Yaagorpc

Yaagorpc Fiev Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

Yaagorpc Fiev Nyei Fienx Yaagorpc fiev bun Tin-Hungh nyei baeqc fingx, dongh nzaanx mingh yiem buangv lungh ndiev nyei mienh. Ninh fiev daaih kuinx sienx Yesu nyei mienh yiem seix zaangc zoux nyei sic caux gorngv nyei waac oix zuqc doix ninh mbuo sienx nyei jauv.
 Yaagorpc gorngv camv-nyungc bun naaiv deix sienx Yesu nyei mienh haih zieqv duqv horpc zuqc hnangv haaix nor yiem. Ninh yaac beiv camv-nyungc bun mienh mengh baeqc. Ninh njaaux sienx fim caux cong-mengh nyei jauv, mienh jomc mienh caux mienh maaih mienh nyei jauv, zuqc seix hnyouv nyei sic, hnangv haaix nor gunv mbuo nyei mbietc, nzaeng jaax nyei jauv, ceng-hlo caux nyiemc ganh zoux faix nyei jauv.
 Naaiv zeiv fienx longc jienv nyei se oix bun mienh hiuv duqv oix zuqc maaih sienx fim, yaac oix zuqc bun zoux nyei sic puix sienx nyei.

Fienx Gorngv

1:1 Jiez gorn waac
1:2-8 Sienx fim caux cong-mengh
1:9-11 Mienh jomc mienh caux butv-zoih mienh
1:12-18 Zuqc seix hnyouv nyei sic
1:19-27 Haiz liuz doz, oix zuqc ei jienv zoux
2:1-13 Kuinx mienh maiv dungx mangc piex haaix dauh
2:14-26 Sienx fim caux zoux nyei sic oix zuqc doix
3:1-12 Giduc Mienh oix zuqc gunv jienv ninh nyei mbietc
3:13-18 Yiem gu'nguaaic daaih nyei cong-mengh
4:1-5:6 Giduc Mienh oix zuqc hnangv haaix nor yiem lungh ndiev
5:7-20 Camv-nyungc njaaux nyei waac