5

Brah Yêsu Ƀư Bah Bunuyh Rvĕn

1Geh du nar phung Yuđa ƀư nau nhêt sa, Brah Yêsu hăn ta ƀon Yêrusalem. 2Ta ƀon Yêrusalem nây dăch mpông biăp geh du nglao dak, nau Hêbrơ rnha Ƀêtesđa, jŭm nglao nây geh prăm ntŭk ndring. 3Ta ndring nây geh âk ngăn bunuyh ji kuet gŭ bêch, ƀaƀă bunuyh chieh măt, ƀaƀă rvĕn, ƀaƀă geh jâng ti siăr gŭ kâp rbuh dak, 4yorlah geh tông păr Brah Ndu jŏ jŏ du tơ̆ jŭr ƀư rbuh dak nglao, lah rbuh dak mbu nơm jŭr lor, nau ji păng dơi bah, nđâp tơlah păng ji hâu kđôi lĕ. 5Ntŭk nây geh du huê bunuyh ji hŏ jŏ, pe jât ma pham năm. 6Tơlah Brah Yêsu saơ păng gŭ bêch, păng gĭt jêh nơm nây ji hŏ jŏ năm, păng lah: "May ŭch bah lĕ?" 7Bunuyh ji nây lah: "Ơ Kôranh Brah, lah tât rbuh dak nglao mâu geh bunuyh jŭr nđuh an gâp tâm dak, lah gâp tât ta nây, hŏ geh jêh bunuyh jŭr lor ma gâp." 8Brah Yêsu lah ma păng: "Dâk hom, tuy sưng may hăn sĭt!" 9Ƀâtlât, bunuyh ji bah ro, păng tuy sưng hăn sĭt. Nar nây jêng nar Saƀat (nar pơh).
10Phung Yuđa lah ma bunuyh mhe bah ji nây: "Nar aơ jêng nar Saƀat mâu vay ôh may tuy sưng may pô nây." 11Ƀiălah bunuyh mhe bah nây lah: "Nơm ƀư bah nau ji gâp lah ma gâp, tuy hom sưng may jêh ri hăn." 12Khân păng ôp: "Mbu nơm lah ma may tuy hom sưng may, jêh ri hăn?" 13Ƀiălah bunuyh mhe bah nây mâu gĭt năl ôh nơm ƀư bah păng, yorlah Brah Yêsu du jêh dôl geh phung âk ta nây. 14Jêh ta nây, Brah Yêsu mâp đŏng bunuyh mhe bah nây tâm ngih Brah, jêh ri lah ma păng: "Nau ji may hŏ bah jêh, lơi hôm may ƀư tih ôh, klach lah nau djơh mhĭk tât đŏng ma may lơ hâu jêr lơn!" 15Bunuyh nây hăn nkoch ăn ma phung Yuđa gĭt nau Brah Yêsu hŏ ƀư bah nau ji păng. 16Phung Yuđa ŭch ƀư mhĭk ma Brah Yêsu, yor nau păng ƀư bah bunuyh ji tâm nar Saƀat. 17Ƀiălah Brah Yêsu lah đŏng ma khân păng: "Mbơ̆ gâp ƀư kan tât nar aơ, gâp ƀư kơt nây lĕ." 18Yor ri phung Yuđa lơ hâu joi nau ŭch ƀư khĭt Brah Yêsu, mâu geh knŏng tih tâm nar Saƀat dơm ôh, ƀiălah geh lĕ yor nau Brah Yêsu kuăl Brah Ndu jêng Mbơ̆ Păng, pôri ăn Păng nơm tâm ban ma Brah Ndu.
19Pôri, Brah Yêsu lah ma khân păng: "Nanê̆, nanê̆ gâp lah ngăn khân may, mâu geh kan Kon đơi ƀư êng ôh, knŏng ƀư moh nau Kon saơ Mbơ̆ ƀư, yorlah lĕ kan Mbơ̆ ƀư, Kon ƀư tâm ban. 20Mbơ̆ rŏng ma Kon, Păng ntĭm ma Kon lĕ kan Păng hŏ ƀư, jêh ri Păng ntĭm ma Kon lĕ kan toyh lơn ma nây đŏng, gay ăn khân may hih rhâl nau khlay. 21Tâm ban ma Mbơ̆ rlay bunuyh khĭt ăn khân păng dâk rêh đŏng, jêh ri ăn nau rêh ma khân păng, pô nây lĕ, Kon ăn nau rêh ma mbu nơm Păng ŭch. 22Mbơ̆ mâu phat dôih lĕ bunuyh ôh, ƀiălah Păng jao lĕ nau dơi phat dôih ma Kon. 23Gay lĕ bunuyh yơk ma Kon, tâm ban yơk ma Mbơ̆ lĕ. Mbu nơm mâu yơk mbah ma Kon, jêng păng mâu yơk mbah lĕ ma Mbơ̆, nơm hŏ njuăl Kon. 24Nanê̆, nanê̆ gâp lah ma khân may, mbu nơm iăt nau gâp ngơi jêh ri chroh Nơm hŏ njuăl gâp, păng geh nau rêh n'ho ro, mâu hôm mâp nau phat tât ta nau ôh, ƀiălah păng hŏ rgăn lơi jêh nau khĭt jêh ri hăn tât ta nau rêh."

