7

Yêsu leh anăn Phung Adei Ñu

1Êdei kơ klei anăn, Yêsu hiu tar čar Galilê. Ñu amâo hiu ôh hlăm čar Yuđa, kyuadah phung Yuđa duah bi mdjiê Ñu. 2Klei Knăm Sang Čhiăm phung Yuđa giăm truh leh. 3Snăn phung adei Yêsu lač kơ Ñu, “Kbiă bĕ mơ̆ng anôk anei leh anăn nao kơ čar Yuđa, čiăng kơ phung ƀĭng kna ih dưi ƀuh bruă ih dôk ngă. 4Kyuadah amâo mâo ôh sa čô mă bruă hgăm tơdah gơ̆ čiăng kơ arăng thâo kral gơ̆. Tơdah ih ngă klei anei, bi êdah bĕ ih pô kơ phung mnuih ti lăn ala.” 5Kyuadah wăt phung adei Ñu kăn đăo kơ Ñu rei. 6Yêsu lač kơ digơ̆, “Mông kâo ka truh ôh, ƀiădah mông găl kơ diih mâo nanao. 7Lăn ala amâo dưi bi êmut kơ diih ôh, ƀiădah lăn ala bi êmut kơ kâo kyuadah kâo hưn kơ bruă lăn ala jing jhat. 8Diih nao bĕ kơ hruê knăm. Kâo ka nao ôh, kyuadah mông kâo ka truh sĭt ôh.” 9Leh Ñu lač klei anăn, Ñu ăt dôk hlăm čar Galilê.

Yêsu Nao kơ Hruê Knăm Sang Čhiăm

10Tơdah phung adei Ñu nao leh kơ hruê knăm, êdei kơ anăn Ñu pô nao mơh, ƀiădah amâo brei phung lu thâo ôh, Ñu nao hŏng klei hgăm. 11Phung Yuđa duah Yêsu ti anôk klei knăm leh anăn lač, “Ti ñu lĕ?” 12Lu phung ƀuôn sang blŭ mhač djŏ kơ Ñu. Êjai đa đa lač, “Ñu jing sa čô mnuih jăk,” phung mkăn lač, “Hơăi, ñu bi wơr êlan kơ phung ƀuôn sang.” 13Ƀiădah amâo mâo pô jhŏng blŭ klă kơ Yêsu kyua huĭ kơ phung khua Yuđa.
14Ti krah wah klei knăm, Yêsu nao kơ sang kkuh mpŭ leh anăn mtô. 15Phung Yuđa bi kngăr kơ klei anăn, lač, “Si mnuih anei dưi mâo klei thâo lu snăn, ñu amâo tuôm hriăm ôh?” 16Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Klei kâo mtô amâo djŏ klei kâo pô ôh, ƀiădah klei pô tiŏ hriê kâo. 17Tơdah sa čô mnuih čiăng ngă tui si klei Aê Diê čiăng, gơ̆ srăng thâo thâodah klei kâo mtô kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê amâodah kâo blŭ tui si klei dưi kâo pô. 18Hlei pô blŭ tui si klei dưi ñu pô duah klei guh kơang kơ ñu pô; ƀiădah hlei pô duah klei guh kơang kơ Pô tiŏ hriê ñu jing sĭt, leh anăn hlăm ñu amâo mâo klei wê ôh. 19Amâo djŏ hĕ Y-Môis brei leh klei bhiăn kơ diih? Ƀiădah amâo mâo ôh sa čô hlăm phung diih gưt kơ klei bhiăn. Si ngă diih duah bi mdjiê kâo lĕ?” 20Phung ƀuôn sang lŏ wĭt lač, “Ih mâo sa čô yang jhat. Hlei pô duah bi mdjiê ih?” 21Yêsu lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Kâo ngă leh sa mta bruă, leh anăn jih jang diih dôk bi kngăr kyua bruă anăn. 22Y-Môis brei kơ diih klei bhiăn khăt klĭt (klei anăn amâo kbiă mơ̆ng Y-Môis ôh, ƀiădah mơ̆ng phung aê diih), leh anăn diih khăt klĭt arăng ti hruê sabat. 23Tơdah sa čô êkei tŭ klei khăt klĭt ti hruê sabat, čiăng amâo gao ôh klei bhiăn Y-Môis, si ngă diih ăl kơ kâo kyuadah ti hruê sabat kâo bi hlao leh kluôm asei mlei sa čô mnuih? 24Đăm phat kđi tui si klei bi êdah ti êngao ôh, ƀiădah brei diih phat kđi hŏng klei kpă.”

Yêsu Jing Yang Krist Mơ̆?

