5

Yexus Kho Mob Ntawm Lub Pasdej

1Tom qab ntawd, thaum txog lub caij uas cov Yudais ua kevcai, Yexus txawm mus rau nram lub nroog Yeluxalees. 2Nyob hauv lub nroog Yeluxalees muaj ib lub pasdej nyob ze ze ntawm lub Roojvag Yaj thiab muaj tsib lub qabkhav nyob ncig lub pasdej; qhov chaw ntawd lus Henplais hu ua Npexathas. 3Muaj ib co neeg mob coob coob tuaj pw hauv tej qabkhav ntawd, cov neeg dig muag, cov neeg cegtawv thiab cov neeg tuag tes tuag taw. Lawv tuaj nyob ntawd tos saib thaum twg lub pasdej ntas. 4Rau qhov tus Tswv ib tug timtswv pheej los do lub pasdej ntawd. Thaum lub pasdej ntawd ntas, yog tus neeg mob twg xub nqis mus rau hauv lub pasdej, ces tus ntawd tej mob zoo. 5Muaj ib tug txivneej mob tau peb caug yim xyoo lawm, nws tuaj pw ntawm lub pasdej ntawd. 6Yexus pom nws pw ntawd, Yexus paub hais tias nws mob tau ntev los lawm; Yog li ntawd, Yexus thiaj nug nws hais tias, “Koj puas xav zoo?”
7Nws teb Yexus hais tias, “Tus tswv, thaum dej ntas tsis muaj leejtwg pab tuav kuv mus rau hauv lub pasdej; thaum kuv tabtom yuav nqis mus rau hauv, twb muaj lwm tus xub nqis ua kuv ntej mus rau hauv lawm.”
8Yexus hais rau nws hais tias, “Koj cia li sawv, yaws koj daim lev thiab mus.” 9Tamsim ntawd nws tus mob txawm cia li zoo hlo; ces nws txawm yaws hlo nws daim lev thiab mus lawm.
 Hnub ntawd yog hnub Xanpataus;
10yog li ntawd, cov Yudais tej nomtswv thiaj hais rau tus txivneej uas zoo mob ntawd hais tias, “Hnub no yog hnub Xanpataus, koj nqa koj daim lev taug kev mas txhaum peb cov neeg Yudais txoj Kevcai lawm.”
11Nws teb lawv hais tias, “Tus uas kho kuv zoo hais rau kuv hais tias, ‘Cia li yaws koj daim lev thiab mus.’ ”
12Lawv nug nws hais tias, “Tus uas hais kom koj ua li no yog leejtwg?”
13Tiamsis tus txivneej ntawd tsis paub hais tias Yexus yog leejtwg, rau qhov muaj neeg coob coob nyob ntawd, thiab Yexus twb mus rau lwm qhov lawm.
14Tom qab ntawd Yexus mus ntsib tus txivneej ntawd hauv lub Tuamtsev, thiab Yexus hais rau nws hais tias, “Koj mloog kuv hais, nimno koj twb zoo lawm, koj tseg tsis txhob ua txhaum lawm, nyob tsam koj raug kev txomnyem heev dua qub.”
15Ces tus txivneej ntawd txawm tawm mus qhia rau cov Yudais tej nomtswv hais tias tus uas kho nws zoo mob ntawd yog Yexus. 16Yog li ntawd, lawv txawm tuavhauv ua phem rau Yexus, rau qhov Yexus kho tus txivneej ntawd hnub Xanpataus. 17Yexus teb lawv hais tias, “Kuv Txiv yeej ua haujlwm tsis so li, yog li ntawd kuv yeej yuav ua haujlwm thiab.”
18Qhov uas Yexus hais no ua rau cov Yudais tej nomtswv hajyam xav muab Yexus tua povtseg; tsis yog qhov uas Yexus ua txhaum txoj kevcai hnub Xanpataus xwb, tiamsis Yexus tseem khav hais tias Vajtswv yog nws Txiv, thiab Yexus hais li uas nws muaj hwjchim sib luag zos li Vajtswv ntag.

