9

Yêsu Bi Hlao Sa Čô Mnuih Bum Ală

1Êjai Yêsu găn tinăn, Ñu ƀuh sa čô êkei bum ală mơ̆ng hruê amĭ kkiêng. 2Phung ƀĭng kna Ñu êmuh kơ Ñu, “Ơ Nai, hlei ngă soh leh tơl gơ̆ bum ală mơ̆ng hruê amĭ kkiêng, gơ̆ pô hĕ amâodah amĭ ama gơ̆?” 3Yêsu lŏ wĭt lač, “Amâo djŏ êkei anei ôh ngă soh, kăn djŏ amĭ ama gơ̆ rei, ƀiădah čiăng kơ bruă Aê Diê bi êdah hlăm gơ̆. 4Brei drei mă hĕ bruă kơ Pô tiŏ hriê kâo êjai hruê; tơ truh mlam, hlăk anăn amâo mâo sa čô dưi mă bruă ôh. 5Êjai kâo dôk hlăm lăn ala, kâo jing klei mngač kơ lăn ala.” 6Êjai Ñu lač klei anăn, Yêsu kčuh êa bah ti lăn, mñơr lăn hŏng êa bah Ñu jing lŭ, leh anăn tak ti ală êkei anăn. 7Ñu lač kơ gơ̆, “Nao rao bĕ ti êa ênao Silôê” (Silôê čiăng lač “Tiŏ Nao”). Snăn gơ̆ nao, rao leh anăn lŏ wĭt dưi ƀuh mngač. 8Phung riêng gah leh anăn phung ƀuh gơ̆ êlâo jing sa čô hiu dan lač, “Amâo djŏ hĕ êkei anei pô khăng dôk gŭ leh anăn akâo mnơ̆ng?” 9Đa đa lač, “Gơ̆ yơh;” phung mkăn lač, “Hơăi, ƀiădah dlăng gơ̆ jing msĕ si pô anăn.” Gơ̆ lač, “Kâo yơh pô anăn.” 10Diñu lač kơ gơ̆, “Snăn si ngă ală ih dưi lŏ ƀuh mngač?” 11Gơ̆ lač, “Êkei arăng bi anăn Yêsu mñơr lăn, tak ti ală kâo leh anăn lač kơ kâo, ‘Nao rao bĕ ti êa ênao Silôê.’ Snăn kâo nao, rao leh anăn ƀuh mngač.” 12Diñu lač kơ gơ̆, “Ti ñu ară anei?” Gơ̆ lač, “Kâo amâo thâo ôh.”

