơhiăp hăng ngă yơh. 35Yang Ama khăp kơ Yang Ană laih anŭn hơmâo ngă brơi laih kơ Ñu git gai abih bang tơlơi. 36Hlơi pô đaŏ kơ Yang Ană, ñu anŭn či hơdip hăng Ơi Adai hlŏng lar, samơ̆ hlơi pô hơngah ƀu đaŏ ôh kơ Yang Ană, ñu anŭn ƀu či hơdip hăng Ơi Adai ôh, samơ̆ Ơi Adai či hil kơ ñu laih anŭn či pơkơhma̱l hĭ ñu hlŏng lar.”