Leej Tub Yog Tus Muaj Hwjchim

19Yexus teb lawv hais tias, “Kuv qhia tseeb rau nej hais tias Leej Tub yeej tsis ua ib yam dabtsi raws li nws lub siab; nws tsuas ua tej uas nws pom nws Txiv ua xwb. Tej uas Leej Txiv ua, Leej Tub thiaj ua. 20Rau qhov Leej Txiv hlub Leej Tub thiab qhia ib puas tsav yam uas nws ua rau Leej Tub. Nws yuav qhia tej haujlwm uas tseemceeb dua tej no rau Leej Tub, thiab tej ntawd yuav ua rau nej xav tsis thoob. 21Leej Txiv tsa cov neeg uas tuag lawm sawv rov qab los li cas, Leej Tub yuav pub txojsia rau cov neeg uas nws pom zoo pub rau ib yam li ntawd. 22Leej Txiv tsis txiav txim rau leejtwg, tiamsis nws tsa Leej Tub ua tus txiav txim, 23kom txhua tus hwm Leej Tub ib yam li hwm Leej Txiv. Tus uas tsis hwm Leej Tub, tus ntawd yeej tsis hwm Leej Txiv tus uas txib Leej Tub los thiab.
24“Kuv qhia tseeb rau nej hais tias tus uas mloog kuv lus thiab ntseeg tus uas txib kuv los, tus ntawd thiaj tau txojsia ntev dhawv mus ibtxhis. Nws yuav tsis raug txiav txim, rau qhov nws twb tawm hauv txojkev tuag los tau txojsia lawm. 25Kuv qhia tseeb rau nej hais tias lub sijhawm tabtom los thiab twb los txog lawm; thaum ntawd yog thaum uas cov neeg tuag lawm yuav hnov Vajtswv tus Tub lub suab hu, thiab txhua tus uas hnov yuav ciaj rov qab los. 26Leej Txiv yog lub hauvpaus txojsia li cas, nws tsa Leej Tub ua lub hauvpaus txojsia ib yam li ntawd. 27Thiab Leej Txiv tsa Leej Tub ua tus txiav txim, rau qhov nws yog Neeg Leej Tub. 28Nej tsis txhob poob siab rau kuv tej lus no, rau qhov lub sijhawm tabtom los lawm; thaum ntawd cov neeg uas tuag lawm yuav hnov Leej Tub lub suab hu, 29thiab lawv yuav tawm hauv lawv tej qhov ntxa los: cov neeg uas ua zoo yuav sawv los tau txojsia, cov neeg uas ua phem ua qias yuav sawv los raug kev txiav txim.

Yexus Tej Timkhawv

30“Kuv tsis muaj cai ua ib yam dabtsi raws li kuv lub siab xav; kuv tsuas txiav txim raws li Vajtswv kom kuv txiav xwb; yog li ntawd, kuv yeej txiav txim ncaj ncees, rau qhov kuv tsis ua raws li kuv lub siab nyiam, tiamsis kuv tsuas ua raws li tus uas txib kuv los lub siab nyiam xwb.
31“Yog kuv rov ua kuv tus timkhawv, ces yeej tsis muaj neeg ntseeg tej uas kuv hais. 32Tiamsis yeej muaj ib tug ua kuv tus timkhawv, thiab kuv paub hais tias tej uas nws hais txog kuv, nws yeej hais tseeb xwb. 33Nej txib nej cov neeg mus cuag Yauhas, thiab Yauhas yeej ua timkhawv hais tias tej lus uas kuv hais puavleej tseeb. 34Tsis yog kuv xav kom neeg ua kuv tus timkhawv, tiamsis kuv hais li no kom nej dim nej lub txim. 35Yauhas zoo li lub teeb uas taws cig ntsa iab, thiab nej yuav zoo siab ib nyuag ntu thaum uas nej nyob hauv qhov kaj ntawd. 36Tiamsis kuv muaj ib qho timkhawv uas tseemceeb dua tej uas Yauhas hais: Tej uas kuv ua yog tej haujlwm uas Leej Txiv muab rau kuv ua, tej haujlwm uas kuv ua qhia rau sawvdaws paub tseeb hais tias kuv yog tus uas Leej Txiv txib los. 37Thiab Leej Txiv tus uas txib kuv los yeej ua timkhawv hais txog kuv zaj ib yam nkaus. Nej yeej ibtxwm tsis tau hnov nws lub suab lossis pom nws lub ntsejmuag, 38thiab nej yeej tsis khaws nws tej lus cia rau nruab siab, vim nej tsis ntseeg tus uas nws txib los. 39Nej kawm Vajtswv Txojlus, rau qhov nej xav hais tias txojlus ntawd yuav cawm tau nej txojsia mus ibtxhis; Vajtswv Txojlus ntawd twb hais txog kuv ntag! 40Tiamsis nej tsis kam los cuag kuv kom nej tau txojsia.
41“Kuv tsis xav kom neeg qhuas kuv. 42Tiamsis kuv paub hais tias nej tsis muaj lub siab hlub Vajtswv. 43Kuv yog tus uas kuv Txiv txib los, tiamsis nej tsis lees yuav kuv; tus uas tsis muaj leejtwg txib los, nws los nws xwb, nej ho lees yuav tus ntawd. 44Nej ib leeg nyiam ua rau ib leeg qhuas, tiamsis nej tsis muaj ib tug nyiam ua rau Vajtswv qhuas; yog li ntawd, nej yuav ua li cas ntseeg kuv tej lus. 45Nej tsis txhob xav hais tias kuv yuav nkaug nej rau kuv Txiv. Mauxes tus uas nej cia siab rau, nws yog tus uas yuav nkaug nej rau kuv Txiv. 46Yog nej ntseeg Mauxes tej lus, nej yeej yuav ntseeg kuv, rau qhov Mauxes yeej sau hais txog kuv. 47Yog nej twb tsis ntseeg tej lus uas Mauxes sau, nej yuav ua li cas ntseeg kuv tej lus?”