5

Khu mob ntawm lub paag dej

1Dhau ntawd txug ib lub caij kws cov Yutai ua kevcai, Yexu txawm moog rua nraag Yeluxalee. 2Ntawm Rooj Loog Yaaj huv Yeluxalee muaj ib lub paag dej kws lug Henplais hu tas Npexatha, muaj tswb lub tsev su nraim tshaav. 3Huv tej tsev hov muaj tuabneeg mob pw coob coob, tug dig muag, tug ceg tawv hab tug tuag cev muaj taag huvsw. 5Muaj ib tug yawm mob tau peb caug yim xyoo lug lawm nyob hov ntawd. 6Thaus Yexu pum nwg hab paub tas nwg pw ntawd ntev lug lawm, Yexu txawm has rua nwg tas, “Koj puas xaav zoo hlo?” 7Tug yawm mob hov teb Yexu tas, “Yawm hlub, thaus dej saamswm ndaas, tsw muaj leejtwg muab kuv raus rua huv paag dej. Thaus kuv saamswm yuav nqeg moog rua huv, lwm tug tub nqeg moog ua ntej lawm.” 8Yexu has rua nwg tas, “Ca le sawv tseeg hab nqaa hlo koj lub chaw pw hab moog kev.” 9Taamswm ntawd nwg txawm zoo hlo hab nwg nqaa nwg lub chaw pw hab moog kev. Nub ntawd yog nub Xanpatau.
10Cov Yutai txawm has rua tug kws mob zoo hov tas, “Nub nua yog nub Xanpatau, qhov kws koj nqaa koj lub chaw pw kod kuj txhum kevcai lawm.” 11Tug yawm hov teb puab tas, “Tug kws khu kuv zoo has rua kuv tas, ‘Ca le nqaa hlo koj lub chaw pw hab moog kev.’ ” 12Puab txawm nug nwg tas, “Tug yawm kws has kuas koj nqaa hlo koj lub chaw pw moog yog leejtwg?” 13Tug kws mob zoo hov kuj tsw paub tas yog leejtwg, tsua qhov Yexu tub ncaim huv cov tuabneeg coob coob hov moog lawm. 14Lug rua tom qaab, Yexu ntswb tug yawm hov ntawm lub tuam tsev Yexu txawm has rua nwg tas, “Saib maj, koj tub zoo lawm. Tsw xob ua txhum dua lawm sub txhad tsw muaj xwm txheej phem dua le nuav lug raug koj.” 15Tug yawm hov txhad tawm moog has rua cov Yutai tas tug kws khu nwg zoo yog Yexu. 16Vem le nuav cov Yutai txhad tswm txom Yexu tsua qhov nwg ua tej nuav rua nub Xanpatau. 17Tassws Yexu has rua puab tas, “Kuv leej Txwv tseed ua num tsw tu ncua, kuv kuj ua hab.” 18Vem le nuav cov Yutai yimfuab nrhav kev txuv Yexu, tsw yog vem qhov kws nwg tsw ua lawv le tej kevcai nub Xanpatau xwb, tassws nwg tseed hu Vaajtswv ua leej Txwv yaam le nwg sws luag zog le Vaajtswv ntaag.