Nau Dâk Rêh Đŏng

25"Nanê̆, nanê̆ gâp lah ma khân may, mông tât jêh ri hŏ tât jêh, lah phung khĭt mra tăng bâr Kon Brah Ndu, jêh ri mbu nơm tăng bâr Păng mra rêh. 26Yorlah Mbơ̆ geh nau rêh tâm Păng nơm, pôri Păng ăn đŏng nau rêh Păng ma Kon Păng nơm, jêng geh tâm ban lĕ. 27Mbơ̆ hŏ ăn jêh ma Kon nau dơi ƀư nau phat dôih ma bu, yorlah Kon hŏ dơn nau jêng Kon Bunuyh. 28Lơi dĭng khân may hih rhâl ôh nau aơ, yor mông lĕ tât lĕ rngôch bunuyh khĭt gŭ tâm môch tăng bâr Kôranh Brah, khân păng luh du, 29mbu hŏ ƀư ueh dâk rêh đŏng dơi geh nau rêh ngăn, mbu hŏ ƀư mhĭk dâk rêh đŏng jêh ri dơn nau phat dôih. 30Gâp mâu dơi ƀư êng gâp nơm du ntil kan ôh. Gâp phat dôih tĭng nau gâp tăng, jêh ri nau gâp phat dôih jêng nau sŏng. Yorlah gâp mâu joi tĭng nau gâp ŭch, ƀiălah joi tĭng nau ŭch Nơm tơm njuăl gâp.
31"Lah gâp mbơh êng gâp nơm, nau mbơh nây mâu khư ma nau chroh ôh. 32Geh bunuyh êng nkoch ma gâp, jêh ri gâp gĭt bunuyh nkoch ăn ma gâp nây jêng khư ma nau chroh. 33Khân may hŏ njuăl jêh bunuyh hăn ôp Y-Yôhan, pôri păng yơh nkoch nau nây jêng ngăn. 34Mâu di ôh gâp ŭch geh nau bunuyh mbơh nanê̆, ƀiălah gâp lah pô nây gay ma khân may dơi klaih. 35Y-Yôhan jêng ŭnh kđen mpoh hit jêh ri ang, khân may ŭch geh nau maak ƀât dôl geh nau ang păng. 36Ƀiălah gâp geh nau mbơh toyh lơn ma nau Y-Yôhan mbơh ma gâp yorlah lĕ kan Mbơ̆ hŏ ăn, gâp ƀư ăn nŭm lĕ kan gâp hŏ ƀư nây, jêng mbơh nau Mbơ̆ hŏ njuăl gâp. 37Mbơ̆ nơm hŏ njuăl gâp ăt Păng mbơh lĕ gâp. Khân may ê mâp tăng bâr Păng, ê mâp saơ muh măt Păng. 38Jêh ri nau Păng ngơi mâu gŭ tâm khân may ôh, yorlah khân may mâu chroh ôh ma Păng jêng Nơm hŏ njuăl gâp. 39Khân may mĭn uănh jêh Nau Brah Ndu Ngơi, khân may mĭn yor nau nây dơi geh nau rêh n'ho ro. Nau Brah Ndu Ngơi nây yơh mbơh gâp. 40Ƀiălah khân may mâu ŭch văch sŏk dơn ôh tă bơh gâp gay ma dơi geh nau rêh. 41Gâp mâu dơn ôh nau chrêk rmah tă bơh bunuyh ăn. 42Yorlah gâp gĭt jêh mâu geh nau rŏng ma Brah Ndu tâm khân may ôh. 43Gâp văch tâm amoh Mbơ̆ gâp, ƀiălah khân may mâu rom gâp ôh. Lah geh bunuyh êng văch tâm amoh êng păng nơm, ri mơ khân may mra rom Păng. 44Mâm khân may dơi chroh dôl khân may tâm rnê êng ndrăng nơm, jêh ri mâu joi ôh nau tâm rnê bơh knŏng du huê Brah Ndu? 45Lơi dĭng khân may mĭn ôh gâp mra phong khân may ta năp Brah Ndu, ƀiălah bunuyh mra phong khân may, jêng Y-Môis, ma păng nây khân may kâp gân. 46Tơlah khân may chroh jêh ma Y-Môis, khân may mra chroh ma gâp tâm ban lĕ, yorlah păng nchih jêh nau di ma gâp. 47Ƀiălah, lah khân may mâu chroh ôh nau Y-Môis nchih, mâm khân may dơi chroh nau gâp?"