6

Pub mov rua tswb txheeb leej noj

(Mth. 14:13-21; Mk. 6:30-44; Lk. 9:10-17)

1Dhau ntawd Yexu hlaa Havtxwv Kalilai kws yog Havtxwv Thinpelia moog rua saab tim u. 2Muaj tuabneeg coob coob lawv nwg qaab moog vem yog puab pum tej txujci tseem ceeb kws Yexu ua rua cov tuabneeg muaj mob. 3Yexu nce moog rua peg roob nrug nwg cov thwjtim nyob tsawg ua ke. 4Thaus ntawd ze lub swjhawm kws cov Yutai ua kevcai Hlaa Dhau. 5Thaus Yexu tsaa muag saib pum tuabneeg coob heev tuaj cuag nwg, nwg txawm has rua Fili tas, “Peb yuav yuav mov hovtwg lug rua cov tuabneeg nuav noj?” 6Yexu has le ntawd swm Fili, tsua qhov Yexu yeej paub tas nwg yuav ua daabtsw. 7Fili teb Yexu tas, “Ob puas ntenalia tub tsw txaus yuav mov rua cov tuabneeg nuav noj ib leeg mivntswv.” 8Ximoo Petu tug kwv Anru kws yog ib tug thwjtim has rua Yexu tas, 9“Muaj ib tug tub nyob nuav muaj tswb lub ncuav qeb hab ob tug ntseg. Tassws qhov nyuas nuav yuav ua le caag txaus rua tuabneeg coob le nuav noj?” 10Yexu has tas, “Kuas cov tuabneeg nyob tsawg.” Qhov chaw ntawd muaj nyom ntau, tes cov tuabneeg txawm nyob tsawg, suav cov txwvneej xwb muaj kwvlaam tswb txheeb leej. 11Yexu txawm muab cov ncuav hov lug mas thaus nwg ua Vaajtswv tsaug taag nwg muab faib rua cov tuabneeg kws nyob tsawg ntawd npaum le kws puab cheem tsum, hab muab cov ntseg faib ib yaam le ntawd. 12Thaus puab noj tsau lawm Yexu has rua cov thwjtim tas, “Ca le khaws tej kws puab noj tsw taag ca, tsw xob ca ib nyuas qho poob xuam moog.” 13Puab txawm khaws tej kws cov tuabneeg hov noj tsw taag ntawm tswb lub ncuav qeb hov tau kaum ob tawb puv nkaus. 14Thaus cov tuabneeg pum tej txujci tseem ceeb kws Yexu ua hov, puab txawm has tas, “Tug nuav yeej yog tug xwbfwb cev Vaajtswv lug kws yuav lug rua huv nplajteb tag tag le.” 15Thaus Yexu paub tas puab tub yuav tuaj yuam nwg coj moog tsaa ua vaajntxwv, nwg txawm nce tuab leeg moog peg roob lawm.

Yexu moog kwtaw sau nplaim dej

(Mth. 14:22-33; Mk. 6:45-52)

16Thaus yuav tsaus ntuj Yexu cov thwjtim txawm moog rua nraag havtxwv, 17hab nce nkoj hlaa havtxwv moog rua lub moos Khapena‑u. Thaus ntawd tub tsaus ntuj lawm los Yexu tsw tau lug txug puab. 18Cua txawm ntsawj heev ua rua dej havtxwv ndaas. 19Thaus puab nkuam nkoj moog kwvlaam tswb rau kilu kev, puab pum Yexu moog kwtaw sau nplaim dej havtxwv saamswm tuaj ze lub nkoj. Puab ntshai kawg, 20tassws Yexu has rua puab tas, “Yog kuv ntaag. Tsw xob ntshai.” 21Puab txhad txaus sab hlo ca Yexu nce rua huv lub nkoj. Taamswm ntawd lub nkoj txawm moog txug tim ntug kws puab yuav moog hov.