25Mâo đa đa hlăm phung ƀuôn sang Yêrusalem lač, “Amâo djŏ hĕ mnuih anei yơh arăng čiăng bi mdjiê? 26Nĕ anei, ñu dôk mtô ti anăp jih jang, leh anăn arăng amâo lač sa klei kơ ñu ôh. Djŏ mơ̆ phung khua kiă kriê thâo sĭt mnuih anei jing Yang Krist? 27Ƀiădah drei thâo leh mơ̆ng mnuih anei kbiă hriê; bi Krist tơdah Ñu hriê, amâo mâo pô thâo ôh mơ̆ng Ñu kbiă hriê.” 28Snăn Yêsu ur kraih êjai Ñu mtô hlăm sang kkuh mpŭ, “Diih thâo kral kâo leh, leh anăn diih thâo mơ̆ng kâo kbiă hriê. Ƀiădah kâo amâo hriê ôh tui si kâo pô čiăng; Pô tiŏ hriê kâo jing Pô sĭt nik, leh anăn diih amâo thâo kral Ñu ôh. 29Ƀiădah kâo thâo kral Ñu, kyuadah kâo kbiă hriê mơ̆ng Ñu, leh anăn Ñu yơh tiŏ hriê kâo leh.” 30Snăn diñu duah čiăng mă čăp Yêsu, ƀiădah amâo mâo pô ruêh gơ̆ ôh, kyuadah mông gơ̆ ka truh. 31Ƀiădah mâo lu mnuih đăo kơ gơ̆ leh anăn digơ̆ lač, “Tơdah Yang Krist srăng truh, Ñu srăng ngă klei bi knăl yuôm bhăn lu hĭn kơ mnuih anei ngă leh mơ̆?”

Arăng Tiŏ Nao Phung Kahan Mă Čăp Yêsu

32Phung Pharisi hmư̆ phung lu blŭ mhač djŏ kơ gơ̆. Snăn diñu leh anăn phung knơ̆ng khua ngă yang tiŏ nao phung khua kahan mă čăp gơ̆. 33Snăn Yêsu lač, “Kâo srăng dôk mbĭt hŏng diih sui ƀiă, leh anăn kâo srăng nao kơ Pô tiŏ hriê kâo leh; 34diih srăng duah kâo, ƀiădah diih amâo srăng ƀuh kâo ôh; ti anôk kâo dôk diih amâo dưi nao ôh.” 35Phung Yuđa lač hdơ̆ng diñu, “Ti êkei anei mĭn čiăng nao tơl drei amâo srăng ƀuh ñu ôh? Si ngă, ñu mĭn čiăng nao kơ phung bra đuĕ ti krah phung Grĕk leh anăn mtô kơ phung Grĕk mơ̆? 36Si klei ñu lač anăn, ‘Diih srăng duah kâo, ƀiădah diih amâo srăng ƀuh kâo ôh,’ leh anăn ‘Ti anôk kâo dôk, diih amâo dưi nao ôh’?”

Êa Klei Hdĭp

37Ti hruê knhal tuč hlăm klei knăm, hruê yuôm hĭn, Yêsu dôk dơ̆ng leh anăn ur kraih, “Hlei pô mhao êa, brei gơ̆ hriê kơ kâo leh anăn mnăm. 38Hlei pô đăo kơ kâo, tui si Klei Aê Diê Blŭ lač leh, ‘Srăng mâo êa klei hdĭp đoh mơ̆ng ai tiê gơ̆.’ ” 39Ñu lač klei anăn djŏ kơ Yang Mngăt Jăk hlei pô đăo kơ Ñu srăng mă tŭ; hruê anăn ka Aê Diê brei ôh Yang Mngăt Jăk, kyuadah Yêsu ka mâo klei guh kơang ôh.

Phung Ƀuôn Sang Bi Kah Phung

40Tơdah hmư̆ klei blŭ anei, đa đa hlăm phung ƀuôn sang lač, “Sĭt nik ñu anei yơh jing khua pô hưn êlâo.” 41Phung mkăn lač, “Ñu anei yơh jing Yang Krist.” Ƀiădah đa đa lač, “Yang Krist srăng kbiă hriê mơ̆ng čar Galilê mơ̆? 42Amâo djŏ hĕ Klei Aê Diê Blŭ lač leh kơ Yang Krist jing anak čô Y-Đawit, leh anăn kbiă hriê mơ̆ng ƀuôn Betlêhem, ƀuôn Y-Đawit dôk leh?” 43Snăn mâo klei bi kah phung ti krah phung ƀuôn sang kyua Yêsu. 44Đa đa phung diñu čiăng mă čăp Yêsu, ƀiădah amâo mâo pô ruêh Ñu ôh.

Phung Khua Yuđa Amâo Đăo Ôh

45Tơdah phung khua kahan lŏ wĭt, phung knơ̆ng khua ngă yang leh anăn phung Pharisi êmuh, “Si ngă diih amâo đoh ba ñu lĕ?” 46Phung khua kahan lŏ wĭt lač, “Amâo mâo pô tuôm blŭ msĕ si mnuih anăn ôh!” 47Phung Pharisi lŏ wĭt lač kơ digơ̆, “Wăt diih msĕ mơ̆ lĕ leh? 48Mâo leh mơ̆ hlăm phung khua amâodah phung Pharisi đăo kơ ñu? 49Ƀiădah phung lu anei amâo thâo săng ôh klei bhiăn, jing phung arăng tăm pah leh.” 50Y-Nikôdem, sa čô hlăm phung diñu, pô nao leh kơ Yêsu hlăk êlâo anăn, lač kơ diñu, 51“Klei bhiăn drei phat kđi mơ̆ sa čô mnuih tơdah ka hmư̆ klei ñu blŭ leh anăn ka thâo klei ñu ngă ôh?” 52Phung Pharisi lŏ wĭt lač, “Ih msĕ mơ̆ jing sa čô mnuih mơ̆ng čar Galilê? Ksiêm bĕ Klei Aê Diê Blŭ leh anăn ih srăng thâo amâo mâo ôh sa čô khua pô hưn êlâo kbiă hriê mơ̆ng čar Galilê.” [ 53Leh anăn grăp čô wĭt kơ sang ñu pô.