Klei Hưn Mdah

Hră Y-Yakơ jing sa pŏk hdruôm hră čih bi kƀĭn jih klei mtô lač klă mngač mơĭt kơ phung anak čô Aê Diê tar ƀar anôk ti lăn ala. Pô čih yua lu rup mâo klei mĭn hdĭp mtô lač bi djŏ hŏng klei găn sĭt leh anăn atăt klei hdĭp phung đăo kơ Krist mâo klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă ênuah ênô. Jưh ti dlông klei đăo kơ Krist pô čih hră anei kčĕ hŏng lu akŏ mdê mdê msĕ si klei mdrŏng sah, klei ƀun ƀin, klei mplư, knuih jăk, klei nač, klei đăo, bruă ngă, klei yua êlah, klei thâo mĭn, klei bi mmiă, klei mgao, klei luă gŭ, klei phat kđi, klei bi mđĭ pô, klei gĭr, leh anăn klei wah lač.
 Hră anei čih kñăm ktang hĭn klei đăo mâo bruă bi êdah hlăm klei hdĭp klă mngač hlăm klei đăo kơ Krist.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1)
Klei đăo leh anăn klei thâo mĭn (1:2-8)
Klei mdrŏng leh anăn klei ƀun ƀin (1:9-11)
Klei lông dlăng leh anăn klei mplư (1:12-18)
Hmư̆ leh anăn tui ngă (1:19-27)
Klei ƀuah mkra leh anăn klei bi kah phung (2:1-13)
Klei đăo leh anăn bruă bi êdah (2:14-26)
Phung đăo leh anăn klei yua êlah (3:1-18)
Phung đăo leh anăn lăn ala (4:1–5:6)
Klei mtô mkăn (5:7-20)