Yexu yog cov mov pub txujsa

22Nub tom qaab cov tuabneeg kws tseed nyob saab ntug dej havtxwv tim u pum tas tsuas muaj tuab lub nkoj nyob ntawd xwb hab tub tsw pum Yexu nrug cov thwjtim nce nkoj moog, tsuas yog Yexu cov thwjtim moog xwb. 23Taamswm ntawd muaj dua ib co nkoj tuaj ntawm Thinpelia tuaj nreg ze lub chaw kws puab tau noj ncuav kws tug Tswv ua Vaajtswv tsaug lawd. 24Thaus cov tuabneeg hov pum tas Yexu hab nwg cov thwjtim tsw nyob qhov ntawd lawm, puab txawm nce tej nkoj hov moog nrhav Yexu rua ntawm lub moos Khapena‑u.
25Thaus puab ntswb Yexu saab havtxwv tim u puab has rua nwg tas, “Lanpi, koj tuaj rua ntawm nuav thaus twg lawm?” 26Yexu teb puab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, qhov kws mej nrhav kuv tsw yog vem mej pum tej txujci tseem ceeb tassws yog mej tau noj ncuav tsau lawm. 27Tsw xob ua num nrhav tej mov kws txawj lwj, tassws yuav tsum nrhav tej mov kws nyob ruaj txhad tau txujsa ib txhws tsw kawg, kws Tuabneeg leej Tub yuav pub rua mej, tsua qhov Vaajtswv kws yog leej Txwv tub nas hom thawj laav nwg lawm.” 28Puab txawm has rua Yexu tas, “Peb yuav tsum ua le caag txhad ua tau Vaajtswv teg num?” 29Yexu teb puab tas, “Vaajtswv teg num yog le nuav, yog ntseeg tug kws Vaajtswv khaiv lug.” 30Puab txawm has rua nwg tas, “Yog le ntawd koj yuav ua txujci daabtsw rua peb pum peb txhad le ntseeg koj? Koj yuav ua daabtsw? 31Peb tej laug tau noj mana huv tebchaws moj saab qhua, lawv le muaj lug sau ca has tas, ‘Nwg pub zaub mov sau ntuj rua puab noj.’ ” 32Yexu txawm has rua puab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, tsw yog Mauxe pub cov mov sau ntuj rua mej. Tassws kuv leej Txwv pub cov tseem mov sau ntuj lug rua mej. 33Tsua qhov Vaajtswv cov mov yog tug kws lug sau ntuj lug hab pub txujsa rua tuabneeg nplajteb.” 34Puab has rua nwg tas, “Tug Tswv, thov pub cov mov hov rua peb noj moog le.”
35Yexu has rua puab tas, “Kuv yog cov mov pub txujsa. Tug kws lug cuag kuv yuav tsw tshaib, hab tug kws tso sab rua kuv yuav tsw nqhes dua le lawm. 36Tassws kuv has rua mej tas mej tub pum kuv los mej tseed tsw ntseeg kuv. 37Txhua tug kws leej Txwv muab pub rua kuv yeej yuav lug cuag kuv. Hab tug kws lug cuag kuv, kuv yuav tsw muab laim pov tseg hlo le. 38Tsua qhov kuv lug sau ntuj lug tsw yog lug ua lawv le kuv lub sab xwb tassws ua lawv le tug kws khaiv kuv lug lub sab. 39Tug kws khaiv kuv lug lub sab xaav le nuav, yog txhua tug kws nwg muab cob rua kuv lawd yuav tsw pluj ib tug le, hab nub kawg kuv yuav tsaa kuas tug hov caj sawv rov lug. 40Tsua qhov kuv leej Txwv lub sab xaav le nuav, yog txhua tug kws pum leej Tub hab tso sab rua nwg yuav tau txujsa ib txhws tsw kawg hab kuv yuav tsaa tug hov caj sawv rov lug rua nub kawg.”
41Thaus hov cov Yutai txawm ywg Yexu tsua qhov nwg has tas, “Kuv yog cov mov kws lug sau ntuj lug.” 42Puab txawm has tas, “Tug nuav yog Yexu, kws yog Yauxej tug tub los tsw yog? Nwg nam nwg txwv peb kuj paub. Ua le caag nwgnuav nwg yuav has tas, ‘Kuv nqeg sau ntuj lug’ nua?” 43Yexu teb puab tas, “Tsw xob sws ywg hlo le. 44Tsw muaj leejtwg yuav lug cuag tau kuv tsuas yog leej Txwv kws khaiv kuv lug nqug nwg lug xwb, hab kuv yuav tsaa tug hov caj sawv lug rua nub kawg. 45Muaj lug sau ca rua huv cov xwbfwb cev Vaajtswv lug phoo ntawv has tas, ‘Vaajtswv yuav qhuab qha puab txhua tug.’ Txhua tug kws tau noog hab tau kawm paub ntawm leej Txwv kuj lug cuag kuv. 46Tsw muaj leejtwg tau pum leej Txwv tsuas yog tug kws lug ntawm Vaajtswv lug, nwg txhad tau pum leej Txwv lawm. 47Kuv has tseeb rua mej tas, tug kws ntseeg kuj muaj txujsa ib txhws tsw kawg. 48Kuv yog cov mov pub txujsa. 49Mej tej laug tau noj mana huv tebchaws moj saab qhua los puab kuj tuag taag lawm. 50Nuav yog cov mov kws lug sau ntuj lug mas tug kws tau noj lawm yuav tsw tuag. 51Kuv yog cov mov pub txujsa kws lug sau ntuj lug. Yog leejtwg noj cov mov nuav tug hov yuav muaj txujsa nyob moog ib txhws tsw kawg. Hab cov mov kws kuv yuav pub rua lub nplajteb muaj txujsa kuj yog kuv lub cev nqaj.”
52Cov Yutai txawm sws caam has tas, “Tug nuav yuav muab nwg cev nqaj rua peb noj le caag?” 53Yexu txhad has rua puab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, yog mej tsw tau noj Tuabneeg leej Tub cev nqaj hab tsw tau haus nwg cov ntshaav, mas mej yuav tsw tau txujsa. 54Tug kws noj kuv cev nqaj hab haus kuv cov ntshaav mas tau txujsa ib txhws tsw kawg, hab kuv yuav tsaa nwg caj sawv lug rua nub kawg. 55Tsua qhov kuv cev nqaj yog cov tseem mov hab kuv cov ntshaav yog cov tseem dej haus. 56Tug kws noj kuv cev nqaj hab haus kuv cov ntshaav, tug hov nyob huv kuv hab kuv kuj nyob huv nwg. 57Leej Txwv kws muaj txujsa nyob khaiv kuv lug hab kuv muaj txujsa vem yog muaj leej Txwv le caag, tug kws noj kuv yuav muaj txujsa vem yog muaj kuv ib yaam le ntawd. 58Nuav yog cov mov kws nqeg sau ntuj lug, tsw thooj le tej mov kws mej tej laug noj hab puab tuag taag lawm. Tug kws noj cov mov nuav yuav muaj txujsa nyob moog ib txhws tsw kawg.” 59Tej lug nuav Yexu has rua thaus nwg qhuab qha huv lub tsev sablaaj ntawm lub moos Khapena‑u.

