Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Yakơ, jing pô ba akŏ Sang Ơi Adai plei Yerusalaim
Ƀing mă tŭ: Ƀing đaŏ kơnang Yehudah, năng ai ƀing đaŏ plei Yerusalaim čơlah đuaĭ tơdơi kơ tơlơi djai Stephen
Hrơi čih: Năng ai hlâo kơ thŭn 50 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yakơ kơđŏm kơ tơlơi đaŏ yom pơphan jing tŭ pơkă hăng khul bruă ngă hiam laih anŭn tơlơi đaŏ kiăng kơ ngă bruă yơh.

Hră tui hăng Yakơ čih jing hră čih pioh hơdôm tơlơi pơtô hiư̆m kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng. Ñu čih kơ “abih bang ană bă Ơi Adai čơlah hyu pơ djŏp lŏn tơnah” yơh. Pô čih hră anai yua lu boh hiăp rup kiăng pơrơđah kơ tơlơi bruă rơgơi hăng dui ba kơ kơnuih ƀing đaŏ kiăng kơ hơdip hơdơ̆ng. Hăng jua pơmĭn đaŏ kơnang yơh ñu laĭ glaĭ kơ lu akŏ pơhiăp phara phara kar hăng ƀing pơdrŏng hăng ƀing rin, tơlơi plư, tơlơi hơdip hơdơ̆ng hiam, tơlơi lăng glông be̱r, tơlơi đaŏ hăng bruă mơnuă, tơlơi yua jơlah, tơlơi rơgơi, tơlơi pơhiăp brŏk, tơlơi pơgao hăng tơlơi luă gŭ, tơlơi phat kơđi kơ arăng, tơlơi pơư pơang, tơlơi ư̆ añ laih anŭn tơlơi iâu laĭ.
 Sŏp hră anai pơhiăp kơđŏm kơ tơlơi yom hơjăn kơ khul tơlơi bruă nao hrŏm hăng tơlơi đaŏ kơnang amăng bruă ngă ƀing đaŏ kơ Krist đaŏ kơnang yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1)
Tơlơi đaŏ hăng tơlơi rơgơi (1:2-8)
Tơlơi rin hăng tơlơi pơdrŏng (1:9-11)
Tơlơi lông lăng hăng tơlơi plư (1:12-18)
Tơlơi hơmư̆ hăng tơlơi ngă tui (1:19-27)
Tơlơi pơkơđiăng kơ tơlơi pơkăh pơpha kơnung djuai (2:1-13)
Tơlơi đaŏ hăng bruă ngă (2:14-26)
Pô đaŏ hăng jơlah ñu (3:1-18)
Pô đaŏ hăng lŏn tơnah (4:1–5:6)
Tơlơi pơtô pơkŏn (5:7-20)