Leej Tub le fwjchim

19Yexu has rua puab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, leej Tub yeej ua tsw tau ib yaam daabtsw lawv le nwg lub sab, tsuas yog nwg ua tej kws nwg pum leej Txwv ua xwb, vem leej Txwv ua yaam twg, leej Tub kuj ua ib yaam le ntawd. 20Tsua qhov leej Txwv hlub leej Tub hab qha txhua yaam kws nwg ua rua leej Tub pum. Hab leej Txwv yuav qha tej num kws luj dua le ntawd rua leej Tub pum, mas mej yuav xaav tsw thoob. 21Leej Txwv tsaa cov tuabneeg tuag sawv rov lug hab pub txujsa rua puab le caag, leej Tub kuj yuav pub txujsa rua cov kws nwg xaav pub ib yaam le ntawd. 22Leej Txwv tsw txav txem rua leejtwg, tassws nwg muab qhov kws txav txem cob rua leej Tub, 23sub txhua tug txhad le fwm leej Tub ib yaam le fwm leej Txwv. Tug kws tsw fwm leej Tub tug hov kuj tsw fwm leej Txwv kws khaiv leej Tub lug. 24Kuv has tseeb rua mej tas, tug kws noog kuv lug hab ntseeg tug kws khaiv kuv lug mas tug hov kuj tau txujsa ib txhws tsw kawg. Nwg yuav tsw raug txav txem, nwg tub hlaa txujkev tuag moog tau txujsa lawm.
25“Kuv has tseeb rua mej tas lub swjhawm saamswm lug hab tub lug txug lawm mas cov tuabneeg tuag yuav nov Vaajtswv leej Tub lub suab hab cov kws tau nov yuav muaj txujsa nyob. 26Tsua qhov leej Txwv muaj txujsa rua huv nwg tug kheej le caag, nwg kuj pub leej Tub muaj txujsa rua huv leej Tub tug kheej ib yaam le ntawd, 27hab pub leej Tub muaj fwjchim txav txem, tsua qhov nwg kuj yog Tuabneeg leej Tub. 28Tsw xob phemfwj rua tej nuav le, vem tas lub swjhawm saamswm lug mas txhua tug kws nyob huv qhov ntxaa yuav nov leej Tub lub suab 29hab yuav tawm lug. Cov kws ua zoo yuav sawv lug tau txujsa, cov kws ua phem yuav sawv lug raug txav txem.”

Yexu cov timkhawv

30“Kuv yuav ua ib yaam daabtsw lawv le kuv lub sab tsw tau. Kuv tau nov le caag kuv kuj txav txem le ntawd. Kuv yeej txav txem ncaaj tsua qhov kuv tsw ua lawv le kuv lub sab xwb tassws ua lawv le tug kws khaiv kuv lug lub sab. 31Yog kuv rov ua timkhawv txug kuv tug kheej, kuv tej lug timkhawv kuj tsw tseeb. 32Muaj dua ib tug ua timkhawv txug kuv, hab kuv paub tas tej lug timkhawv kws nwg ua txug kuv hov muaj tseeb. 33Mej tub tso tuabneeg moog cuag Yauhaa, hab Yauhaa kuj ua timkhawv txug qhov tseeb. 34Kuv tsw yuav tuabneeg le lug timkhawv. Kuv has tej nuav sub mej txhad dim. 35Yauhaa yog lub teeb kws taws ci laam quas lug hab mej kuj zoo sab xyiv faab rua Yauhaa qhov kaaj ib nyuas ntu. 36Tassws tej lug timkhawv kws kuv muaj luj dua Yauhaa tej lug timkhawv, tsua qhov tej num kws leej Txwv muab cob rua kuv ua kuas tav, yog tej num kws kuv saamswm ua nuav, ua timkhawv txug kuv tas leej Txwv khaiv kuv lug. 37Hab leej Txwv kws khaiv kuv lug kuj ua timkhawv txug kuv. Mej tsw tau nov nwg lub suab hab tsw tau pum nwg lub cev, 38hab mej tsw muaj nwg tej lug nyob ruaj rua huv mej, tsua qhov mej tsw ntseeg tug kws leej Txwv khaiv lug. 39Mej tshawb nrhav Vaajtswv txujlug tsua qhov mej xaav tas yuav ntswb txujsa ib txhws tsw kawg huv txujlug ntawd. Txujlug hov kuj ua timkhawv txug kuv, 40tassws mej tsw yeem lug cuag kuv sub txhad tau txujsa.
41“Kuv tsw txais koob meej ntawm tuabneeg. 42Tassws kuv paub tas mej tsw hlub Vaajtswv. 43Kuv tuaj huv kuv leej Txwv lub npe los mej tsw leeg yuav kuv. Yog luas tuaj huv puab tug kheej lub npe, mej kuj leeg yuav tug hov. 44Mej yuav ua le caag ntseeg tau kuv vem mej tau tej koob meej kws ib leeg muab rua ib leeg, tsw yog nrhav lub koob meej kws Vaajtswv kws yog tuab tug Vaajtswv muab? 45Tsw xob xaav tas kuv yuav kom mej rua leej Txwv. Muaj ib tug kom mej lawm yog Mauxe kws mej muaj sab vaam. 46Yog mej ntseeg Mauxe, mej kuj yuav ntseeg kuv, tsua qhov Mauxe tub sau qha txug kuv. 47Yog mej tsw ntseeg tej kws Mauxe sau tseg, mej yuav ua le caag ntseeg tau kuv tej lug?”