5

Bên ao Bê-tết-đa

1Sau đó, Chúa Giê-xu lên Giê-ru-sa-lem dự một kỳ lễ của người Do-thái. 2Tại thủ đô, gần Cửa Chiên có ao Bê-tết-đa, chung quanh ao có năm vòm cổng.
3Rất đông người bệnh tật như mù, què, tê liệt nằm chờ chung quanh ao. (Họ chờ nước giao động để nhảy xuống ao, 4Vì tin rằng thỉnh thoảng một thiên sứ của Chúa xuống khuấy động mặt nước, lúc ấy người nào xuống ao đầu tiên, dù mắc bệnh gì cũng được lành). 5Trong số bệnh nhân, có một người đau đã ba mươi tám năm. 6Chúa Giê-xu nhìn thấy, biết anh mắc bệnh kinh niên, nên Ngài hỏi: “Anh muốn được lành không?”
7Người bệnh đáp: “Thưa ông, chẳng có ai đưa tôi xuống ao khi nước động. Lúc tôi đến nơi, đã có người xuống trước tôi rồi!”
8Chúa Giê-xu bảo: “Anh cứ đứng lên, vác nệm đi về nhà!” 9Người bệnh tức khắc được lành, cuốn nệm mang đi.
Hôm ấy nhằm ngày thứ bảy.
10Người Do-thái ngăn anh lại: “Hôm nay là ngày lễ, anh không được phép mang nệm đi như thế!”
11 Anh đáp: “Chính người chữa bệnh cho tôi bảo tôi vác nệm về nhà!”
12Họ ngạc nhiên: “Ai dám bảo anh như thế?”
13Nhưng anh không biết người chữa bệnh cho mình là ai, vì Chúa Giê-xu đã đi lẫn vào đám đông. 14Một lúc sau, Chúa gặp lại anh trong Đền thờ, liền căn dặn: “Đã lành bệnh rồi, từ nay anh đừng phạm tội nữa, để khỏi sa vào tình trạng thê thảm hơn trước.”
15Anh liền đi báo cáo cho người Do-thái biết Chúa Giê-xu đã chữa bệnh cho anh.
16Do đó, các nhà lãnh đạo Do-thái hạch tội Chúa vì Ngài chữa bệnh trong ngày lễ. 17Nhưng Chúa đáp: “Trước nay, Cha tôi luôn luôn làm việc thiện, tôi cũng làm việc thiện như Ngài.” 18Các nhà lãnh đạo Do-thái càng muốn giết Chúa, vì chẳng những ‘phạm ngày lễ’, Ngài còn gọi Thượng Đế là Cha, chứng tỏ mình bình đẳng với Thượng Đế.

Uy quyền của Chúa Cứu Thế

19Chúa Giê-xu dạy tiếp: “Tôi cho các ông biết: Con Thượng Đế không thể tự mình làm việc gì, nhưng chỉ làm những việc Con thấy Cha làm. Bất kỳ Cha làm việc gì, Con cũng làm như thế. 20Cha yêu Con, chỉ dẫn cho Con mọi việc Cha làm. Cha sẽ chỉ cho Con những việc kỳ diệu hơn nữa, làm các ông kinh ngạc vô cùng. 21Như Cha đã kêu người chết sống lại, thì người nào Con muốn, Con cũng sẽ cho họ sống lại. 22Cha không xét xử ai hết, vì đã giao trọn quyền xét xử cho Con, 23để mọi người biết tôn kính Con cũng như tôn kính Cha. Ai không tôn kính Con cũng không tôn kính Cha, là Đấng sai Con xuống đời.
24“Tôi quả quyết: Ai nghe lời tôi mà tin Đấng đã sai tôi thì được sự sống vĩnh cửu. Người ấy không bị kết tội, nhưng đã thoát chết mà vào cõi sống. 25Tôi nhấn mạnh: đã đến lúc người chết nghe tiếng gọi của Con Thượng Đế; người nào lắng lòng nghe sẽ được sống. 26Thượng Đế là Nguồn Sống, nên Con Ngài cũng là Nguồn Sống. 27Thượng Đế đã giao quyền xét xử loài người cho Con, vì Con Thượng Đế chịu làm Con người.
28“Các ông đừng ngạc nhiên, sắp đến giờ mọi người chết nằm dưới mộ sẽ nghe tiếng gọi của Con Thượng Đế, 29và bước ra khỏi mộ. Người làm điều thiện sống lại để được sống mãi còn người làm ác sống lại để chịu hình phạt.
30“Tôi không thể tự mình làm điều gì, tôi chỉ xét xử theo điều tôi đã nghe nơi Thượng Đế. Tôi xét xử công minh, vì tôi không theo ý mình, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.
31“Nếu tôi tự làm chứng cho mình, các ông cho là không đáng tin. 32Nhưng có Thượng Đế chứng cho tôi, tôi biết lời chứng của Ngài là thật.
33“Các ông đã cử người đến phỏng vấn Giăng, và Giăng đã trình bày sự thật về tôi. 34Tuy tôi không cần nhờ lời chứng của người nào, nhưng tôi nhắc đến Giăng để các ông tin và được cứu. 35Giăng là bó đuốc thắp sáng một thời gian, và các ông vui lòng tạm hưởng ánh sáng ấy.
36“Tuy nhiên, tôi còn có bằng chứng mạnh hơn. Tôi muốn nói đến những công tác Thượng Đế giao cho tôi thực hiện. Các việc ấy chứng tỏ tôi là Sứ giả của Thượng Đế.
37“Chính Thượng Đế cũng làm chứng cho tôi. Các ông chẳng hề nghe tiếng phán của Thượng Đế, cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt Ngài. 38Các ông không vâng giữ lời Thượng Đế trong lòng, vì không tin Sứ giả của Ngài.
39“Các ông nghiên cứu Thánh Kinh, vì tướng nhờ cố gắng học hỏi mà được sự sống vĩnh cửu. Chính Thánh kinh cũng làm chứng về tôi, 40nhưng các ông không muốn đến với tôi đi nhận sự sống.
41“Tôi không cần các ông ca tụng. 42Tôi biết các ông chẳng có lòng kính mến Thượng Đế. 43Tôi nhân danh Thượng Đế đến đây, nhưng các ông không tiếp nhận tôi. Ngược lại, các ông sẵn sàng hoan nghênh người không được Thượng Đế sai phái. 44Các ông tin tôi sao được, khi các ông vẫn thích đề cao người khác, để rồi họ đáp lễ ca tụng các ông, chứ không lưu ý đến lời khen chê của Thượng Đế!
45“Các ông đừng tưởng tôi sẽ tố cáo các ông trước mặt Thượng Đế. Không, chính Mai-sen, người các ông vẫn ngưỡng mộ, sẽ tố cáo các ông. 46Các ông cũng chẳng tin Mai-sen đâu! Nếu tin Mai-sen, các ông cũng tin tôi, vì Mai-sen đã viết về tôi. 47Nhưng các ông không tin lời Mai-sen chép, làm sao tin lời nói của tôi?”