Phung Pharisi Êmuh Mnuih Mrâo Hlao

13Diñu atăt ba êkei bum ală hlăk êlâo anăn kơ phung Pharisi. 14Hruê Yêsu mñơr lăn bi mblang ală gơ̆ jing hruê sabat. 15Snăn phung Pharisi lŏ êmuh kơ gơ̆ si ngă gơ̆ dưi ƀuh mngač. Gơ̆ lač kơ diñu, “Ñu tak lăn ti ală kâo, kâo rao, leh anăn kâo ƀuh mngač.” 16Đa đa phung Pharisi lač, “Mnuih anei amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê ôh, kyuadah ñu amâo hdơr mpŭ ôh kơ hruê sabat.” Ƀiădah phung mkăn lač, “Si sa čô mnuih soh dưi ngă klei bi knăl yuôm bhăn msĕ snăn?” Leh anăn mâo klei bi kah mbha hdơ̆ng diñu. 17Snăn diñu lŏ êmuh kơ êkei bum ală, “Bi ih, si ih lač kơ ñu jing, kyuadah ñu bi mblang leh ală ih?” Gơ̆ lač, “Ñu jing sa čô khua pô hưn êlâo.”
18Phung Yuđa amâo đăo ôh kơ klei gơ̆ bum ală leh anăn ƀuh mngač leh, tơl diñu iêu amĭ ama êkei lŏ ƀuh mngač anăn. 19Leh anăn diñu êmuh kơ digơ̆, “Anei hĕ anak êkei diih lač jing bum ală mơ̆ng hruê amĭ kkiêng? Snăn si gơ̆ thâo ƀuh mngač ară anei lĕ?” 20Amĭ ama gơ̆ lŏ wĭt lač, “Hmei thâo êkei anei jing anak êkei hmei, leh anăn gơ̆ bum ală mơ̆ng hruê kkiêng. 21Ƀiădah hmei amâo thâo ôh si gơ̆ thâo ƀuh mngač ară anei. Kăn hmei thâo rei hlei pô bi mblang brei leh ală gơ̆. Êmuh kơ gơ̆ pô. Gơ̆ khua leh. Gơ̆ dưi yăl dliê gơ̆ pô kơ diih.” 22Amĭ ama gơ̆ lač klei anăn kyuadah diñu huĭ kơ phung Yuđa; kyuadah phung Yuđa bi tŭ ư leh tơdah hlei pô hưn kơ Yêsu jing Yang Krist, arăng srăng suôt hĕ pô anăn mơ̆ng sang bi kƀĭn. 23Kyuanăn amĭ ama gơ̆ lač, “Gơ̆ khua leh, êmuh kơ gơ̆ pô.”
24Snăn lŏ sa bliư̆ tal dua diñu iêu mnuih bum ală hlăk êlâo anăn, leh anăn lač kơ gơ̆, “Brei ih mpŭ mni kơ Aê Diê. Hmei thâo kơ êkei anăn jing sa čô mnuih soh.” 25Gơ̆ lač, “Thâodah ñu jing sa čô mnuih soh, kâo amâo thâo ôh. Sa mta klei kâo thâo, êlâo kâo bum ală, ară anei kâo dưi ƀuh.” 26Diñu lač kơ gơ̆, “Ya ñu ngă leh kơ ih? Si ñu ngă bi mblang ală ih?” 27Gơ̆ lŏ wĭt lač kơ diñu, “Kâo lač leh kơ diih, ƀiădah diih amâo čiăng hmư̆ ôh. Si ngă diih lŏ čiăng hmư̆ klei anăn? Diih msĕ mơ̆ čiăng jing ƀĭng kna ñu?” 28Diñu dlao wač kơ gơ̆, lač, “Ih yơh jing ƀĭng kna ñu, ƀiădah hmei jing ƀĭng kna Y-Môis. 29Hmei thâo Aê Diê blŭ leh kơ Y-Môis, ƀiădah bi kơ êkei anei, hmei amâo thâo ôh mơ̆ng ñu kbiă hriê.” 30Gơ̆ lŏ wĭt lač, “Hƀơih, kâo bi kngăr snăk! Diih amâo thâo ôh mơ̆ng ñu kbiă hriê, ƀiădah ñu bi mblang leh ală kâo. 31Drei thâo Aê Diê amâo dôk hmư̆ ôh phung soh, ƀiădah tơdah sa čô kkuh mpŭ kơ Aê Diê leh anăn ngă klei ñu čiăng, Aê Diê dôk hmư̆ pô anăn. 32Dơ̆ng mơ̆ng mphŭn mâo lăn ala arăng amâo tuôm hmư̆ ôh kơ sa čô dưi bi mblang ală mnuih bum ală mơ̆ng hruê amĭ kkiêng. 33Tơdah êkei anei amâo kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê, ñu amâo dưi ngă ôh.” 34Diñu lŏ wĭt lač kơ gơ̆, “Arăng kkiêng leh ih hlăm klei soh, leh anăn ih čiăng mtô kơ hmei hĕ?” Leh anăn diñu suôt gơ̆.

Klei Bum Ală Hlăm Ai Tiê

35Yêsu hmư̆ diñu suôt gơ̆ leh. Leh Yêsu lŏ bi tuôm hŏng gơ̆, Yêsu lač, “Ih đăo mơ̆ kơ Anak Aê Diê?” 36Gơ̆ lŏ wĭt lač, “Hlei Ñu anăn, Ơ khua, čiăng kơ kâo dưi đăo kơ Ñu?” 37Yêsu lač kơ gơ̆, “Ih ƀuh leh Ñu, leh anăn Ñu yơh Pô blŭ hŏng ih ară anei.” 38Gơ̆ lač, “Ơ Khua Yang, kâo đăo yơh.” Leh anăn gơ̆ buôn kkuh ti anăp Yêsu. 39Yêsu lač, “Kâo hriê leh ti lăn ala čiăng phat kđi, čiăng kơ mnuih amâo thâo ƀuh ôh dưi ƀuh, leh anăn čiăng kơ mnuih thâo ƀuh jing hĕ bum ală.” 40Đa đa phung Pharisi dôk giăm Ñu hmư̆ klei anăn, leh anăn diñu êmuh kơ Yêsu, “Hmei msĕ mơ̆ bum ală?” 41Yêsu lač kơ diñu, “Tơdah diih bum ală, diih amâo jing soh ôh; ƀiădah ară anei diih lač, ‘Hmei ƀuh,’ snăn yơh klei diih jing soh ăt dôk.”