Tej lug pub txujsa

60Thaus cov thwjtim nov Yexu has le hov txawm muaj ntau leej has tas, “Tej lug nuav nyuaj kawg le, leejtwg yuav leeg tau?” 61Thaus Yexu paub tas nwg cov thwjtim ywg txug tej lug hov nwg txawm has rua puab tas, “Tej lug nuav ua rua mej dawm lov? 62Yog mej pum Tuabneeg leej Tub nce rov moog rua lub chaw kws thau u nwg nyob, mej yuav has le caag? 63Vaaj Ntsuj Plig yog tug kws pub txujsa, lub cev nqaj tawv tsw muaj qaabhau daabtsw. Tej lug kws kuv has rua mej yog Ntsuj Plig hov hab yog txujsa. 64Tassws mej cov muaj qee leej tsw ntseeg.” Tsua qhov txwj thaus chiv thawj lug lawd Yexu yeej paub leejtwg tsw ntseeg hab leejtwg yuav faav xeeb rua nwg. 65Mas Yexu txhad has tas, “Vem le nuav kuv txhad has rua mej tas tsw muaj leejtwg lug cuag tau kuv tsuas yog leej Txwv pub rua nwg xwb txhad lug tau.”
66Txwj ntawd lug nwg cov thwjtim ntau leej txawm thim tsw nrug Yexu moog lawm. 67Yexu txawm has rua kaum ob tug thwjtim tas, “Mej kuj xaav ncaim kuv moog hab lov?” 68Ximoo Petu teb Yexu tas, “Tug Tswv, peb yuav moog cuag leejtwg? Koj tej lug txhad pub txujsa ib txhws tsw kawg. 69Peb yeej ntseeg hab paub tas koj yog tug dawb huv ntawm Vaajtswv.” 70Yexu teb puab tas, “Kuv xaiv mej kaum ob leeg los tsw yog? Tassws mej cov muaj ib tug yog daab.” 71Yog Yexu has txug Yuta kws yog Ximoo Ikhali‑au tug tub, tsua qhov nwg yog ib tug huv kaum ob tug thwjtim kws yuav faav xeeb rua Yexu.